ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Новини

Акредитація освітньої пограми - 132 Матеріалознавство

«Акредитація освітньої програми – це процес перевірки та аналізу інформації, що міститься у самоаналізі (Self-Assessment Report - SAR) та інших документах, а також отриманої під час інтерв'ю з представниками закладу вищої освіти, що ґрунтується на фактичних даних та включає вивчення будьяких питань, які стосуються якості оцінюваної програми і шляхів її покращення». (Методичні рекомендації щодо акредитації освітніх програм)

Метою акредитації є:
  • підтвердження відповідності освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою критеріям;
  • надання рекомендацій та консультацій закладам освіти щодо вдосконалення освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою;
  • надання усім заінтересованим сторонам інформації про освітню програму, освітню діяльність за цією програмою (у тому числі наукові здобутки), ефективність процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості вищої освіти за освітньою програмою;
  • посилення довіри до вищої освіти в Україні;
  • сприяння інтеграції українських закладів освіти до Європейського простору вищої освіти.

ДОВОЛІ ДОВГИЙ І В МІРУ СКЛАДНИЙ ШЛЯХ ПРОЙДЕНО УСПІШНО.

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України підтвердив відповідність своєї освітньо-наукової програми та освітньої діяльності за усіма критеріями, пройшов акредитацію та отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні за спеціальністю «132 Матеріалознавство».
Ідентифікатор освітньої програми ЄДЕБО 38789 /132 Матеріалознавство.

ВІТАЄМО УСІХ ХТО, ДОЛУЧИВСЯ ДО ЦІЄЇ РОБОТИ!