ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Відділ № 2

Акустичних методів та засобів технічної діагностики

КРЕДО ВІДДІЛУ:

 • розвиток методів акустичної та магнетоакустичної емісії для наукових досліджень і технічного діагностування та методів ультразвукового неруйнівного контролю;
 • створення засобів для реалізації акустичних методів технічного діагностування у реальних умовах експлуатації виробів та інженерних об’єктів;
 • встановлення закономірностей та механізмів експлуатаційної деградації матеріалів та характеристик роботоздатності елементів конструкцій за сумісної дії корозивно-наводнювальних середовищ і механічного навантаження;
 • розроблення механіко-електрохімічних методів діагностування і прогнозування технічного стану матеріалів і конструкцій.

Склад відділу:

Почапський Євген Петрович

завідувач відділу, д.т.н., с.н.с.

(032) 229-65-46 (032) 229-63-51 pochapskyy@ipm.lviv.ua Scopus

Скальський Валентин Романович

головний науковий співробітник, чл.-кор. НАНУ, д.т.н., проф.

(032) 263-62-64 (032) 229-67-88 skalsky.v@gmail.com Scopus

Андрейків Олександр Євгенович

провідний науковий співробітник, чл.-кор. НАНУ, д.т.н., проф.

(032) 229-65-06 andreykiv@ipm.lviv.ua Scopus

Клим Богдан Петрович

старший науковий співробітник, к.т.н., с.н.с.

(032) 229-63-51 klymboh@gmail.com Scopus

Мокрий Олег Мирославович

провідний науковий співробітник, д.т.н., доцент

(032) 229-63-51 mokomo2323@gmail.com Scopus

Долінська Ірина Ярославівна

провідний науковий співробітник, д.т.н., ст. досл.

(032) 229-68-75 ira_dolinska@ukr.net Scopus

Канюк Юрій Ігорович

старший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-68-75 kaniukyurii@gmail.com Scopus

Окрепкий Юрій Степанович

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-63-51 yuriy.okrepkyy@fuchs-oil.com.ua Scopus

Романишин Ігор Михайлович

старший науковий співробітник, к.т.н., с.н.с

(032) 229-63-51 romanyshyn@ipm.lviv.ua Scopus

Мельник-Соловей Наталія Петрівна

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-68-75 melnyk_natalija@ukr.net Scopus

Долішній Петро Михайлович

головний конструктор

(032) 229-65-20 Scopus

Фото розробок та обладнання

Монографії:

 1. Skalskyi V., Nazarchuk Z., Stankevych O. Acoustic Emission. Fracture Detection in Structural Materials Springer International Publishing AG, 2022. – XIII, 218 p. – ISBN 978-3-031-11291-1.
 2. Скальський В.Р. Акустичне діагностування обладнання нафтопомпувальних станцій: моногр. /В.Р. Скальський, Є.П. Почапський, Б.П. Клим, Р.Б. Басараб. – Львів: Простір-М. 2021. – 220 с. Ум. друк. арк. 12,0. Обл.-вид. арк. 13,3. Наклад 100 прим. ISBN 978-617-7746-99-6.
 3. Скальський В.Р. Методологічні основи діагностування елементів конструкцій поверх-невими акустичними хвилями. [Текст]: моногр. / В.Р. Скальський, О.М. Мокрий, І.М. Романишин. – Львів : Простір-М, 2021. – 192 с. :[119] іл., [2] табл. Ум. друк. арк. 12,0. Обл.-вид. арк. 11,8. Наклад 100 прим. ISBN 978-617-8055-12-7.
 4. Застосування сигналів акустичної емісії для ідентифікування типів макроруйнування твердих тіл / Скальський В.Р., Станкевич О.М. – Львів: Простір-М, 2020. – 264 с. (ум. друк. арк. 16,5 ). – 100 прим. – ISBN 978-617-7746-49-1.
 5. Залишковий ресурс і відновлення вузлів ходової частини локомотивів / Скальський В.Р., Рудавський Д.В., Канюк Ю.І. // За ред. акад. НАН України Л.М. Лобанова. – Львів: Простір-М, 2020. – 294 с. (обл.-вид. арк. 18,5). – 100 прим. – ISBN 978-617-7746-64-4.
 6. Залишковий ресурс автомобільних ресор із тріщинами / В.Р. Скальський, О.С. Дубицький. Луцьк: Вежа-Друк, 2019. 196 с. ISBN 978-966-940-242-4.
 7. Акустико-емісійне діагностування корозійно-водневого розтріскування конструкційних сталей / З.Т. Назарчук, В.Р. Скальський, Т.В. Селівончик. К.: Наукова думка, 2019. 256 с. ISBN 978-966-00-1694-1.

Розділ монографії:

 1. Skalskyi V., Pochaps’kyi Y., Stankevych O., Klym B., Melnyk N. Application of the Magnetoacoustic Emission Method for Estimation of Pipelines Material State. In: Bolzon G., Gabetta G., Nykyforchyn H. (eds) Degradation Assessment and Failure Prevention of Pipeline Systems. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 102. Springer, Cham, 2021. – P. 217–229.
 2. Andreykiv O., Hembara O., Dolinska I., Sapuzhak Y., Yadzhak N. Prediction of Residual Service Life of Oil Pipeline Under Non-stationary Oil Flow Taking into Account Steel Degradation. In: Bolzon G., Gabetta G., Nykyforchyn H. (eds) Degradation Assessment and Failure Prevention of Pipeline Systems. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 102. Springer, Cham, 2021. – Р. 203–216.

НАУКОВЕ ВІДКРИТТЯ

 1. Явище стрибкоподібних переміщень доменних стінок наводнених ферито-перлітних сталей під час їх квазістатичного перемагнечення / Скальський В.Р., Назарчук З.Т., Андрейків О.Є., Клим Б.П. (Асоціація авторів наукових відкриттів України на основі результатів наукової експертизи заявки на відкриття № 11 від 24 грудня 2021 р. Диплом № 5/442).

Патенти:

 1. Патент України на корисну модель 130511. МПК (2018.01): G01Н 5/00. Спосіб отримання композитного матеріалу з покращеними термохромними властивостями / Скальський В.Р., Семак П.М., Капустяник В.Б., Семак С.І., Чорній Ю.В. – Опубл. 12. 01. 2022 р. Бюл. №2.
 2. Патент України №130511. МПК G01H 5/00/ Спосіб визначення швидкості поверхневих акустичних хвиль на неплоскій поверхні твердого тіла / Скальський В.Р., Мокрий О.М., Рудавський Д.В., Канюк Ю.І. – Опубл. 10.12.2018 р. Бюл. №23.
 3. Патент на корисну модель №119902. Спосіб визначення швидкості акустичних хвиль в твердих тілах із урахуванням впливу акустичного контакту / Скальський В.Р., Мокрий О.М. – Опубл. 10.10.2017 р. Бюл. №19.

ДСТУ

 1. Національний стандарт України ДСТУ 9118:2021. Діагностування технічного стану матеріалів конструкцій. – Чинний від 2022–07–01.

Публікації:

 1. Skalskyi V., Nazarchuk Z., Stankevych O., Klym B. Influence of occluded hydrogen on magnetoacoustic emission of low-carbon steels // International Journal of Hydrogen Energy. – 2023. – 48(15). P. 6146–6156.
  https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.11.139
 2. Effect of operational factors on magnetoacoustic emission of low-carbon steels / V. Skalsky, Z. Nazarchuk, O. Stankevych, B. Klym, T. Selivonchyk // Int. J. of Pressure Vessels and Piping – 2022. – 199. – 104744.
  https://doi.org/10.1016/j.ijpvp.2022.104744
 3. Andreikiv O.E., Dolinska I.Y., Raiter O.K. Evaluation of the Durability of the Fiber-Reinforced Concrete Beam Under Long-Pure Bending and Local Creep // Strength of Materials. – 2021. – 53(2). – Р. 227–233.
  https://doi.org/10.1007/s11223-021-00279-x
 4. V. Skalskyi, M. Student, O. Mokryy, W. Dudda, Y. Kharchenko, H. Chumalo, V. Hvozdetskyi. The use of surface acoustic waves to evaluate of the near-surface layers of metal // Diagnostyka. – 2021. – 22(3). – Р. 51–57.
  https://doi.org/10.29354/diag/141232
 5. Skalskyi V., Stankevych O., Zosel T., Vynnytska S., Thomas H., Pich A. Ranking of fiber composites by estimation of types and mechanisms of their fracture // Engineering Fracture Mechanics. – 2020. – 235. – 107147.
  https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2020.107147
 6. Skalskyi V., Makeev V., Stankevych O., Dubytskyi O. Acoustic properties of fracture of dental restorative materials and endocrown restorations under quasi-static loading // Dental Materials. – 2020. – 36(5). – P. 617–626.
  https://doi.org/10.1016/j.dental.2020.03.014
 7. Zinovij Nazarchuk, Olexandr Andreykiv, Valentyn Skalskyi, Denys Rudavskyi Acoustic emission method in the delayed fracture mechanics of structural materials // Procedia Structural Integrity. – 2019. – Vol. 16. – P. 169–175.
  https://doi.org/10.1016/j.prostr.2019.07.037
 8. Mathematical modeling of fracture processes in plates with systems of cracks under the action of long-term loads, high temperatures, and corrosive media / O. Ye. Andreikiv, I. Ya. Dolins’ka, A. R. Lysyk, N. B. Sas. // Journal of Mathematical Sciences. – 2019. – 236(2). – P. 212–223.
  https://link.springer.com/article/10.1007/s10958-018-4107-3
 9. Valentyn Skalskyi, Olexandr Andreikiv, Iryna Dolinska. Assessment of subcritical crack growth in hydrogen-containing environment by the parameters of acoustic emission signals // International Journal of Hydrogen Energy. – 2018. – Vol. 43. – Р. 5217–5224.
  https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.01.124
 10. Skalskyi V., Makeev V., Stankevych O., Pavlychko R. Features of fracture of prosthetic tooth-endocrown constructions by means of acoustic emission analysis // Dental Materials. – 2018. – 34(3). – P. e46–e55.
  https://doi.org/10.1016/j.dental.2018.01.023
 11. Skalskyi V., Stankevych O., Dubytskyi O. Estimation of effect of hydrogen on the parameters of magnetoacoustic emission signals // Journal of Magnetism end Magnetic Materials. – 2018. – 454. – P. 375–385.
  https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2018.01.089