ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Відділ № 6

Корозії та протикорозійного захисту

КРЕДО ВІДДІЛУ:

Фундаментальні та прикладні дослідження корозії та корозійно-механічного руйнування металів та сплавів у високоагресивних середовищах, розроблення нових методів і засобів протикорозійного захисту матеріалів та обладнання нафтогазовидобувної, переробної, енергетичної та хімічної промисловості.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ:

 • синтез нових екологічно-безпечних інгібіторів корозії металів та протикорозійних пігментів для лакофарбових матеріалів, вивчення їх ефективності залежно від умов експлуатації обладнання;
 • розроблення багатофункціональних протикорозійних металевих покриттів методами хімічного та електрохімічного синтезу;
 • фундаментальні та прикладні дослідження корозії та корозійно-механічного руйнування металів та їх зварних з’єднань у сірководневих середовищах за стандартами NACE;
 • застосування електрохімічної методології, в тому числі імпедансної спектроскопії, для вивчення корозії матеріалів із врахуванням агресивності середовища, температури та тиску;
 • квантово-хімічне моделювання та розрахунок взаємодії компонентів корозивного середовища з поверхнею матеріалів на атомно-молекулярному рівні з метою прогнозування їх властивостей;
 • корозійно-механічні дослідження металів та сплавів у середовищах різної агресивності з урахуванням умов їх експлуатації, трибокорозійні дослідження, прискорені корозійні випробування металевих зразків та деталей у вологій камері;
 • вивчення мікроструктури, хімічного та фазового складу матеріалів за допомогою оптичної та сканівної електронної мікроскопії з системами рентгенівського мікроаналізу та дифракції обернених електронів.


 • Випробування корозійної тривкості матеріалів та покриттів у різних агресивних середовищах із використанням стандартизованих методик (метод потенціодинамічної поляризації, гравіметрія, електрохімічна імпедансна спектроскопія, дослідження в кліматичній камері тощо).
 • Синтез інгібіторів корозії металів та дослідження їх протикорозійної ефективності, а також захисних металевих і полімерних покриттів, в т.ч. з інгібувальними пігментами.
 • Корозійно-механічні дослідження матеріалів у агресивних середовищах (корозійно-втомні випробування металів та сплавів, визначення опірності сталей корозійному розтріскуванню в різних середовищах, випробування на корозійну тріщиностійкість).
 • Трибологічні та трибокорозійні випробування металів та сплавів у різних середовищах за стандартизованими та оригінальними методиками.
 • Дослідження фізико-механічних властивостей лакофарбових покриттів на металах за стандартними методиками: адгезії покриття, міцності на згин, міцності на удар тощо.
 • Приготування проб та зразків для металографічних, рентгеноструктурних, рентгенофлуоресцентних та інших фізико-хімічних методів аналізу із використанням планетарного кульового млина Retsch РМ 100 (Німеччина), установки для напилювання зразків магнетронного типу JFC-1600 (JEOL, Японія), шліфувально-полірувального обладнання STRUERS LABOPOL-5 (Данія).
 • Дослідження поверхні матеріалів та визначення їх хімічного та структурного складу із використанням оптичної мікроскопії та сканівного електронного мікроскопу Zeiss EVO 40-XVP (Німеччина) та енергодисперсійного спектрометру INCA Energy 350 (Oxford, Англія). Проведення кількісного аналізу характеристик шорсткості поверхонь матеріалів із використанням профілографа-профілометра «Калибр С-265». Визначення твердості та мікротвердості матеріалів та їх структурних і фазових складових.
 • Визначення концентрації водню в металах вакуумно-екстракційним методом.

Склад відділу:

Корній Сергій Андрійович

Завідувач відділу, д.т.н., с.н.с.

(032) 263-80-96 (032) 229-67-68 korniy_sergiy@ukr.net kornii@ipm.lviv.ua

Похмурський Василь Іванович

головний науковий співробітник, д.т.н., проф., чл.-кор. НАНУ

(032) 263-15-77 (032) 229-63-53 pokhmurs@ipm.lviv.ua

Хома Мирослав Степанович

провідний науковий співробітник, д.т.н., проф., чл.-кор. НАНУ

(032) 263-11-57 (032) 229-67-67 khomams@gmail.com

Зінь Іван Миколайович

провідний науковий співробітник, д.т.н., с.н.с.

(032) 229-60-95 ivan.zin2050@gmail.com

Винар Василь Андрійович

старший науковий співробітник, д.т.н.

(032) 229-66-61 vynar.va@gmail.com

Слободян Звеномира Володимирівна

старший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-65-17 dzvenomyra@gmail.com

Білий Левко Михайлович

старший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-60-95 billevko@gmail.com

Василів Христина Броніславівна

старший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-62-53 chrystyna.vasyliv@gmail.com

Тимусь Мар'яна Богданівна

старший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-62-44 marjana.tymus@gmail.com

Маглатюк Людмила Анатоліївна

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-65-17 maglatyuk@ipm.lviv.ua

Мардаревич Роман Сильвестрович

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-62-53 (032) 229-66-44 roman.fmi1952@gmail.com

Рацька Надія Богданівна

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-62-53 nadijaratska@gmail.com

Чучман Мар'ян Романович

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-66-61 marianx@i.ua

Хлопик Ольга Петрівна

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-62-44 oliahlopuk@gmail.com

Івашків Василь Романович

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-66-61 vasyl-1@ukr.net

Галайчак Світлана Анатоліївна

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-66-61 svityliagolovey@gmail.com

Дацко Богдан Миколайович

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-62-24 datsko.bohdan@gmail.com

Даниляк Олена-Марія Михайлівна

науковий співробітник, к.х.н.

(032) 229-63-85 danyliak-olena@ukr.net

Різун Юлія Ярославівна

в. о. молодшого наукового співробітника

(032) 229-63-85 maksishkoy@gmail.com

Головчук Мирослав Ярославович

молодшого наукового співробітника

(032) 229-67-97 golovchuk86@gmail.com

Рудковський Євген Мар'янович

головного інженера

(032) 229-66-84 rudkovskijevgen1952@gmail.com

Купович Романа Богданівна

провідний інженер

(032) 229-65-17 kupovich@ipm.lviv.ua

Дячук Алла Іллівна

провідний інженер

(032) 229-62-24 allad@ipm.lviv.ua

Худик Петро Михайлович

технік І категорії

(032) 229-66-84

Семенина Іван Йосипович

технік І категорії

(032) 229-66-84

Сободош Наталія Йосипівна

аспірантка

(032) 229-62-44 natkasobodosh@gmail.com

Гураль Тарас Олегович

аспірант

(032) 229-66-61 guraltaras5@gmail.com

Фото розробок та обладнання

Проекти

 1. Синтез та властивості нових комплексних протикорозійних пігментів для лакофарбових покриттів на основі алюмосилікатних наноконтейнерів» (проект № 2020.02/0063 Національного фонду досліджень України, 2020-2022 рр.);
 2. Розроблення нових екологічно-безпечних інгібіторів корозії на основі природних поліфункціональних полімерів та компонентів-синергістів (науковий проект № IІI-3-20 Національної академії наук України, 2020-2022 рр.);
 3. Розроблення наукових засад створення ефективних екологічно-безпечних інгібіторів корозії металів (науковий проект № III-128-17 Національної академії наук України, 2017-2019 рр.);
 4. Оцінювання впливу процесів корозії та наводнювання на опір корозійно-механічному руйнуванню конструкційних сталей у хлоридвмісних середовищах з різною концентрацією сірководню (науковий проект №» III-143-18 Національної академії наук України, 2018-2020 рр.);
 5. Встановлення впливу сірководню на вуглекислотну корозію, наводнювання та опірність трубних сталей корозійно-механічному руйнуванню (науковий проект №» III-11-21 Національної академії наук України, 2021-2023 рр.)
 6. Розробка ефективних методів підвищення експлуатаційних характеристик органічних покриттів на основі використання нових комплексних наноструктурованих інгібіторів корозії (Науково-технічний цільовий проект № III-133-17 Національної академії наук України, 2017-2021);
 7. Holistic Strategies For Chromate Replacement in Aluminium Surface Treatments and Protective Coatings (ІNTAS №04-80-7219, 2005-2007);
 8. Influence of chromate-containing and chromate-free organic coatings on corrosion fatigue of aluminum alloy (STCU P-340 Partnership Project (EOARD 68007) with financial support from the European Aerospace Research and Development Office, 2009-2011);
 9. Development of new corrosion inhibitors for oil-gas industry with use of environmentally friendly surfactants (Project of STCU № 5965, 2014-2016);
 10. Розробка наноструктурованих матеріалів на поліуретановій, поліепоксидній та кремнійорганічній основах з покращеними характеристиками для протикорозійного захисту металоконструкцій та освоєння їх виробництва в дослідно-промислових умовах (Науково-технічний проект державної програми «Нанотехнології та наноматеріали», 2010-2014 рр.)


 1. Protective Properties of Alkyd Coatings Inhibited by Complex Zeolite-Phosphate Pigment / I. M. Zin, S. A. Kornii, A. R. Kytsya, L. M. Bilyi, M.-O. M. Danylyak & P. Ya. Lyutyi // Materials Science, 2020, Vol. 56, Is. 2, P. 284–289.
 2. Inhibition of the Corrosion of Aluminum Alloy in Aqueous Solution of Ethylene Glycol by the Rhamnolipid Biocomplex / Zin’, І.М., Pokhmurs’kyi, V.І., Khlopyk, О.P., Karpenko, О.V., Pokyn’broda, Т.Y., Kornii, S.А., Tymus’, М.B. // Materials Science, 2020, Vol. 55, Is. 5, P. 633-639.
 3. Inhibition of the Corrosion of Carbon Steel by Xanthan Biopolymer / V. І. Pokhmurs’kyi, І. М. Zin’, М. B. Tymus’, S. А. Kornii, О. V. Karpenko, О. P. Khlopyk & N. І. Korets’ka // Materials Science, 2020, Vol. 55, Is. 4, P. 522-528.
 4. New Type of Corrosion-Active Nonmetallic Inclusions and their Influence on the Corrosion of 38KHN3MFA Steel / M.S. Khoma, V.A. Vinar, O.V. Chornyi, Yu. Maksishko, V.R. Ivashkiv, and N.B. Rats’ka // Materials Science, 2020, Vol. 55, Is. 5, P. 617-624.
 5. Corrosion-mechanical failure of pipe steels in hydrogen sulfide environments / Khoma, M., Vynar, V., Chuchman, M., Vasyliv, C. // Degradation Assessment and Failure Prevention of Pipeline Systems. Bolzon G., Gabetta G., Nykyforchyn H. (eds). Lecture Notes in Civil Engineering, Springer, 2020, Vol. 102, P. 231-239.
 6. V.I. Pokhmurs’kyi. Development of Investigations in the Field of Corrosion and Stress-Corrosion Fracture of Metals and the Methods of Their Protection (a Survey) // Materials Science, 2019, Vol. 54, Is. 4, P. 451–464.
 7. Influence of the Surface Chemical Treatment of D16T Alloy on the Protective Properties of Alkyd Coatings / I. M. Zin’, R. S. Mardarevych, L. M. Bilyi, S. A. Kornii & Z. A. Duryagina // Materials Science, 2019, Vol. 55, P. 284–290.
 8. Influence of the Structure of Carbon Steels on the Corrosion, Hydrogenation, and Corrosion Cracking in Hydrogen-Sulfide Media / Khoma, M.S., Ivashkiv, V.R., Halaichak, S.A., Chuchman, M.R., Vasyliv, K.B. // Materials Science, 2019, Vol. 55(2), P. 266–270.
 9. Specific Features of Corrosion and the Microelectrochemical Heterogeneity of 45 and U8 Steels in Hydrogen-Sulfide Media / Khoma, M.S., Rats’ka, N.B., Holovei, S.А., Chuchman, М.R. // Materials Science, 2019, Vol. 54(4), P. 501–505.
 10. Inhibition of the Corrosion of Carbon Steels by Trehalose Lipid Surfactants / І. М. Zin’, О. V. Karpenko, Т. Ya. Pokyn’broda, N. І. Korets’ka, M. B. Tymus’, L. Kwiatkowski & S. А. Kornii // Materials Science, 2019, Vol. 54, Is. 4, P. 477–484.
 11. Corrosion cracking of ferrite-pearlitic steels of different structure in the hydrogen sulfide environment under static load / M.S. Khoma, V.R. Ivashkiv, M.R. Chuchman, Ch.B. Vasyliv, N.B. Ratska, B.M. Datsko // Procedia Structural Integrity, 2018, Vol. 13, P. 2184-2189.
 12. Influence of the External Polarization Potential on the Tribocorrosion Behavior of 08Kh18N10T Steel / Pokhmurs’kyi, V.I., Khoma, M.S., Vynar, V.A., Vasyliv, K.B., Rats’ka, N.B. // Materials Science, 2018, Vol. 54(2), P. 279–285.
 13. Corrosion inhibition of aluminium alloy by rhamnolipid biosurfactant derived from Pseudomonas sp. PS-17 / Ivan M. Zin, Vasyl I. Pokhmurskii, Sergiy A. Korniy, Olena V. Karpenko, Stuart B. Lyon, Olha P. Khlopyk, Mariana B. Tymus. // Anti-Corrosion Methods and Materials, 2018, Vol. 65, Is. 6, P. 517-527.
 14. S. А. Kornii, V. I. Pokhmurs’kyi & N. R. Chervins’ka. Quantum-Chemical Analysis of the Mechanism of Degradation of Binary Platinum Nanoclusters with Sulfur-Containing Compounds / Materials Science, 2018, Vol. 53, Is. 6, P. 751–760.
 15. Quantum-Chemical Analysis of the Electronic Structures of Inhibiting Complexes of Rhamnolipid with Metals / S. А. Kornii, V. І. Pokhmurs’kyi, V. I. Kopylets’, І. М. Zin’, N. R. Chervins’ka // Materials Science, 2017, Vol. 52, Is. 5, P. 609–619.
 16. Improvement of the reciprocating sliding wear resistance of a Nb-based alloy using thermal oxidation / Nadiya Rаtska, Vasyl Pokhmurskii, Chrystyna Vasyliv, Vasyl Vynar // Tribology Letters, 2017, Vol. 65, P. 90-99.