ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Відділ № 6

Корозії та протикорозійного захисту

КРЕДО ВІДДІЛУ:

Фундаментальні та прикладні дослідження корозії та корозійно-механічного руйнування металів та сплавів у високоагресивних середовищах, розроблення нових методів і засобів протикорозійного захисту матеріалів та обладнання нафтогазовидобувної, переробної, енергетичної та хімічної промисловості.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ:

 • синтез нових екологічно-безпечних інгібіторів корозії металів та протикорозійних пігментів для лакофарбових матеріалів, вивчення їх ефективності залежно від умов експлуатації обладнання;
 • розроблення багатофункціональних протикорозійних металевих покриттів методами хімічного та електрохімічного синтезу;
 • фундаментальні та прикладні дослідження корозії та корозійно-механічного руйнування металів та їх зварних з’єднань у сірководневих середовищах за стандартами NACE;
 • застосування електрохімічної методології, в тому числі імпедансної спектроскопії, для вивчення корозії матеріалів із врахуванням агресивності середовища, температури та тиску;
 • квантово-хімічне моделювання та розрахунок взаємодії компонентів корозивного середовища з поверхнею матеріалів на атомно-молекулярному рівні з метою прогнозування їх властивостей;
 • корозійно-механічні дослідження металів та сплавів у середовищах різної агресивності з урахуванням умов їх експлуатації, трибокорозійні дослідження, прискорені корозійні випробування металевих зразків та деталей у вологій камері;
 • вивчення мікроструктури, хімічного та фазового складу матеріалів за допомогою оптичної та сканівної електронної мікроскопії з системами рентгенівського мікроаналізу та дифракції обернених електронів.


 • Випробування корозійної тривкості матеріалів та покриттів у різних агресивних середовищах із використанням стандартизованих методик (метод потенціодинамічної поляризації, гравіметрія, електрохімічна імпедансна спектроскопія, дослідження в кліматичній камері тощо).
 • Синтез інгібіторів корозії металів та дослідження їх протикорозійної ефективності, а також захисних металевих і полімерних покриттів, в т.ч. з інгібувальними пігментами.
 • Корозійно-механічні дослідження матеріалів у агресивних середовищах (корозійно-втомні випробування металів та сплавів, визначення опірності сталей корозійному розтріскуванню в різних середовищах, випробування на корозійну тріщиностійкість).
 • Трибологічні та трибокорозійні випробування металів та сплавів у різних середовищах за стандартизованими та оригінальними методиками.
 • Дослідження фізико-механічних властивостей лакофарбових покриттів на металах за стандартними методиками: адгезії покриття, міцності на згин, міцності на удар тощо.
 • Приготування проб та зразків для металографічних, рентгеноструктурних, рентгенофлуоресцентних та інших фізико-хімічних методів аналізу із використанням планетарного кульового млина Retsch РМ 100 (Німеччина), установки для напилювання зразків магнетронного типу JFC-1600 (JEOL, Японія), шліфувально-полірувального обладнання STRUERS LABOPOL-5 (Данія).
 • Дослідження поверхні матеріалів та визначення їх хімічного та структурного складу із використанням оптичної мікроскопії та сканівного електронного мікроскопу Zeiss EVO 40-XVP (Німеччина) та енергодисперсійного спектрометру INCA Energy 350 (Oxford, Англія). Проведення кількісного аналізу характеристик шорсткості поверхонь матеріалів із використанням профілографа-профілометра «Калибр С-265». Визначення твердості та мікротвердості матеріалів та їх структурних і фазових складових.
 • Визначення концентрації водню в металах вакуумно-екстракційним методом.

Склад відділу:

Корній Сергій Андрійович

Завідувач відділу, д.т.н., с.н.с.

(032) 263-80-96 (032) 229-67-68 korniy_sergiy@ukr.net kornii@ipm.lviv.ua Scopus

Хома Мирослав Степанович

провідний науковий співробітник, д.т.н., проф., чл.-кор. НАНУ

(032) 263-11-57 (032) 229-67-67 khomams@gmail.com Scopus

Зінь Іван Миколайович

провідний науковий співробітник, д.т.н., с.н.с.

(032) 229-60-95 ivan.zin2050@gmail.com Scopus

Винар Василь Андрійович

старший науковий співробітник, д.т.н.

(032) 229-66-61 vynar.va@gmail.com Scopus

Слободян Звеномира Володимирівна

старший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-65-17 dzvenomyra@gmail.com Scopus

Білий Левко Михайлович

старший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-60-95 billevko@gmail.com Scopus

Василів Христина Броніславівна

старший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-62-53 chrystyna.vasyliv@gmail.com Scopus

Тимусь Мар'яна Богданівна

старший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-62-44 marjana.tymus@gmail.com Scopus

Маглатюк Людмила Анатоліївна

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-65-17 maglatyuk@ipm.lviv.ua Scopus

Мардаревич Роман Сильвестрович

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-62-53 (032) 229-66-44 roman.fmi1952@gmail.com Scopus

Рацька Надія Богданівна

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-62-53 nadijaratska@gmail.com Scopus

Чучман Мар'ян Романович

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-66-61 marianx@i.ua Scopus

Хлопик Ольга Петрівна

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-62-44 oliahlopuk@gmail.com Scopus

Івашків Василь Романович

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-66-61 vasyl-1@ukr.net Scopus

Галайчак Світлана Анатоліївна

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-66-61 svityliagolovey@gmail.com Scopus

Дацко Богдан Миколайович

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-62-24 datsko.bohdan@gmail.com Scopus

Даниляк Олена-Марія Михайлівна

науковий співробітник, к.х.н.

(032) 229-63-85 danyliak-olena@ukr.net Scopus

Різун Юлія Ярославівна

в. о. молодшого наукового співробітника

(032) 229-63-85 maksishkoy@gmail.com Scopus

Головчук Мирослав Ярославович

в. о. молодшого наукового співробітника

(032) 229-67-97 golovchuk86@gmail.com Scopus

Рудковський Євген Мар'янович

головного інженера

(032) 229-66-84 rudkovskijevgen1952@gmail.com

Купович Романа Богданівна

провідний інженер

(032) 229-65-17 kupovich@ipm.lviv.ua Scopus

Дячук Алла Іллівна

провідний інженер

(032) 229-62-24 allad@ipm.lviv.ua

Худик Петро Михайлович

технік І категорії

(032) 229-66-84

Семенина Іван Йосипович

технік І категорії

(032) 229-66-84

Сободош Наталія Йосипівна

аспірантка

(032) 229-62-44 natkasobodosh@gmail.com

Гураль Тарас Олегович

аспірант

(032) 229-66-61 guraltaras5@gmail.com

Фото розробок та обладнання

Проекти

 1. Синтез та властивості нових комплексних протикорозійних пігментів для лакофарбових покриттів на основі алюмосилікатних наноконтейнерів» (проект № 2020.02/0063 Національного фонду досліджень України, 2020-2022 рр.);
 2. Розроблення нових екологічно-безпечних інгібіторів корозії на основі природних поліфункціональних полімерів та компонентів-синергістів (науковий проект № IІI-3-20 Національної академії наук України, 2020-2022 рр.);
 3. Розроблення наукових засад створення ефективних екологічно-безпечних інгібіторів корозії металів (науковий проект № III-128-17 Національної академії наук України, 2017-2019 рр.);
 4. Оцінювання впливу процесів корозії та наводнювання на опір корозійно-механічному руйнуванню конструкційних сталей у хлоридвмісних середовищах з різною концентрацією сірководню (науковий проект №» III-143-18 Національної академії наук України, 2018-2020 рр.);
 5. Встановлення впливу сірководню на вуглекислотну корозію, наводнювання та опірність трубних сталей корозійно-механічному руйнуванню (науковий проект №» III-11-21 Національної академії наук України, 2021-2023 рр.)
 6. Розробка ефективних методів підвищення експлуатаційних характеристик органічних покриттів на основі використання нових комплексних наноструктурованих інгібіторів корозії (Науково-технічний цільовий проект № III-133-17 Національної академії наук України, 2017-2021);
 7. Holistic Strategies For Chromate Replacement in Aluminium Surface Treatments and Protective Coatings (ІNTAS №04-80-7219, 2005-2007);
 8. Influence of chromate-containing and chromate-free organic coatings on corrosion fatigue of aluminum alloy (STCU P-340 Partnership Project (EOARD 68007) with financial support from the European Aerospace Research and Development Office, 2009-2011);
 9. Development of new corrosion inhibitors for oil-gas industry with use of environmentally friendly surfactants (Project of STCU № 5965, 2014-2016);
 10. Розробка наноструктурованих матеріалів на поліуретановій, поліепоксидній та кремнійорганічній основах з покращеними характеристиками для протикорозійного захисту металоконструкцій та освоєння їх виробництва в дослідно-промислових умовах (Науково-технічний проект державної програми «Нанотехнології та наноматеріали», 2010-2014 рр.)


 1. Electrodeposited Ni–Mo coatings as electrocatalytic materials for green hydrogen production / V.S. Protsenko, L.S. Bobrova, T.E. Butyrina, A.S. Baskevich, S.A. Korniy, F.I. Danilov // Heliyon. 2023. Vol. 9. Is. 4. e15230.https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15230
 2. Sodium citrate as an environmentally friendly anti-corrosion inhibitor of steel in a neutral environment / Korniy S., Zin I., Danyliak M.-O., Rizun Yu. // International Journal of Corrosion. 2022. Vol. 2022. Article ID 1442537. 9 pp.https://doi.org/10.1155/2022/1442537
 3. Oxidation-reduction reactions and hydrogenation of steels of different structures in chloride-acetate solutions in the presence of iron sulfides / Khoma M., Halaichak S., Ivashkiv V., Chuchman M., Datsko B. // Corrosion Reviews. 2022. 40(6). P.561-569.https://doi.org/10.1515/corrrev-2022-0046
 4. Physico‑chemical properties of anti‑corrosion pigment based on nanoporous zeolite and zinc monophosphate / Korniy S., Zin I., Halaichak S., Datsko B., Khlopyk O., Danyliak M. O., Holovchuk M. // Applied Nanoscience. 2022. P. 1-8. https://doi.org/10.1007/s13204-022-02592-6
 5. Steel corrosion inhibition by microbial polysaccharide and tartrate mixture / Korniy S., Zin I., Tymus M., Khlopyk O., Holovchuk M. // Journal of Bio- and Tribo-Corrosion. 2022. Vol. 8. No.6. P.1-8. https://doi.org/10.1007/s40735-021-00605-5
 6. Tribo‑corrosion of 17Mn1Si steel in chloride‑acetate environments at the different concentrations of hydrogen sulfide / Khoma M, Vynar V., Vasyliv Ch., Chuchman M., Datsko B., Ivashkiv V., Dykha O. // Journal of bio- and tribo-corrosion. 2022. Vol. 8. Is. 2. Paper №53. https://doi.org/10.1007/s40735-022-00655-3
 7. Corrosion and Tribocorrosion of 07X16H6 Steel in Hydrogen-Sulfide Media / Khoma, М.S., Vynar, V.А., Ratska, N.B. // Materials Science. 2022. 58, P. 281–289.https://doi.org/10.1007/s11003-023-00661-x
 8. Quantum-chemical calculations of the stability of zeolite–phosphate complexes as pigments of paint сoatings / Korniy S. // Materials Science. 2022. Vol. 58. No.1. Р. 12 – 19. https://doi.org/10.1007/s11003-022-00624-8
 9. Aluminium alloy corrosion inhibition by a two-stage modified nanoporous zeolite / Korniy S.A., Zin I.M., Khlopyk O.P., Holovchuk M. Ya., Danyliak M.-O.M., Datsko B.M., Lyutyy P. Ya. // Corrosion Engineering Science and Technology. 2022. Vol. 57. No. 8. Р. 740-748. https://doi.org/10.1080/1478422X.2022.2125647
 10. Electrochemical corrosion behavior of Ni–TiO2 composite coatings electrodeposited from a deep eutectic solvent-based electrolyte / Protsenko V., Butyrina T., Bobrova T., Korniy S., Danilov F. // Coatings. 2022. Vol. 12. No.6. P. 1-9.https://doi.org/10.3390/coatings12060800
 11. Corrosion Inhibition of Low-Alloy Steel by a Composite Pigment Based on Zeolite and Monocalcium Phosphate / Korniy, S.A., Zin, I.M., Danyliak, MO.M. O. P. Khlopyk B. M. Datsko. // Materials Science. 2022. 58, P. 261–267.https://doi.org/10.1007/s11003-022-00658-y
 12. Electrochemical synthesis and characterization of electrocatalytic materials for hydrogen production using Cr(III) baths based on a deep eutectic solvent / Protsenko S., Bobrova S., Korniy S., Danilov F. // Materials Letters. 2022. Vol.313. No. 131800.https://doi.org/10.1016/j.matlet.2022.131800
 13. Influence of the Hydrogen Sulfide Concentration on the Corrosion and Hydrogenation of Pipe Steels (A Survey) / Khoma, М.S., Vasyliv, K.B. & Chuchman, М.R. // Materials Science. 2021. 57, P. 308–318. https://doi.org/10.1007/s11003-021-00546-x
 14. Corrosion Protection of Carbon Steel by a Composition Based on Natural Polysaccharide / Korniy S.А., Zin I.М., Тymus M.B., Khlopyk O. P., Danyliak M.-O. М. // Materials Science. 2021. 56, №5. Р. 602–607. https://doi.org/10.1007/s11003-021-00470-0
 15. Anti-corrosion protection of aluminium alloy by zeolite doped with zinc, calcium and manganese cations / Zin I.М., Korniy S.А., Danyliak M.-O.М., Khlopyk O.P., Holovchuk M.Ya.  // Int. J. Corros. Scale Inhib. 2021.Vol. 10, No. 4. P. 1715-1728.https://doi.org/10.17675/2305-6894-2021-10-4-2
 16. Enhancing corrosion resistance of nickel surface by electropolishing in a deep eutectic solvent / V.S. Protsenko, T.E. Butyrina, L.S. Bobrova, S.A. Korniy, F.I. Danilov // Materials Letters. 2020. Vol. 270. 127719.https://doi.org/10.1016/j.matlet.2020.127719
 17. Electropolishing of aluminium in a deep eutectic solvent / A.A. Kityk, V.S. Protsenko, F.I. Danilov, O.V. Kun, S.A. Korniy // Surface & Coatings Technology. – 2019. Vol. 375. Р. 143-149. https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2019.07.018
 18. Development of Investigations in the Field of Corrosion and Stress-Corrosion Fracture of Metals and the Methods of Their Protection (A Survey) / Pokhmurs’kyi, V.І. // Materials Science. 2019. 54, P. 451–464. https://doi.org/10.1007/s11003-019-00205-2
 19. Quantum-Chemical Analysis of the Mechanism of Degradation of Binary Platinum Nanoclusters with Sulfur-Containing Compounds / S. А. Kornii, V. I. Pokhmurs’kyi, N. R. Chervins’ka // Materials Scince. 2018, Vol. 53, Is. 6, pp 751–760.https://doi.org/10.1007/s11003-018-0132-0
 20. Corrosion inhibition of aluminium alloy by rhamnolipid biosurfactant derived from Pseudomonas sp. PS-17 / Ivan M. Zin, Vasyl I. Pokhmurskii, Sergiy A. Korniy, Olena V. Karpenko, Stuart B. Lyon, Olha P. Khlopyk, Mariana B. Tymus // Anti-Corrosion Methods and Materials. 2018. Vol. 65, Is. 6. P. 517-527.https://doi.org/10.1108/ACMM-03-2017-1775
 21. Quantum-Chemical Analysis of the Electronic Structures of Inhibiting Complexes of Rhamnolipid with Metals / Kornii, S.А., Pokhmurs’kyi, V.І., Kopylets’, V.I. et al. // Materials Science. 2017. Vol. 52, P. 609–619.https://doi.org/10.1007/s11003-017-9998-5
 22. Improvement of the reciprocating sliding wear resistance of a Nb-based alloy using thermal oxidation / Nadiya Rаtska, Vasyl Pokhmurskii, Chrystyna Vasyliv, Vasyl Vynar // Tribology Letters. 2017.- Vol. 65. P. 90-99.https://doi.org/10.1007/s11249-017-0875-z