ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Наукова бібліотека

Бібліотека Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України (ФМІ) була створена у 1951 році як бібліотека Інституту машинознавства та автоматики АН УРСР

Від 1964 року – бібліотека ФМІ НАН України, а в їй 1994 році присвоєно статус науково-технічної бібліотеки. Формування бібліотечних фондів базується на напрямках наукової діяльності інституту і витікає з тематики науково-дослідних робіт. За час існування інституту на його науковій базі було створено і відділено в самостійну одиницю ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України (1973 р.) та утворено сектор Фізикометрії (ФЗМ) для проведення досліджень із теорії та обробки інформації. Рішенням Президії АН СРСР від 06.02.1975 р. за № 67 сектор ФЗМ призначено головною організацією з наукової проблеми „Пошук та розпізнавання простих образів” У 2017 році бібліотечні фондів науково-технічної бібліотеки Фізико-механічного інституту було об’єднано із фондами бібліотеки сектору ФЗМ з метою покращення обслуговування читачів, а також для покращення умов зберігання наукової літератури. З метою представництва інтересів трудового колективу до складу вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи може входити керівник первинної профспілкової організації (профспілковий представник) наукової установи (за згодою). У науковому світі України та зарубіжних країн Фізико-механічний інститут відомий як потужний заклад у галузі досліджень з проблем фізико-хімічної механіки матеріалів, механіки матеріалів, механіки руйнування та водневої деградації з проблем корозії металів і протикорозійного захисту конструкцій, а також методів та засобів діагностики властивостей матеріалів і середовищ.

У бібліотеці Інституту проводиться низка тематичних виставок, зокрема:


На постійно діючих виставках нових надходжень виставлено 245 друкованих праць та монографій.


Послугами бібліотеки користуються 267 абонентів, що становить 70% від загальної кількості працівників ФМІ. З них:

У читальному залі поновлено виставку нових надходжень, виставлено 128 друк.од.

До 100-річчя заснування НАН України організовано постійно діючу виставку наукових стародруків, що зберігаються у фондах бібліотеки і є на сьогодні бібліотечною рідкістю.


Бібліотечний фонд


Монографії

Скальський В.Р. Акустичне діагностування обладнання нафтопомпувальних станцій. / В.Р. Скальський, Є.П. Почапський, Б.П. Клим, Р.М. Басараб. – Львів : Простір-М, 2021. – 220 с.

У монографії викладено найважливіші аспекти побудови методики комплексного акустичного діагностування стану обладнання нафтопомпувальних станцій. За результатами обстежень створено фізичну модель взаємозв’язку чинників, які спричинюють зародження та розвиток руйнування. Описано розроблені технічні засоби і методики діагностування на основі акустичної емісії та ультразвуку, що дають можливість виявляти як динаміку розвитку тріщин, так і їх координати та геометричні розміри на об’єкті контролю.

За опрацьованою методикою запропоновано розраховувати залишковий ресурс обладнання, ураховуючи кінетику росту втомної тріщини і концентрацію водню у її вершині. Встановлено, що залишкова довговічність значно менша за впливу водню, ніж розрахована лише за швидкістю поширення тріщини у матеріалі.

Для наукових працівників, інженерів-дослідників, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів зі спеціальностей, які пов’язані з технічним діагностуванням виробів і елементів конструкцій.

Скальський В.Р. Методологічні основи діагностування елементів конструкцій поверхневими акустичними хвилями. / В.Р. Скальський, О.М. Мокрий, І.М. Романишин. – Львів : Простір-М, 2021. – 220 с.

У книзі викладено особливості використання поверхневих акустич¬них хвиль для діагностики матеріалів. Основну увагу приділено мето¬дам визна¬чення їх швидкості. Оцінено різноманітні чинники, які впли¬вають на її зна¬чення. Описано сучасні методи приймання поверхневих акустичних хвиль з допомогою контактних п’єзоелектричних та безкон¬тактних лазерних підходів, а також методики визначення їх швидкості, джерела похибок та способи їх мі¬німізації. Висвітлено підходи, які використовують для знаходження розпо¬ділу швидкості поверхневих хвиль по поверхні об’єкта контролю.

Для наукових працівників, інженерів-дослідників, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів зі спеціальностей, пов’язаних із діагностикою матеріалів.

Хіміко-термічна обробка титанових сплавів. Оксинітрування. / І.М. Погрелюк, О.В. Ткачук. Львів : Простір-М, 2021. – 204 с.

Узагальнено відомі та отримані авторами нові наукові результати, що стосуються фізико-хімічних і структурних характеристик оксинітридів титану, умов формування функціональних оксинітридних покриттів для потреб автомобільної, авіаційної, хімічної галузей промисловості, медицини. Обґрунтовано підходи до формування оксинітридних покриттів під час низькотемпературного насичення з азоткисневмісного газового середовища та контрольованого окиснення попередньо азотованих шарів. Проілюстровано залежність між нестехіометрією нітриду титану TiNx та ступенем його модифікування киснем. Продемонстровано декоративний ефект оксинітрування титанових сплавів. Оцінено корозійну тривкість у фізіологічних розчинах та біосумісність оксинітрованих титанових сплавів. Приведено міцнісні та втомні характеристики титанових сплавів після оксинітрування.

Джала Р.М. , Дикмарова Л.П. , Джала В.Р., Вербенець Б.Я. Електромагнетний контроль iзоляцiї пiдземних трубопроводiв: моногр. – К.: Наукова думка, 2021. – 272 с.

Монографія присвячена актуальній проблемі оперативних обстежень підземних трубопроводів (ПТ) без розкопування. Розглянуто методи неруйнівного контролю захисних покривів металевих ПТ. Запропоновано триєдину математичну модель електромагнетного поля ПТ, досліджено інформативні ознаки поля, розвинуто фізичні основи методів визначення параметрів ізоляції ПТ за характеристиками розподілу поля над трасою. Проведено класифікацію і аналіз методів та запропоновано способи визначення перехідного опору ПТ та його складових на ділянках ПТ. Запропоновано новий критерій виявлення незадовільної ізоляції. Описано інтегральний, диференційний та локальний методи контролю стану протикорозійного захисту ПТ шляхом безконтактних вимірювань струмів з раціональним використанням контактної електрометрії.

Для науковців, фахівців і аспірантів у галузі електродинаміки, протикорозійного захисту, інформаційно-вимірювальних систем неруйнівного контролю і технічної діагностики.

Дослідження з теорії міцності та руйнування квазікрихких тіл з тріщинами. / В. В. Панасюк. - Львів : Простір-М, 2020. —216 с.

Розглянуто основи теорії міцності та руйнування квазікрихких тіл з дефектами типу гострих концентраторів напружень – тріщин. Головну увагу приділено формуванню розрахункових моделей деформування, руйнування та міцності квазікрихких твердих тіл з тріщинами, а також методам використання коефіцієнтів інтенсивності напружень біля вершин тріщин, або деформаційним критеріям для встановлення міцності деформованих твердих тіл з тріщинами під час їх статичного або циклічного навантажень. Проаналізовано основні рівняння граничної рівноваги деформованих тіл з тріщинами, зокрема деформаційні критерії міцності. В основному враховано результати науковців ФМІ НАН України за минулих 70 років. Подано також інформацію про науково-організаційну діяльність Інституту за минулі роки для вирішення актуальних проблем теорії міцності та руйнування матеріалів, зокрема, про організацію міжнародних конференцій, літніх шкіл для молодих науковців, підготовку та публікацію серії наукових монографій і деякі нагороди.

Книга буде корисна для науковців, які працюють у галузі механіки матеріалів і матеріалознавства, для викладачів, аспірантів і студентів, які вивчають досягнення науки в царині матеріалознавства та міцності конструкцій.

Водневі технології зберігання енергії: стан та перспективи розвитку. [Текст] колективна моногр. / За редакції В.А. Яртися, Ю.М. Солоніна, І.Ю. Завалія. -Львів: Простір-М, 2021 - 268 с.

Представлено останні досягнення в галузі використання енергії відновлювальних джерел (сонця і вітру), хімічних реакцій, біо- сировини для ефективного одержання водню, його акумулювання та використання для систем живлення на основі паливних комірок. Нові значні результати були одержані в рамках двох науково-дослідних програм, а саме, проекту G5233 "Portable Energy Supply" (2019-2021 рр.) програми НАТО Science for Peace and Security та цільової комплексної програми HAH України "Розвиток наукових засад отримання, зберігання та використання водню в системах автономного енергозабезпечення" (2019-2021 рр.).

Книга рекомендована для наукових працівників, викладачів та аспірантів, які спеціалізуються у галузі матеріалознавства, енергетики, зокрема, в дослідженнях та впровадженні матеріалів та технологій водневої енергетики.

Grzegorz Lesiuk, Jose A. F. O. Correia, Halyna Krechkovska, Gregorz Pekalski, Oleksandra Student. Degradatoin Theory of Long Term Operated Materials and Structures. Springer, 2021. 205 p. (Structural Integrity, vol.15).

This book addresses the fatigue behaviour olriveted connections from ancient Portuguese metallic bridges as well as the fatigue crack propagation behaviour of related materials. Some examples of the fatigue assessment of long-termoperated metallic bridges are presented and discussed. The phenomena of degradation is discussed in chapter 2, devoted to the material aspects of the Degradation Theory. Applications of structural integrity assessment/ corrosion aspects are discussed in chapter 3; case studies in chapter 4 and fatugie and fracture test results on chapter 5.

Посилання на джерело

Bolzon G., Nykyforchyn H., Gabetta G. Preface. In Book: Bolzon G., Gabetta G., Nykyforchyn H. (eds.) Degradation Assessment and Failure Prevention of Pipeline Systems. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 102. Springer, Cham. (2021) 1-2.

This book presents the results of the research project G5055 'Development of novel methods for the prevention of pipeline failures with security implications,' carried out in the framework of the NATO Science for Peace and Security program, and explores the lifecycle assessment of gas infrastructures. Throughout their service lives, pipelines transporting hydrocarbons are exposed to demanding working conditions and aggressive media. In long-term service, material aging increases the risk of damage and failure, which can be accompanied by significant economic losses and severe environmental consequences. This book presents a selection of complementary contributions written by experts operating in the wider fields of pipeline integrity; taken together, they offer a comprehensive portrait of the latest developments in this technological area.

Посилання на джерело