ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Відділ № 4

Теоретичних основ механіки руйнування

КРЕДО ВІДДІЛУ:

 • розроблення і розвиток математичних методів механіки руйнування;
 • побудова розрахункових моделей і критеріїв руйнування тіл із тріщинами та концентраторами напружень різної природи;
 • розвиток теоретичних засад ін’єкційних зміцнювальних технологій.

Склад відділу:

Силованюк Віктор Петрович

завідувач відділу, д.т.н., проф.

(032) 229-62-70 (032) 229-62-70 sylovan@ipm.lviv.ua

Саврук Михайло Петрович

провідний науковий співробітник, д.ф.-м.н., проф.

(032) 263-22-55 (032) 229-63-66 m.p.savruk@gmail.com

Юзевич Володимир Миколайович

провідний науковий співробітник, д.ф.-м.н., проф.

(032) 229-63-66 yuzevych@ukr.net

Дацишин Олександра Петрівна

провідний науковий співробітник, д.т.н., с.н.с.

(032) 229-62-75 datsyshy@ipm.lviv.ua

Кравець Володимир Степанович

старший науковий співробітник, к.ф.-м.н., с.н.с.

(032) 229-66-13 vlad@ipm.lviv.ua

Івантишин Наталія Андріївна

в. о. наукового співробітника, к.т.н.

(032) 229-69-09 dino@ipm.lviv.ua

Марченко Григорій Петрович

науковий співробітник, к.ф-м.н.

(032) 229-66-05 mhp@ipm.lviv.ua

Онишко Любов Йосипівна

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-66-13 oni@ipm.lviv.ua

Чорненький Андрій Борисович

науковий співробітник, к.ф.-м.н.

(032) 229-69-03 a.b.chornenkyi@gmail.com

Глазов Артем Юрійович

молодший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-66-05 glazov@ipm.lviv.ua

Лозован Віталій Петрович

молодший науковий співробітник

(032) 229-69-05 vitalulozovan@gmail.com

Біда Надія Михайлівна

провідний інженер

(032) 229-66-13 nadi@ipm.lviv.ua

Кваснюк Олексій Іванович

інженер I категорії

(032) 229-62-68 aleksey.kvasniyk@gmail.com

Кравчук Оксана Андріївна

інженер I категорії

(032) 229-66-05 kroksoks@gmail.com

Рудавська Ірина Анатоліївна

інженер II категорії

(032) 229-66-05 irynasyd@gmail.com

Монографії:

 1. Panasyuk V.V., Marukha V.I., Sylovayuk V.P. Injection Technologies for the Repair of Damaged Concrete Structures // „Springer” – 2014 – 230 p.
 2. Саврук М.П., Казберук А. Концентрація напружень у твердих тілах з вирізами // Механіка руйнування та міцність матеріалів: Довідн. посіб. / За заг. ред. В. В. Панасюка // Львів : СПОЛОМ. – 2012. – 14. – 384 с. Savruk M.P., Kazberuk A. Stress concentration in solids with notches // Fracture mechanics and strength of materials: Reference book / Editor-in-chief V. V. Panasyuk. V. 14. – Lviv: Publishing House “Spolom”, 2012. – 384 p.
 3. Маруха В.І., Панасюк В.В., Силованюк В.П. Ін’єкційні технології відновлення роботоздатності пошкоджених споруд тривалої експлуатації: Довідн. посіб. / За заг. ред. В. В. Панасюка // Львів: Сполом, 2009. – 262 с. Marukha V.I., Panasyuk V.V., Sylovanyuk V.P. Injection technologies of damaged long-term operation structures renewal // Fracture mechanics and strength of materials: Reference book / Editor-in-Chief V.V. Panasyuk. V. 12. – Lviv: PH “Spolom”, 2009. – 262 p.
 4. Саврук М.П. Українсько-англійський науково-технічний словник, К.: Наук. думка, 2008, 912 с. Savruk M.P. Ukrainian-English scientific and engineering dictionary К.: Nauk. dumka, 2008, 912 p.

Публікації

 1. Дацишин О.П., Марченко Г.П., Глазов А.Ю., Левус А.Б. Вплив стискальних залишкових напружень на поширення зсувних поверхневих тріщин у залізничних рейках // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2015. – 51, № 2. Datsyshyn O.P., Marchenko H.P., Glazov A.Yu., Levus A.B. Effect of compressing residual stress on the propagation of shear surface cracks in railway rails // Materials Science. – 2015. – 51, № 2.
 2. Panasyuk V.V., Datsyshyn O.P. Material damages and life time of solids under a cyclic contact // Procedia Materials Science. – Is. 3. – 2014. – Р. 1250-1256.
 3. Дацишин О.П. Моделювання утворення контактно-втомних пошкоджень і оцінювання довговічності елементів трибоспряжень // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2011. – 47, № 2. – С. 67-78. Datsyshyn O.P. Modeling of the initiation of contact fatigue damages and estimation of the durability of elements of tribological conjunctions // Materials Science. – 2011. – 47, № 2. – P. 188-200.
 4. Datsyshyn O.P., Panasyuk V.V., Glazov A.Yu. Modelling of fatigue contact damages formation in rolling bodies and assesment of their durability // Wear. – 2011. – 271, Is. 1-2. – С. 186-194.
 5. Кравець В.С. Метод сингулярних інтегро-диференційних рівнянь у плоских динамічних задачах механіки руйнування // Фіз.-хім. механіка матеріалів. - 2010. - 46, № 2. - С.95-110. Kravets’ V. S. Method of Singular Integrodifferential Equations in Plane Dynamic Problems of Fracture Mechanics // Materials Science. – 2010. – 46, № 2. – P. 234–253.