ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Відділ № 10

Міцності матеріалів і конструкцій у водневовмісних середовищах

КРЕДО ВІДДІЛУ:

 • розроблення методів оцінювання та встановлення фізико-хімічних механізмів впливу водневовмісних середовищ на опірність руйнуванню, міцність та довговічність конструкційних металів і сплавів;
 • дослідження водневої деградації конструкційних матеріалів енергоагрегатів; експериментально-аналітична оцінка довговічності у водні матеріалів енергоустаткування; визначення стандартних механічних параметрів та характеристик тріщиностійкості матеріалів у водні високих параметрів;
 • створення чисельно-експериментальних методів і критеріїв визначення гранично-рівноважного стану тіл із тріщинами за складного статичного і циклічного навантаження; оцінювання міцності і довговічності елементів конструкцій за умов їх експлуатації у водні.

Склад відділу:

Дмитрах Ігор Миколайович

завідувач відділу, д.т.н., проф., чл.-кор НАН України

(032) 263-14-00 (032) 229-66-03 dmtr@ipm.lviv.ua

Балицький Олександр Іванович

провідний науковий співробітник, д.т.н. проф.

(032) 263-42-27 (032) 229-62-54 balitski@ipm.lviv.ua

Сиротюк Андрій Михайлович

провідний науковий співробітник, д.т.н., с.н.с.

(032) 229-66-55 syrotyuk@ipm.lviv.ua

Іваськевич Любомир Михайлович

старший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-62-50 ivaskevich@ipm.lviv.ua

Лещак Ростислав Любомирович

старший науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-66-55 rostyslavleshchak@gmail.com

Барна Роман Андрійович

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-68-72 barna@ipm.lviv.ua

Гаврилюк Марія Романівна

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-62-54 gavriluk@ipm.lviv.ua

Колесніков Валерій Олексійович

в. о. наукового співробітника, к.т.н.

(032) 229-62-50 kolesnikov@ipm.lviv.ua

Рибікова Тетяна Миколаївна

інженер I категорії

(032) 229-66-06 tetyana.rybikova@gmail.com

Паславський Віктор Андрійович

токар 6 р.

(032) 229-68-72

Лабораторія міцності та довговічності елементів конструкцій за складного навантаження

Іваницький Ярослав Лаврентійович

завідувач лабораторії, д.т.н., проф.

(032) 263-20-44 (032) 229-65-44 ivanytskii@gmail.com

Гембара Оксана Володимирівна

провідний науковий співробітник, д.т.н., проф.

(032) 229-63-79 hembara@ipm.lviv.ua

Гвоздюк Микола Мар`янович

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-63-79 hvozdiuk@ipm.lviv.ua

Чепіль Ольга Ярославівна

науковий співробітник, к.т.н., ст. досл.

(032) 229-63-79 chepil@ipm.lviv.ua

Гриненко Михайло Васильович

молодший науковий співробітник, доктор філософії

(032) 229-64-82 mykhailogrynenko@gmail.com

Черниш Марія Степанівна

технік I категорії

(032) 229-67-26 dep-12@ipm.lviv.ua

Чабан Петро Михайлович

слюсар 6 р.

(032) 229-63-38

Фото розробок та обладнання

Монографії:

 1. Дмитрах І.М., Тот Л., Білий О.Л., Сиротюк А.М. (2012) Працездатність матеріалів і елементів конструкцій з гострокінцевими концентраторами напружень. / Механіка руйнування та міцність матеріалів: Довідн. пос. / За заг. ред. В.В. Панасюка. –Т. 13. – Львів: Сполом, 2012. – 316 с.
 2. Балицький О. І., Махненко О.В., Балицький О.О. та ін. (2005) Міцність матеріалів і довговічність елементів конструкцій атомних електростанцій / Механіка руйнування та міцність матеріалів: Довідн. пос. / За заг. ред. В.В. Панасюка. – Т. 8. – Київ: Академперіодика, 2005. – 544 с.
 3. Дмитрах І.М., Вайнман А.Б., Стащук М.Г., Тот Л. (2005) Надійність та довговічність елементів конструкцій теплоенергетичного устаткування. / Механіка руйнування та міцність матеріалів: Довідн. пос. / За заг. ред. В.В. Панасюка. – Т. 7. – Київ: Академперіодика, 2005. – 378 с.
 4. Іваницький Я.Л., Кунь П.С. Тріщиностійкість конструкційних матеріалів за складного навантаження, В-во «Сполом», 2013.- 280 с.
 5. Андрейків О.Є., Гембара О.В. Механіка руйнування та довговічність металічних матеріалів у водневмісних середовищах. – К.: Наук. думка, 2008. – 344с.

Патенти

 1. Патент на корисну модель № 73394. Установка для визначення напружено-деформованого стану матеріалу за поздовжнього зсуву у водні підвищеного тиску/ Іваницький Я.Л., Костів Р.Б., Штаюра С.Т., Вергун І.А. / Бюл. № 18 від 25.09.2012 р.
 2. Патент на корисну модель № 73715. Установка для утворення втомної тріщини поперечного зсуву у балковому зразку./ Іваницький Я.Л., Штаюра С.Т., Ленковський Т. М., Мольков Ю.В Квашневський Ю.І. / Бюл. № 19 від 10.10.2012 р.
 3. Патент на корисну модель № 73726. Зразок для визначення статичної тріщиностійкості термозміцненого арматурного прокату/ Іваницький Я.Л., Штаюра С.Т., Вергун І.А., Костів Р.Б./ Бюл. № 19 від 10.10.2012р.
 4. Патент на корисну модель № 74163. Зразок для визначення характеристик циклічної тріщиностійкості конструкційних матеріалів за поперечного зсуву./ Іваницький, Я. Л., Штаюра С.Т., Ленковський Т. М., Мольков Ю.В. / Бюл. № 20 від 25.10. 2012 р.
 5. Патент на корисну модель № 75019. Пристрій для профілювання деформованої поверхні біля вершини тріщини/ Іваницький Я. Л., Штаюра С. Т., Ленковський Т. М., Мольков Ю.В., Квашневський Ю.І. / Бюл. № 22 від 26.11. 2012 р.

Публікації

 1. Dmytrakh I. Effect of hydrogen concentration on fatigue crack growth behaviour in pipeline steel / I.M. Dmytrakh, R.L. Leshchak, A.M. Syrotyuk, R.A. Barna // International Journal of Hydrogen Energy. – 2017. – V. 42, Is. 9. – P. 6401–6408.
 2. Stashchuk M.H. Analytical evaluation of hydrogen induced stress in metal / M.H. Stashchuk, M.I. Dorosh // International Journal of Hydrogen Energy. – 2017. – V. 42, Is. 9. – P. 6394–6400.
 3. Dmytrakh I. Effect of hydrogen concentration on strain behaviour of pipeline steel / I.M. Dmytrakh, R.L. Leshchak, A.M. Syrotyuk // International Journal of Hydrogen Energy. – 2015. – V. 40, Is. 10. – P. 4011–4018.
 4. Dmytrakh I.M. Relationship between fatigue crack growth behaviour and local hydrogen concentration near crack tip in pipeline steel / I.M. Dmytrakh, O.D. Smiyan, A.M. Syrotyuk, O.L. Bilyy // International Journal of Fatigue. – 2013. – V. 50. – P. 26–32.
 5. Stashchuk M.H. Evaluation of hydrogen stresses in metal and redistribution of hydrogen around crack-like defects / M.H. Stashchuk, M.I. Dorosh // International Journal of Hydrogen Energy. – 2012. – V. 37. – P. 14687–14696.