ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

Відділ № 1

Теорії хвильових процесів та оптичних систем діагностики

КРЕДО ВІДДІЛУ:

 • створення високопродуктивних оптико-цифрових та аналогових систем діагностування матеріалів, виробів і об’єктів; розроблення гібридних оптико-цифрових методів і засобів діагностування матеріалів, елементів конструкцій, а також змін їх фізико-механічних властивостей під час навантаження та дії зовнішнього середовища;
 • розроблення аналітико-числових методів розв’язування прямих та обернених задач теорії дифракції; визначення полів дефектів елементів конструкцій при їх зондуванні хвилями різної фізичної природи; оцінювання параметрів дефектів за характеристиками розсіяного поля; виявлення нових фізичних закономірностей дифракційної взаємодії для створення оптичних діагностичних систем;
 • розроблення інтелектуальних інформаційних технологій кількісного оцінювання параметрів і характеристик об’єктів за результатами опрацювання їх оптичних зображень.

Склад відділу:

Вороняк Тарас Іванович

завідувач відділу, д.т.н., с.н.с.

(032) 229-66-09 (032) 229-66-14 Voroniak.Taras@hotmail.com

Кулинич Ярослав Петрович

заступник зав. відділу, к.т.н., с.н.с.

(032) 229-62-41 yar.kulynych@gmail.com

Назарчук Зіновій Теодорович

головний науковий співробітник, д.ф. - м.н., проф. академік НАН України

(032) 263-70-33 (032) 229-62-59 zinoviy.nazarchuk@gmail.com

Муравський Леонід Ігорович

провідний науковий співробітник, д.т.н., проф., член-кор. НАН України

(032) 263-33-88; (032) 229-68-57 muravskyleon@gmail.com

Воробель Роман Антонович

провідний науковий співробітник, д.т.н., проф.

(032) 229-67-29 roman.vorobel@gmail.com

Куриляк Дозислав Богданович

провідний науковий співробітник, д.ф.-м.н., проф.

(032) 229-64-83 kuryliak@pancha.lviv.ua dkuryliak@ipm.lviv.ua

Максименко Олександр Парфенович

старший науковий співробітник, к.т.н., с.н.с.

(032) 229-64-41 (032) 229-66-95 olmaksi@gmail.com maksymenko@ipm.lviv.ua

Івасенко Ірина Богданівна

старший науковий співробітник, д.т.н., с.н.с.

(032) 229-66-29 ivasenko.iryna@gmail.com ivasenko@ipm.lviv.ua

Войтко Мирон Васильович

старший науковий співробітник, к.ф.-м.н.

(032) 229-62-41 myron.voytko@gmail.com

Лисечко Віктор Олегович

науковий співробітник, к.ф.-м.н.

(032) 229-62-41 vtlysechko@gmail.com

Тріщук Оксана Богданівна

науковий співробітник, к.ф.-м.н.

(032) 229-62-41 trishchuk@ipm.lviv.ua

Берегуляк Олена Романівна

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-66-29 olena.berehulyak@gmail.com

Мандзій Теодор Стефанович

науковий співробітник, к.т.н.

(032) 229-66-29 teodor.mandziy@gmail.com

Шарабура Олексій Михайлович

науковий співробітника, к.ф.-м.н.

(032) 229-64-21 shom@ipm.lviv.ua


1

Стасишин Ігор Вікторович

науковий співробітник

к.т.н.

(032) 229-66-09

(032) 229-63-61

ihorgo@hotmail.com

2

Сурядова Ольга Дмитрівна

в.о.молодшого наукового співробітника

(032) 229-66-95

(032) 229-63-44

o.suriadova@gmail.com

3

Куць Олександр Григорович

головний інженер

(032) 229-66-81

kuts@ipm.lviv.ua

4

Ковалевич Віра Михайлівна

провідний інженер

(032) 229-62-65


5

Гаськевич Георгій Ігорович

інженер І категорії

(032) 229-63-90

gas@ipm.lviv.ua

6

Іванська Надія Іванівна

інженер І категорії

(032) 229-62-41

ivanska@ipm.lviv.ua

ivnadya51@gmail.com

7

Андрущакевич Уляна Юріївна

інженер І категорії

(032) 229-62-65


8


Костюк Володимир Андрійович

інженер ІІ категорії

(032) 229-68-90

vakostyk19@gmail.com

9

Кулик Ігор Іванович

технік І категорії

(032) 229-68-91

Ih.kulyk57@gmail.com


Фото розробок та обладнання

Монографії:

 1. Математичне моделювання взаємодії фізичних полів із дефектами матеріалу / З.Т. Назарчук, Д.Б. Куриляк, В.В. Михаськів, А.Т. Синявський, В.Ф. Чекурін [Т. 2]: Львів : Простір-М, 2018. – 512 с. // Технічна діагностика матеріалів і конструкцій: довідн. пос. у 8-ми томах / За заг. ред. З.Т. Назарчука. – Львів: Простір-М, 2017.
 2. Oleksandr P. Maksymenko and Oleksandr M. Sakharuk Improving the reliability of 2D DIC by using fourier-mellin transform/ Digital image correlation advanced methods and applications/Ed: David Chambers// Chapter 1, P.1-36 © 2017 Nova Science Publishers, Inc. ISBN: 978-1-53611-859-9.
 3. Моніторинг напруженого стану елементів конструкцій з використанням електромагнітних хвиль оптичного діапазону / Л.М. Лобанов, Л.І. Муравський, В.А. Півторак, Т.І. Вороняк. [Т. 3]: Львів: Простір-М, 2017. – 328 с. // Технічна діагностика матеріалів і конструкцій: довідн. пос. у 8-ми томах / За заг. ред. З.Т. Назарчука. – Львів: Простір-М, 2017
 4. Муравський Л.І., Вороняк Т.І., Кметь А.Б. Лазерна інтерферометрія поверхні для потреб технічної діагностики / Науковий редактор академік НАН України З.Т. Назарчук. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – 272 с.
 5. Воробель Р. А. Логарифмічна обробка зображень. К.: Наукова думка, 2012. – 231 с.  
 6. Муравський Л.І. Методи спекл-кореляції для дослідження механічних властивостей конструкційних матеріалів. – Київ: Науково-видавниче підприємство «Видавництво «Наукова думка» НАН України, 2010. – 208 с.

Розділ монографії:

 1. Nazarchuk Z.T., Muravsky L.I. Novel digital interferometry and image correlation techniques for nondestructive testing application / Наука про матеріали: досягнення та перспективи. У 2-х т. Т. 2: монографія / Редкол.: Л.М. Лобанов (голова) та ін.; НАН України. – Київ: Академперіодика, 2018. – С. 374–392.

Патенти

 1. Патент України на корисну модель №151584. Оптико-акустичний спосіб виявлення, локалізації та ідентифікації внутрішніх дефектів у шаруватих композитах / Назарчук З.Т., Вороняк Т.І., Стасишин І.В., Куць О.Г. Бюл. № 33 від 17.08.2022.
 2. Патент України на корисну модель №137700. Інтерферометричний пристрій для контролю геометрії та відтворення рельєфу гладкої поверхні / Вороняк Т.І., Муравський Л.І., Стасишин І.В., Куць О.Г. Бюл. № 21 від 11.11.2019.
 3. Патент України на корисну модель № 136987. Спосіб виявлення внутрішніх дефектів у зразках конструкційних матеріалів та елементах конструкцій / Муравський Л.І., Куць О.Г., Вороняк Т.І., Гаськевич Г.І., Коцюба Ю.М., Стасишин І.В. Бюл. № 18 від 25.09.2019.
 4. Патент України на корисну модель №135595. Інтерферометричний пристрій для визначення деформаційних полів переміщень шорстких поверхонь / Вороняк Т.І., Муравський Л.І., Стасишин І.В. Бюл. № 13 від 10.07.2019.

Публікації

 1. Zinoviy T. Nazarchuk, Leonid I. Muravsky & Oleksandr G. Kuts. Nondestructive Testing of Thin Composite Structures for Subsurface Defects Detection Using Dynamic Laser Speckles // Research in Nondestructive Evaluation, – 2022. Vol. 33, Is. 2. P. 78-97. https://doi.org/10.1080/09349847.2022.2049407
 2. Kuryliak, D. B. Wave diffraction from the PEC finite wedge. Journal of Engineering Mathematics, 2022, vol. 134, issue 1, P. 1-25, https://doi.org/10.1007/s10665-022-10222-x
 3. Kuryliak D.B., Lysechko V.O., Wave diffraction from the truncated hollow wedge: analytical regularization and Wiener–Hopf analysis. ZAMP – Journal of Applied Mathematics and Physics/ Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Physik, 2022, vol.73, Issue 5, P. 1-27, https://doi.org/10.1007/s00033-022-01841-6
 4. Vorobel R., Ivasenko I., Berehulyak O., Mandzii T., Segmentation of rust defects on painted steel surfaces by intelligent image analysis, Automation in Construction, 2021, Vol. 123, 103515, https://doi.org/10.1016/j.autcon.2020.103515
 5. Bembenek M.; Mandziy T.; Ivasenko I.; Berehulyak O.; Vorobel R.; Slobodyan Z.; Ropyak L. Multiclass Level-Set Segmentation of Rust and Coating Damages in Images of Metal Structures. Sensors 2022, 22, 7600. https://doi.org/10.3390/s22197600
 6. Kuryliak D.B., Sharabura O. M., Wave diffraction from the finite bicone. ZAMP - Journal of Applied Mathematics and Physics/ Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Physik, 2021, vol.72, Issue 4, P. 1-22. https://doi.org/10.1007/s00033-021-01577-9
 7. Voytko M.V., Kulynych Ya.P., Kuryliak D.B. SH-wave scattering from the interface defect // Advances in cyber-physical systems – 2020. – Vol. 5, Num. 1. – P. 45‒50. https://doi.org/10.23939/acps2020.01.045   
 8. Kuryliak D.B., Nazarchuk Z.T., Lysechko V.O. Acoustic Plane Wave Scattering from a Soft Finite Truncated Cone in Axial Irradiation. Acta Acustica united with Acustica, 2019, vol. 105, No.3, P. 475-483. https://doi.org/10.3813/AAA.919329
 9. Muravsky Leonid, Kmet’ Arkady, Voronyak Taras. Two approaches to the blind phase shift extraction for two-step electronic speckle pattern interferometry // Opt. Eng. – 2013. – 52, No 10. – P. 101909–1-8. https://doi.org/10.1117/1.OE.52.10.101909
 10. Muravsky L.I., Kmet’ A.B., Voronyak T.I. Retrieving the relief of a low-roughness surface using a two-step interferometric method with blind phase shift of a reference wave // Opt. Lasers Eng. – 2012. – 50, No 11. – P. 1508–1516. https://doi.org/10.1016/j.optlaseng.2012.06.011