Page 7 - Microsoft Word - Дисертація_Винар_end
P. 7

7

             Практична цінність роботи.

         1.   Запропоновано новий спосіб вимірювання електродного потенціалу

         металів під час фрикційної взаємодії у корозивних середовищах (патент

         України №111429), що дало можливість підвищити точність вимірювання

         трибопотенціалу, зокрема у низькопровідних середовищах, та спосіб

         визначення інтенсивності зношування схильних до пасивування матеріалів за

         струмами поляризації в умовах трибокорозії (патент України №120878).

         2.   Встановлено ефективність використання гальванічних композиційних

         нікелевих покриттів для захисту від трибокорозії алюмінієвого сплаву Д16Т

         у кислих розчинах (знос зменшується у ~ 7,0 разів) та низьколегованої сталі


         17Г1СУ (знос зменшується у ~5 раз).
         3.   Виявлено, що легування твердого сплаву системи WC−Ni карбідами

         хрому (1%Сr 3C 2) підвищує опір корозії у 1,4−3,7 рази та трибокорозії (на


         ~15%) залежно від показника кислотності середовища. Результати
         досліджень застосовані під час виробництва деталей, що працюють в умовах


         корозійно-механічного зношування, на державному науково-виробничому
         підприємстві “Алкон-твердосплав”.


         4.   Встановлено ефективність плазмового наплавлювання порошками на

         основі Fe−Ni для відновлення та підвищення робоздатності поверхонь

         елементів запірної арматури у сірководневих та амонійних середовищах.

         Деталі з нанесеними покриттями пройшли дослідно-промислову перевірку на

         ПАТ «Конотопський арматурний завод».

         5. Для підвищення опору зношуванню трибоспряжень запропоновано

         використовувати додатки наночастинок срібла та фосфатів цинку та магнію

         до мастильних матеріалів, що працюють у вузлах бурових доліт. Отримані

         мастильні композиції пройшли дослідно-промислову перевірку на ТОВ

         «Універсальна бурова техніка».
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12