Page 8 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 8

6

          Зразки ЗОР готували змішуванням у відповідних пропорціях концентрату з
      водою твердістю 7 мг-екв/л, яку готували розчиненням 600 мг магнію сульфату
      (семиводного) та 124 мг кальцію хлориду (безводного) в 1 л води дистильованої.
          Відповідно до ГОСТ 6243-75 визначали фізико-хімічні характеристики ЗОР
      (зовнішній вигляд, рН, агрегатну стабільність, густину).
          Для корозійних досліджень сталей 38ХНЗМФА, 12Х18АГ18Ш слугували: для
      гравіметричних – пластини розміром 40х10х2 мм; поляризаційних – циліндри

      діаметром 11,3мм, запресовані у фторопласт.
          Швидкість корозії розраховували за формулою: K m = Δm/ (S∙τ), г/(м ∙год), де
                                                    2
                                                        2
      Δm - зменшення маси зразка після зняття продуктів корозії, г; S – площа зразка, м ; τ
      – час випробувань, год. Перерахунок на глибину корозії здійснювали за формулою:
      П=(К m/γ)∙10 мм/рік, де К m – швидкість корозії, г/м ∙год; γ - густина металу, г/см .
              -3
                                     2
                                                       3
                            -3
          Для сталі: П=(К m∙8,76/7,86)∙10 , мм/рік. Ступінь захисту (Z) сталі від корозії за
      допомогою ЗОР визначали за формулою: Z = ((K в – K зор) / K в )∙100%, де K в –
      швидкість корозії у воді; K зор – швидкість корозії у ЗОР.
          Електрохімічні характеристики (потенціал корозії E cor, густину струму корозії
      i cor, константи Тафеля катодної b к та анодної b a реакцій) визначали із
      потенціодинамічних поляризаційних кривих, які одержували за допомогою
      потенціостата EG&INSTRUMETS Model № 362 за швидкості розгортки потенціалу
      10 мВ/хв. Для електрохімічних досліджень використовували стандартну
      триелектродну електрохімічну комірку з хлоридсрібним електродом порівняння,
      який підводили до досліджуваного електроду за допомогою електролітичного містка

      та капіляра Ґабера-Луггіна , а також з допоміжним платиновим електродом.
          ІЧ-спектри отримували на спектрофотометрі Спекорд-М80 (Карл Цейс)
      методом “роздавленої краплі”. При дослідженні в першу чергу приймали до уваги
                            -1
      інтенсивність ліній поглинання (см ), які пов’язані з функціональними групами: –
      CH 2–: 2930-2960, 2860-2890, 1455-1465; –CH=CH-: 3010 (естерна >С=О: 1715;
      спиртова С–О– :1035-1040, 1075-1110; спиртова –ОН: 3300-3310, 3350-3360;
      кислотна –С=О : 1405; амінна –N–H : 1570-1600, 3160-3190).
          Адсорбційні властивості ЗОР вивчали вимірюванням крайового кута
      змочування (метод проектування краплі) та визначенням поверхневого натягу
      (метод відриву кільця). Для побудови ізотерми адсорбції Г= f(C) визначали дотичні
      до ізотерми поверхневого натягу σ=f(C). Встановивши Г ∞  розрахували площу,
      довжину молекули, а також ємність моношару активного компоненту ЗОР на
      поверхні сталі.
          Термодинамічну роботу під час адгезії, що визначається як робота розриву
      міжфазного поверхневого шару і характеризує зменшення вільної поверхневої
      енергії металу, розраховували за рівнянням Дюпре-Юнга:
                            W а = σ р∙(1 + cosθ),
          де σ р – поверхневий натяг розчину, Н/м;
               cos θ – косинус крайового кута змочування.
          Комплексний термічний опір зразків ЗОР (термогравіметричний ТГ,
      диференційні: термогравіметричний ДТГ та термічний аналіз ДТА) вивчали на
      дериватографі Q-1500D системи “Паулік - Паулік – Ердей”.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13