Page 6 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 6

4

      аварійно-відновлювальних робіт та підтверджено післяопераційний захисний ефект
      ЗОРс від корозії сталі 38ХН3МФА.
          Особистий внесок здобувача
          Аналіз   літературних    даних,   основні   результати    експериментальних
      досліджень та теоретичні узагальнення, які становлять суть дисертації, отримала
      здобувач самостійно. У публікаціях, написаних у співавторстві, здобувачеві
      належить: розроблення методик синтезу ЗОР [1, 11, 12, 14]; ідея та підготовка
      зразків для термічних досліджень [3, 6], обґрунтування механізму впливу ЗОР на
      механічну обробку сталей [4, 5, 7, 8], участь у розробленні методики випробування
      ЗОР на машині СМТ-1 [2, 3, 6, 9], синтез та підбір ЗОР для оцінки крайових кутів
      змочування [8, 15, 18], оцінка впливу ЗОР на корозійну тривкість зразків сталі [7, 8,
      15, 18], проведення експериментів та узагальнення отриманих результатів [11-18].
          Підготовку матеріалів публікацій, постановку мети і завдань дисертаційних
      досліджень, обговорення основних результатів та висновків авторка дисертації
      виконала разом з науковим керівником. Оже-, ІЧ- спектрометричні дослідження та
      визначення кількості кисню, азоту, водню за допомогою аналізатора ONH836 (Leco),
      проведені в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАНУ, а комплексний
      термічний аналіз речовин - на кафедрі фізичної хімії Національного університету
      «Львівська політехніка».
          Апробація результатів дисертації
          Основні результати роботи дисертантка доповідала і обговорювала на 10-, 12-
      ій Міжнародних конференціях “Проблеми корозії та протикорозійного захисту

      матеріалів”(Львів, 2010, 2014 рр.), 3-ій та 5-ій Міжнародних науково-технічних
      конференціях “Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і
      експлуатації машинобудівних конструкцій” (Львів, 2012, 2016 рр.), VI - X
      Міжнародних конференціях з обробка різанням (Wroclaw, 2012 р. - Rzeszow, 2016
      р.), 11, 12-му Міжнародних симпозіумах українських інженерів-механіків у Львові
      (Львів, 2013, 2015 рр.), 4-ій Міжнародній науково-технічній інтернет-конференції
      "Проблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту” (2016 р., Вінниця),
      4-ій Міжнародній науково-технічної конференції “Проблеми хіммотології. Теорія і
      практика раціонального використання традиційних і альтернативних паливо-
      мастильних матеріалів” (Київ-Волосянка, 2017 р.).
          Публікації
          За матеріалами дисертації опубліковано 18 наукових праць, із яких 3 статті у
      виданнях, що входять до наукометричної бази даних Scopus, 7 у наукових фахових
      виданнях, 6 публікацій у матеріалах конференцій та 2 патенти України на корисну
      модель.
          Структура і обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, п’яти розділів,
      висновків, списку літератури (164 найменувань) та 3 додатків. Загальний обсяг
      роботи 137 сторінок, у тому числі 36 рисунки, 24 таблиць.
                         ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
          У вступі обґрунтована актуальність проблеми, сформульовані: мета
      досліджень та основні задачі роботи, наукова новизна, практична значущість
      отриманих результатів, а також зазначено особистий внесок здобувача в наукових
      працях, показаний зв'язок роботи з програмами, темами і апробація результатів.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11