Page 4 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 4

2

      змащувально-охолоджуючих рідин для ефективної обробки сталей за нормальних
      температур” (№ державної реєстрації 0106U004817, 2006 р.); цільової програми
      наукових досліджень ВФТПМ НАН України "Фундаментальні проблеми створення
      матеріалів з наперед заданими властивостями, методів їх з'єднання і обробки" (НД
      20-366 “Розробка нових модифікованих високоазотних хромомарганцевих сталей
      для тривалої експлуатації в середовищі водню сучасних та перспективних
      високоміцних турбоагрегатів” № державної реєстрації 0107U004061, 2007-2009 рр.,
      НД 20-2.55 “Розроблення екологічно чистої змащувально-охолоджуючої рідини для
      механічної обробки сталей бандажів та роторів енергоустановок ТЕС та АЕС” №
      державної реєстрації 0112U002780, 2012-2016 рр.),у яких авторка брала участь як
      виконавець.
          Мета і задачі досліджень. Мета роботи - розроблення екологічно безпечної
      ЗОР з підвищеними протикорозійними властивостями на основі рослинної олії для
      захисту від корозії деталей та обладнання в міжопераційний період, зниження опору
      механічній обробці високоміцних сталей, покращення санітарно-гігієнічних
      показників, що сприятиме охороні довкілля.
          Для досягнення поставленої мети слід розв’язати такі задачі:
           - обґрунтувати вибір компонентів та розробити методики синтезу нових ЗОР;
          - дослідити фізико-хімічні властивості нових дослідних зразків ЗОР
        підвищеної протикорозійної дії;
          - встановити вплив хімічного складу зразків ЗОР на їх протикорозійну дію
        стосовно високоміцних сталей;

          - вивчити основні особливості механізму захисної дії нових ЗОР;
          - визначити ефективність впливу ЗОР на процес механічної обробки сталей
        енергетичного призначення;
          - оцінити вплив ЗОР на стан поверхні сталевих зразків після механічної
        обробки;
          - вибрати найбільш раціональну композицію нової ЗОР та розробити
        технологію її одержання.
          Об’єкт дослідження: процес корозії механічно оброблених високоміцних
      сталей в слаболужних середовищах синтезованих ЗОР.
          Предмет дослідження: закономірності протикорозійної дії ЗОР на основі
      рослинних олій, їх вплив на процеси механічної обробки високоміцних сталей.
          Методи дослідження: гравіметричний, електрохімічний, фізико-хімічні,
      адсорбційний (вимірювання крайового кута змочування та визначенням
      поверхневого натягу методом відриву кільця), термохімічний аналіз (комплексний
      термогравіметричний      ТГ,   диференційний     термогравіметричний      ДТГ   та
      диференційний     термічний    ДТА),   оптичної    та  електронної    мікроскопії,
      трибологічний (на машині СМТ-1).
          Наукова новизна одержаних результатів.
        1. Запропоновано та обґрунтовано нові композиції екологічно безпечних ЗОР з
      підвищеною протикорозійною дією, що забезпечують захист деталей з
      високоміцних сталей та обладнання у міжопераційний період після механічної
      обробки. Реакцією переетерифікації тригліцеридів триетаноламіном та амінуванням
   1   2   3   4   5   6   7   8   9