Page 5 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 5

3

      по подвійних зв’язках моноетаноламіном соняшникової та ріпакової олій підвищено
      протикорозійну та змащувальну здатність ЗОР на їх основі.
        2. Виявлено, що у ЗОРс та ЗОРр порівняно з мінералізованою водою швидкість
      корозії сталі 38ХН3МФА знижується на порядок, а ступінь її захисту від корозії
      перевищує 90%. Показано, що в нових ЗОР корозія сталі 38ХН3МФА відбувається
      за анодного контролю, а після механічної обробки - пасивується.
        3. Розкрито механізм дії запропонованих ЗОР, який полягає у їх хемосорбції на
      поверхні сталі після механічної обробки. Робота адгезії ЗОРс (ЗОРр) для сталі
      38ХН3МФА становить 63,6∙10 (63,9∙10 ) Н/м, що менше в ~ 1,7 рази порівняно з
                               -3
                         -3
                            -3
      мінералізованою водою (110,4∙10  Н/м). Розраховано ємність моношару ЗОРс
                                     2
                           2
      (ЗОРр) становить 3,3∙10  моль/м (4,9∙10  моль/м ), його товщина, що відповідає
                     -6
                                -6
      довжині молекули ЗОР – 3,2 нм (2,2 нм). Площа, яку займає одна молекула сягає
      0,5 нм (0,34 нм ).
                2
          2
        4. Запропоновано модель структури наноплівки на поверхні сталі (підтвердженої
      методом Оже-спектроскопії та кількісним аналізом складу стружки на аналізаторі
      ONH836 (Leco)), в основу якої покладено взаємодію активних центрів органічних
      молекул ЗОРс атомами Нітрогену та Оксигену з поверхнею сталі.
        5. Вперше змодельовано дериватографічними дослідженнями поведінку ЗОР в
      зоні контакту деталь-інструмент та інструмент-стружка і показано, що зразок ЗОРс
      виявляє вищий порівняно зі зразком ЗОРн опір термодеструкції: (під час
      термоокисної деструкції він менш інтенсивно втрачає масу): втрата 50% маси ЗОРс
                               о
      – при 400 С, ЗОРр – 380 С, а ЗОРн – 340 С.
                     о
            о
        6. Встановлено на основі електрохімічних та трибологічних досліджень нових
      ЗОР раціональний вміст концентрату у робочій рідині – 3% мас.
        7. Встановлено істотний протикорозійний захист за застосування ЗОРс під час
      механічної обробки високоміцних сталей, який поєднаний з підвищенням тривкості
      інструменту під час точіння сталі 38ХН3МФА (в ~ 1,6 раза) та збільшенням
      швидкості свердління сталі 12Х18АГ18Ш (в ~1,3 раза), порівняно з ЗОРн.
        8. Обґрунтовано доцільність заміни ЗОРн на ЗОР з рослинними оліями, що
      забезпечить покращення екології довкілля та умов праці. Розраховано екологічну
      оцінку синтезованих ЗОР за основними показниками: гранично допустимими
      концентраціями хімічних речовин у повітрі робочої зони, в атмосферному повітрі
      населеного пункту, у воді і водоймах, у ґрунті; орієнтовно безпечні рівні впливу
      речовин. За розрахунковими даними рецептури ЗОРс відносять до речовин 4 класу
      небезпеки.
          Практичне значення одержаних результатів
        1. Розроблено нові концентрати ЗОР підвищеної протикорозійної дії (патенти на
      корисні моделі № 89417, 106988), які використовують для механічної обробки
      високоміцних сталей.
        2. Проведено промислову перевірку дослідної партії концентрату на ТзОВ
      «Навігатор Л» (м. Бориспіль) та встановлено раціональну концентрацію ЗОРс (3%-
      на водна емульсія).
        3. Показана можливість використання у технологічних процесах обробки
      свердлінням    та  проточуванням     роторних    (38ХН3МФА)      та  бандажних
      (12Х18АГ18Ш) сталей в умовах машинних залів електростанцій під час планових та
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10