Page 5 - dysertaciyahembara
P. 5

конструкцій з урахуванням наводнювання металу внаслідок дії

         експлуатаційного середовища.

             Розроблені моделі, методи та програмне забезпечення використані у

         Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України під час

         виконання теми відомчого замовлення НАН України у відділі акустичних

         методів та засобів технічної діагностики НДР ІІІ-7-20 (№ держреєстрації

         0120U101792, 2020 – 2022 рр.) та конкурсного проєкту НФДУ №

         2020.02/0049 (№ держреєстрації 0120U104904, 2020– 2022 рр.).

             Практична цінність дисертаційної роботи полягає в тому, що

         розроблена на сучасній науково-методичній базі методика становить основу

         інженерних методів для прогнозування безпечної роботи конструкцій (як на

         етапі проектування, так і під час експлуатування), які працюють у контакті

         з водневмісними середовищами, що свідчить про її практичну цінність.

             За результатами досліджень опубліковано 14 наукових праць, у тому

         числі 6 статей у наукових фахових виданнях (з них 4 статті у періодичних

         наукових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних

         WoS або Scopus), 7 тез та доповідей в збірниках матеріалів конференцій, 1

         авторське свідоцтво на комп’ютерну програму.


             Ключові слова: дифузія водню, концентрація водню, водневмісне
         середовище, воднева декогезія, рух дислокацій, локальна пластична


         деформація, математична модель, поширення тріщини, залишкова довго-
         вічність.
                            SUMMARY         Hembara N.T. Mathematical modelling of the dual effect of hydrogen on the

         residual durability of structural elements. – Qualifying scientific work on the

         rights of the manuscript.
                                                      5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10