Page 3 - dysertaciyahembara
P. 3

елементів конструкцій та їх залишкову довговічність.  Об’єктом

         дослідження є воднева деградація матеріалів та докритичний ріст тріщин в

         елементах конструкцій за дії водневмісного середовища. Предметом

         дослідження є математичні моделі та методика для прогнозування міцності

         та довговічності елементів конструкцій за двоїстої дії водню.

             У роботі сформульовано нову розрахункову модель зумовленого

         воднем росту тріщин в металах за дії статичного навантаження, яка

         базується на сучасних фізичних і механічних теоріях їх деформування і

         руйнування. На цій основі розроблено метод оцінювання залишкової

         довговічності елементів конструкцій з тріщинами з урахуванням механізмів

         впливу водню на деформування металу.

             Зокрема, побудовано математичну модель дифузії водню в кусково-

         неоднорідному тілі в тривимірній постановці; розроблено алгоритм і

         відповідні чисельні програми для обчислення розподілу концентрації водню

         у всьому об’ємі тривимірних тіл з урахуванням дії силових та

         температурних чинників. На розроблену програму розрахунку концентрації

         водню в об’ємних елементах конструкцій за дії силових навантажень

         “DIFEUS 3D” отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір


         №107646.
             Для випадку кусково-неоднорідних тіл на границі переходу між


         підобластями однорідності функція розчинності водню матиме стрибок, а
         значить матиме стрибок і функція концентрації водню, що випливає із


         умови неперервності функції хімічного потенціалу водню по всій області.
         Для цього введено замість концентрації водню, неперервну по всій області,


         так звану, функцію потенціалу водню. Це дозволило отримати також

         аналітичний розв’язок диференціального рівняння в частинних похідних 2-

         го порядку. В результаті чого побудовано залежності концентрації водню

         від часу по границі зерна, в самому зерні та сумарне їхнє значення в

         бікристалі заліза.


                                                      3
   1   2   3   4   5   6   7   8