Page 1 - dysertaciyahembara
P. 1

Фізико-механічний інститут імені Г.В. Карпенка НАН України

                     Міністерство освіти і науки України
                                    Кваліфікаційна наукова

                                    праця на правах рукопису

                    ГЕМБАРА  НАЗАР  ТАРАСОВИЧ                           ДИСЕРТАЦІЯ
            МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДВОЇСТОГО ВПЛИВУ

            ВОДНЮ НА ЗАЛИШКОВУ ДОВГОВІЧНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ

                           КОНСТРУКЦІЙ
                       11 – Математика та статистика


                       113 – Прикладна математика

         Подається    на   здобуття   наукового    ступеня    доктора   філософії.

         Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,


         результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело
         _____________Н.Т. Гембара

         Наукові керівники:


         Долінська Ірина Ярославівна, доктор технічних наук


         Мацей Дуткевич, професор, доктор технічних наук
                            Львів – 2022
   1   2   3   4   5   6