Page 2 - dysertaciyahembara
P. 2

АНОТАЦІЯ
         Гембара Н.Т. Математичне моделювання двоїстого впливу водню на

         залишкову довговічність елементів конструкцій. − Кваліфікаційна

         наукова праця на правах рукопису.

         Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за

         спеціальністю 113 «Прикладна математика» галузі знань 11 «Математика та

         статистика». – Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України,


         Львів, 2022.             Не дивлячись на те, що в світовій та вітчизняній літературі проблемі
         впливу водню на механічні властивості та опірність руйнуванню


         конструкційних сталей і сплавів присвячено великий об’єм інформації, це
         питання і надалі залишається не до кінця вивченим. Пов’язано це з тим, що


         вплив водню на механічну поведінку конструкційних матеріалів є

         багатогранним, і можуть реалізуватись декілька механізмів одночасно, або

         незалежно. На основі зробленого критичного аналізу і синтезу

         експериментальних і теоретичних досліджень показано багатогранний

         вплив водню на механічну поведінку та міцність конструкційних матеріалів

         з реалізацією його декількох механізмів одночасно, або незалежно. Зокрема,

         для сталей залежно від концентрації водню, в металі можуть одночасно

         діяти два водневі механізми: спричинена воднем підвищена декогезія

         (окрихчення) та спричинена воднем підвищена локальна пластичність.

         Співіснування різних механізмів впливу водню на деформування та їх

         одночасна дія в сталях все ще недостатньо досліджена. Встановлення

         домінуючого механізму є надзвичайно складною та актуальною проблемою.

         Існуючі моделі і гіпотези про механізми впливу водню на механічну

         поведінку металів пояснюють, як правило, окрихчувальну його дію. Тому

         актуальним завданням і метою дисертаційної роботи є математичне

         моделювання двоїстості впливу водню на механічні властивості металевих

                                                      2
   1   2   3   4   5   6   7