Page 5 - ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
P. 5

5

         оливі І-20 2,5%-го водного розчину гліцерину, реалізується ефект вибіркового
         масопереносу, внаслідок якого коефіцієнт тертя та величина зносу зменшуються
         на порядок.
           Практичне значення одержаних результатів
        1. Встановлено оптимальний склад і розмір часточок легувальних елементів (міді
           або нікелю) для забезпечення потрібної пластичності та зносостійкості ПЕО
           шарів.
        2. Для синтезу ПЕО шарів на газотермічних покриттях із підвищеними експлуа-
           таційними характеристиками розроблено розпилювальну головку електромета-

           лізатора (патент №118357), яка уможливлює отримання дрібнодисперсних
           алюмінієвих покриттів з підвищеними механічними характеристиками та
           мінімальною поруватістю.
        3. Запропоновано метод підвищення зносостійкості алюмінієвих сплавів або
           газотермічних алюмінієвих покриттів шляхом їх плазмоелектролітної обробки.
           Цей метод використано для продовження ресурсу ведучих та приймаючих
           циліндрів на поліграфічній машині Kodimax-Viva 340 на ТзОВ “Бібльос”
           (Львів, Україна).
        4. Розроблено технологічну інструкцію процесу нанесення ПЕО шарів на
           електродугові покриття (ЕДП). На поліграфічному підприємстві (ТзОВ
           “Бібльос”) проведено дослідно-промислову перевірку зношених барабанів
           поліграфічного обладнання, відновлених за комбінованою технологією
           (нанесення алюмінієвих газотермічних покриттів з наступним плазмоелект-
           ролітним оксидуванням). Розроблена технологія запропонована як альтернат-
           тива екологічно шкідливого процесу гальванічного хромування. Довговічність
           елементів із захисними ПЕО шарами у 2–2,5 рази вища, ніж з хромованими.

           Особистий внесок здобувача. Основні експериментальні результати та
        теоретичні узагальнення, які становлять суть дисертації, отримано та сформу-
        льовано авторкою самостійно. Формулювання мети та задач дослідження, а також
        обговорення основних результатів здійснено разом із науковим керівником.

           Апробація результатів дисертації. Основні матеріали дисертаційної роботи
        доповідались на: Всеукраїнській науково-практичній конференції “Підвищення
        надійності машин і обладнання” (Кропивницький, 2017); Міжнародних конферен-
        ціях “Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів” (Львів, 2012, 2016,
        2018 рр.); Відкритій науково-технічній конференції молодих науковців і спе-
        ціалістів ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України (Львів, 2011, 2013, 2017 рр.); Між-
        народній науково-технічній конференції “Авіа-2017” (Київ, 2017 р.).

           Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 20 робіт: 11 статей – у
        фахових виданнях, 3 з яких включено до науковометричної бази Scopus, 7 публі-
        кацій у матеріалах конференцій, отримано 2 патенти України на корисну модель.

           Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, п’яти
        розділів, висновків, списку використаних літературних джерел та 3 додатків.
        Загальний обсяг роботи 174 сторінки, 115 рисунків та 15 таблиць. Список
        використаної літератури містить 162 найменування.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10