Page 8 - ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
P. 8

8

     (NH ) SO + 3,20 мг/л Na SO + 1,58 мг/л HNO + 2,13 мг/л NaNO +8,48 мг/л
                     2
                       4
           4
       4 2
                                              3
                                  3
     NaCl (рН = 4,5), у якому зразки витримували впродовж 40 діб. Температура
     середовища становила 18…25С.
        Трибологічні характеристики ПЕО шарів вивчали на установці СМЦ-2 за
     схемою диск–колодка (контртіло), за умов граничного мащення в мінеральній
     оливі І-20 з додаванням 1 % водного розчину гліцерину (2,5%-го). Контактне
     навантаження становило 2…10 МПа, а швидкість ковзання 0,67 м/с.
        Рентгенівський фазовий аналіз ПЕО шарів здійснювали з використанням
     дифрактограм, знятих на дифрактометрі ДРОН 3.0М (Cu-K  випромінювання) в
                                         
     кроковому режимі (крок 0,05°, експозиція в точці 10…15 сек, 2=15…120°,
     напруга на катоді 30 кВ, струм - 10 мA). Уточнення отриманих дифракційних даних
     проводили за відомими моделями структур Cu, CuO, Al та Al O  методом
                                              2
                                               3
     багатопрофільного аналізу Рітвельда з використанням програмного пакету GSAS.

        Третій розділ присвячений дослідженню структури ПЕО шарів на алюміні-
     євих сплавах та ЕДП. ПЕО шари, сформовані на ЕДП, напилених алюмінієвим
     дротом СвА5, мають високу (до 10 об. %) поруватість (рис. 1). Додавання в
     ЕДП (Д16) міді 5 мас.% зменшує поруватість ПЕО шару до 2 об.%. Основні
     фази в ньому -Al O та -Al O .
                 3
                      2
                        3
                2

      ПЕО шар         10 %       а    ПЕО шар         2 %      б











      ЕДП Al                      ЕДП Д16
                               +5%Cu
        Рис 1. Структура ПЕО шарів на алюмінієвих ЕДП із СвА5 (а) і Д16 (б).

        Структура ПЕО шару на пресованих зразках та плазмових покриттях.
     Форма часточок міді та нікелю в пресованих зразках близька до кулеподібної, а
     в газотермічних покриттях – стає дископодібною. Під час синтезу ПЕО шарів на
     пресованих зразках із Al+Cu або Al+90Cu10Al, великі за розмірами часточки Cu
     (понад 50 мкм) не розплавлялися в плазмових каналах. Завдяки високій
     теплопровідності часточок міді теплова енергія плазмового розряду швидко
     поширювалася на весь їх об’єм. У цьому випадку формувався ПЕО шар із оксиду
     алюмінію з включеннями великих часточок міді (рис. 2а). Якщо розміри часто-
     чок міді суттєво менші за 50 мкм, то вони, трансформуючись, повністю розплав-
     лялися енергією одиничного плазмового розряду та у вигляді нанорозмірних
     часточок виділялися в порах та мікротріщинах ПЕО шару (рис. 2б). На шліфо-
     ваній поверхні ПЕО шару виявили матрицю з оксиду алюмінію із мікронними або
     нанорозмірними включеннями міді (рис. 2в).
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13