Page 3 - ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
P. 3

3

                  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
           Актуальність теми. На сьогодні плазмоелектролітне оксидування вважають
        одним із найперспективніших методів нанесення захисних покриттів на вироби з
        легких конструкційних сплавів. Останнє підтверджує низка найновіших публікацій
        (V. Dehnavi (University of Western Ontario, USA), A. Ayday, M. Durman (Sakarya
        University, Turkey), A. Yerokhin та E. Matykina (The University of Manchester, UK), а
        в Україні – В. Похмурського, М. Клапківа, Г. Никифорчина (Фізико-механічний
        інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України та інші), присвячених дослідженню
        механізмів і кінетики росту ПЕО шарів, сформованих за різних технологічних

        режимів протікання процесу на поверхні таких сплавів, а також оцінюванню їх
        властивостей і структури. Процес плазмоелектролітного оксидування поверхні
        вентильних металів реалізують шляхом прикладання високовольтних анодних та
        катодних імпульсів до занурених в електроліт деталей.
           До переваг процесу плазмоелектролітного синтезу, порівняно з іншими
        широковживаними в промисловості методами (анодування, хімічне оксидування,
        електрофорез, плазмове і газополуменеве напилення тощо), відносять: 1) отримання
        антикорозійних покриттів з високими механічними характеристиками (твердість,
        зносостійкість, адгезія з металевою основою, опір втомі, коефіцієнт тертя);  2)
        мінімізацію виробничих площ і тривалості технологічного процесу (не потрібна
        попередня ретельна підготовка поверхні виробів і конструкцій); 3) високу
        екологічність.
           Плазмоелектролітно оксидовані шари (надалі – ПЕО шари), синтезовані на
        алюмінієвих сплавах, мають кращі фізико-механічні та трибологічні характеритики
        порівняно з шарами, сформованими на чистому алюмінії. Однак причини цього та
        механізми плазмоелектролітного оксидування на таких сплавах вивчені недос-
        татньо. Тому синтез ПЕО шарів на поверхнях алюмінієвих сплавів та сформованих
        на них газотермічних покриттів відносять до одного з актуальних напрямків
        наукових досліджень.
           Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. У роботі
        узагальнено результати теоретико-експериментальних досліджень, виконаних
        здобувачкою у Фізико-механічному інституті ім. Г. В. Карпенка НАН України у
        рамках науково-дослідних тем згідно з тематичними планами НАН України, а саме:
           “Розроблення комбінованих метало-оксидних покриттів на основі алюмінію з
        підвищеною зносо- та корозійною тривкістю” (№ держреєстрації 0117U000527,
        2017–2019 рр.);
           “Розроблення легованих міддю і нікелем плазмоелектролітних оксидокера-
        мічних шарів з підвищеною пластичністю на газотермічних алюмінієвих
        покриттях” (№ держреєстрації 0112U002781, 2012–2016 рр.);
           “Розробка нових електродних матеріалів, методів відновлення і захисту тонко-
        стінних деталей обладнання, які експлуатуються в умовах абразивного та газоабра-
        зивного зношування” (Ресурс-2) (№ держреєстрації 0116U006347, 2016–2019 рр.)
           Мета і задачі досліджень – встановити вплив легувальних елементів (міді та
        нікелю) в алюмінієвому сплаві, або газотермічному покритті, на механізм синтезу,
        абразивну зносостійкість та трибологічні характеристики ПЕО шарів.
           Для досягнення поставленої мети слід розв’язати такі задачі:
   1   2   3   4   5   6   7   8