Page 1 - Dys
P. 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

              ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г. В. КАРПЕНКА                                        Кваліфікаційна наукова

                                        праця на правах рукопису                    ВОЛОШИН ВІТАЛІЙ АНДРІЙОВИЧ                                          УДК 620.19:621.643.053


                            ДИСЕРТАЦІЯ


          ЗАКОНОМІРНОСТІ КОРОЗІЙНО-МЕХАНІЧНОГО РУЙНУВАННЯ

             СТАЛЕЙ ТРУБОПРОВІДНИХ СИСТЕМ ЗА СТАТИЧНОГО,

              ЦИКЛІЧНОГО ТА КАВІТАЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕНЬ                05.17.14 – хімічний опір матеріалів та захист від корозії
                         (шифр і назва спеціальності)


                           05 – Технічні науки
                             (галузь знань)

         Подається на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
         Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,

         результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело
                       В. А. Волошин         Науковий керівник: Звірко Ольга Іванівна, доктор технічних наук,

         завідувач відділу
                             Львів – 2020
   1   2   3   4   5   6