Page 1 - Dys_Usov 2021
P. 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
             ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г. В. КАРПЕНКА                                        Кваліфікаційна наукова


                                        праця на правах рукопису                              УСОВ ДМИТРО ІГОРОВИЧ                                                УДК 620.193.4                            ДИСЕРТАЦІЯ

                     ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

            ТРИВАЛО ЕКСПЛУАТОВАНИХ АНОДНИХ ЗАЗЕМЛЮВАЧІВ

             УСТАНОВОК КАТОДНОГО ЗАХИСТУ ТРУБОПРОВОДІВ


                05.17.14 – хімічний опір матеріалів та захист від корозії
                         (шифр і назва спеціальності)

                           05 – Технічні науки

                             (галузь знань)

         Подається на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук


         Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,

         результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

                         Д. І. Усов         Науковий керівник: Архипов Олександр Геннадійович, доктор технічних

         наук, професор

                             Львів – 2021
   1   2   3   4   5   6