Page 1 - dysertaciyahrynenko
P. 1

Фізико-механічний інститут імені Г.В. Карпенка НАН України

                     Міністерство освіти і науки України


                                       Кваліфікаційна наукова
                                       праця на правах рукопису
                  ГРИНЕНКО  МИХАЙЛО  ВАСИЛЬОВИЧ
                           ДИСЕРТАЦІЯ


          МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ТА


           ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РОЗРАХУНКОВИЙ МЕТОД ОЦІНКИ

           ОПІРНОСТІ РУЙНУВАННЮ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТАЛІ
                       11 – Математика та статистика

                       113 – Прикладна математика

         Подається    на  здобуття    наукового   ступеня   доктора    філософії.

         Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,


         результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело


         _____________М.В. Гриненко
         Наукові керівники:


         Гембара Оксана Володимирівна, ст.н.с., доктор технічних наук         Мацей Дуткевич, професор, доктор технічних наук
                            Львів – 2022
   1   2   3   4   5   6