Page 2 - dysertaciyahrynenko
P. 2

2


                            АНОТАЦІЯ
             Гриненко М.В. Моделювання напружено-деформованого стану та

         експериментально-розрахунковий метод оцінки опірності руйнуванню

         теплоенергетичної сталі. − Кваліфікаційна наукова праця на правах

         рукопису.


             Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі

         знань 11–Математика та статистика за спеціальністю 113–Прикладна

         математика. – Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України,

         Львів, 2022.


             Загальновідомо, що забезпечення надійності та довговічності

         елементів конструкцій базується, перш за все, на об’єктивній оцінці

         механічних характеристик конструкційних матеріалів, тобто їх здатності

         чинити опір деформуванню і руйнуванню в заданих умовах експлуатації.

         Сучасні підходи вимагають даних, що характеризують локальний

         напружено-деформований стан матеріалу в зонах ризику. З впровадженням

         оптико-цифрової кореляції зображень (ОЦКЗ) в експериментальну та

         методу скінченних елементів (МСЕ) в теоретичну механіку матеріалів

         постала можливість прецизійного дослідження локального деформування

         не лише поверхні, а й внутрішніх об’ємів матеріалу. Оскільки,

         експериментальні дослідження показали, що накопичення пошкоджень та

         руйнування циліндричних сталевих зразків за статичного розтягу

         починається у внутрішніх об’ємах матеріалу, а не з поверхні, то актуальним

         завданням і метою цієї роботи є моделювання та визначення напружено-

         деформованого стану (НДС) модифікованого зразка Бріджмана за його

         пружно-пластичного деформування осьовим квазістатичним розтягом за

         різних рівнів попереднього деформування та наводнювання. Об’єктом
   1   2   3   4   5   6   7