Page 5 - disertation_SLIEPKO_ROMAN
P. 5
5

Проаналізовані властивості перетворення Гільберта такого сигналу, отримані

формули, що повʼязують характеристики квадратур сигналу та квадратур його

перетворення Гільберта. Показано, що застосування перетворення Гільберта не

змінює кореляційно-спектральну структуру сигналу. Доведено, що аналітичний

сигнал є комплекснозначним ПНВП і виведені формули для його кореляційних

компонент. Показано, що дисперсія аналітичного сигналу дорівнює подвійній

дисперсії вхідного сигналу. Для випадку, коли модуляція є вузькосмуговою,

отримано представлення у вигляді суми стаціонарних високочастотних

компонент. Показано, що ці компоненти є звʼязаними ПНВП. Обґрунтовано

алгоритми для виділення квадратур високочастотних вузькосмугових

модулюючих сигналів, аналіз яких дає можливість більш детально дослідити

закономірності високочастотної модуляції.

У третьому розділі отримані теоретичні результати використано для

аналізу стану обертового вузла підйомного механізму портового крану. Аналіз

сигналу проведено окремо в низькочастотній та високочастотній смугах.

Встановлено, що сигнали в цих смугах є некорельованими, а пошкодження в

основному змінює властивості сигналів високочастотної смуги. Ці зміни є

результатом вузькосмугової високочастотної модуляції обертових гармонік

валу двигуна. Найпотужнішою з них є перша гармоніка. У спектрі високо-

частотної складової виділяються дві набори гостровершинних компонент,

пікові значення яких розділені інтервалом, що дорівнює подвоєній частоті

обертання валу. Встановлено, що цей спектр є змішаний. Виділено

детерміновану складову й показано, що її потужність майже співпадає з

потужністю стохастичної складової. За допомогою смугової фільтрації

виділено кожну стохастичну компоненту й показано, що їх кореляційні функції

не залежать від часу, проте їх взаємокореляційні функції змінюються

періодично, а їх середнє за часом значення дорівнює нулю. З використанням

перетворення Гілберта виділено квадратурні складові обох високочастотних

компонент і проведено їх кореляційний аналіз. Показано, що авто- та взаємо-


кореляційні функції квадратур є монотонно заникаючими функціями зсуву.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10