Page 2 - disertation_SLIEPKO_ROMAN
P. 2
2

АНОТАЦІЯ

Слєпко Р. Т. Аналіз стану поверхонь пар тертя за характеристиками

вібраційних сигналів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за

спеціальністю 113 “Прикладна математика” (11 “Математика та статистика”). –

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, Львів, 2023.

Проведені дослідження взаємодії між тертям і вібраціями, в яких поєднані

досягнення трибології і механіки вібрацій, що дали можливість розвʼязати

цілий ряд практично важливих задач по підвищенню зносостійкості

контактуючих поверхонь та зменшенню рівня вібрацій механічних динамічних

систем. Важливим напрямом у цій області є проведення експериментальних

досліджень по встановленню звʼязку між контактною взаємодією та

трибологічною поведінкою матеріалів зі структурою вібрацій. Основою таких

досліджень є обґрунтування методів обробки реалізацій вібраційних коливань,

яке може бути проведене, виходячи з їхньої математичної моделі.

У першому розділі проведено аналіз робіт по вивченню вібрацій збуджених

тертям. У літературі виділяють два основних механізми генерування вібраційних

сигналів, які залежать від умов контакту, а саме: низького рівня адгезійної

взаємодії (нормальне тертя) та високого рівня – з елементами локального

схоплювання між поверхнями, що призводить до інтенсивного руйнування

поверхонь. Якщо взаємодія між поверхнями проходить за нормального тертя, то

акустичні хвилі збуджуються внаслідок взаємодії випадкових нерівностей

поверхонь і розповсюджуються в кожній з компонент, породжуючи власні

коливання, які є практично незалежними одне від одного. У випадку високого

рівня адгезійної взаємодії сили тертя здатні змінити динаміку цілої системи і тоді

відгук стає нелінійним. Фрикційна взаємодія у кінцевому рахунку залежить від

специфіки механічної системи, граничних умов, властивостей контактних

поверхонь, нормального контактного навантаження, середовища та ряду інших

факторів. Кожен із них, окрім зміни трибологічних характеристик (коефіцієнт


тертя, знос, температура), впливають на відгук системи, змінюючи потужність і
   1   2   3   4   5   6   7