Page 3 - disertation_SLIEPKO_ROMAN
P. 3
3

спектральний склад вібраційних сигналів. Для аналітичного і числового аналізу

вібрацій, збуджених тертям, багато дослідників вибрали просту фрикційну

систему з одним ступенем свободи. Сила тертя в цьому випадку є нелінійною

функцією ковзної швидкості, яка представляється степеневим рядом. Тоді

нелінійні члени і складова, що описує загасання, можуть бути обʼєднані разом і

фрикційно-швидкісні характеристики розглядають разом як певна форма

демфування. Внаслідок нелінійності фрикційно-швидкісної характеристики і

впливу зовнішнього збурення стійкі розвʼязки нелінійного диференційного

рівняння другого порядку потрібно знаходити за різних режимів тертя.

Процедури отримання розвʼязків у першому наближенні є досить громіздкими.

З результатів, представлених в літературі, можна зробити висновок, що на

основі цієї найпростішої моделі фрикційної системи було встановлено цілий

ряд закономірностей, повʼязаних з фрикційним збудженням вібрацій, які були

верифіковані експериментально. Однак, у звʼязку з багатофакторним впливом

на це явище чимало проблем залишилося поза увагою дослідників. Одна з

основних полягає у розробці стохастичних нелінійних моделей, оскільки, як

показали експериментальні дослідження, сила тертя є випадковим процесом.

Нахил фрикційно-швидкісної кривої не є постійним, а змінюється

непередбачувано, що повʼязано з нерегулярністю профілю поверхні, її

забрудненням, неспівосністю поверхонь ковзання та інших факторів. Одним з

компонентів стохастичного підходу є дослідження ймовірнісної структури

збуджених тертям вібрацій на основі експериментальних даних. Знання такої

структури є необхідним для побудови фізико-математичних моделей

збудження вібрацій та для аналізу стану контактних поверхонь. Прикладів

такого аналізу є чимало в літературі, однак основним недоліком більшості з них

є формальне використання методі обробки, які в основному зводяться до

перетворення Фурʼє отриманих часових послідовностей. Оскільки такі

послідовності є стохастичними та можуть містити приховані періодичності,

тоді, як показано в роботі, результати аналізу не є слушними. Методи обробки
   1   2   3   4   5   6   7   8