UA GB

ORGANIZING COMMITTEE

S. Korniy Chairman
V. Vynar Vice-Chairman
L. Boichyshyn, Kh. Vasyliv, . Ved, . Vynar, R. Dzhala, . Zvirko, . Narivskiy, L. Nyrkova,
. Pohrelyuk, H. Pokhmurska, A. Syrotyuk, L. Frankevych, V. Chervatyuk, . Yaskiv

Conference Secretariat:
.-. Danyliak (tel./fax: (032) 263-80-96), (032) 229-63-85)
. Khlopyk
Yu. Maksishko

Corrosion-2020
Conference
Organizing Committee
5 Naukova St.
79060 Lviv, Ukraine

Tel./fax: (032) 263-80-96
E-mail: corrosion2020@ipm.lviv.ua, corrosion2020.lviv@gmail.com
Web site: http://www.ipm.lviv.ua/corrosion2020/en/