Page 1 - Кулик В.В.
P. 1

1

               ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА
                   НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

            НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

                  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

               ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА

                  НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


                                          Кваліфікаційна наукова

                                        праця на правах рукопису


                  КУЛИК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ


                                          УДК 539.43:669.018.294


                            ДИСЕРТАЦІЯ            РОЗРОБЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ ВИСОКОМІЦНИХ

                          КОЛІСНИХ СТАЛЕЙ


                        05.02.01 – Матеріалознавство
                          (шифр і назва спеціальності)


                           05 – Технічні науки
                             (галузь знань)


         Подається на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук


         Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,

         результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

         _______________ В.В. Кулик


         Науковий консультант:               Осташ Орест Петрович, доктор

                                  технічних наук, професор                             Львів – 2019
   1   2   3   4   5   6