Page 1 - Dys
P. 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

              ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г. В. КАРПЕНКА                                        Кваліфікаційна наукова

                                        праця на правах рукопису                   МАКСИМІВ ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА                                           УДК 620.3: 669.621.7


                            ДИСЕРТАЦІЯ


                ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ НА СТАЛЯХ

          НАНОСТРУКТУРОВАНИХ МЕХАНОІМПУЛЬСНОЮ ОБРОБКОЮ

               ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ, ОПІРНИХ МЕХАНІЧНОМУ

                 ТА КОРОЗІЙНО-ВОДНЕВОМУ РУЙНУВАННЮ


                        05.02.01 – матеріалознавство

                         (шифр і назва спеціальності)

                           05 – Технічні науки
                             (галузь знань)

         Подається на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
         Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,

         результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

         ____________________ О. В. Максимів         Науковий керівник: Звірко Ольга Іванівна, доктор технічних наук, старший

         науковий співробітник
                             Львів – 2019
   1   2   3   4   5   6