Page 1 - УДК
P. 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
     ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г.В. КАРПЕНКА

                                    Кваліфікаційна наукова
                                   праця на правах рукопису

                 Сірак Ярина Ярославівна

                                         УДК 621.794.61

                    ДИСЕРТАЦІЯ
   Вплив міді та нікелю на формування плазмоелектролітних шарів

            алюмінієвих газотермічних покриттів

                05.02.01 – Матеріалознавство

    Подається на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,
результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

______________ Я.Я. Сірак

Науковий керівник Студент Михайло Михайович, доктор технічних наук,
старший науковий співробітник.

                      Львів – 2018
   1   2   3   4   5   6