Page 1 - ДисМокрий21
P. 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
              ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г. В. КАРПЕНКА


                                          Кваліфікаційна наукова
                                         праця на правах рукопису


                       Мокрий Олег Мирославович

                                           УДК 539.4: 620.179.17


                           ДИСЕРТАЦІЯ


        МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ І
        ЕЛЕМЕНТІВ       КОНСТРУКЦІЙ       ЗА   РОЗПОДІЛОМ       ШВИДКОСТІ
        ПОВЕРХНЕВИХ АКУСТИЧНИХ ХВИЛЬ


                  05.02.10 – діагностика матеріалів і конструкцій

                          05 – технічні науки
                            (галузь знань)

        Подається на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
        Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,
        результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело
        ______________________________О. М. Мокрий


        Науковий консультант Скальський Валентин Романович, доктор технічних
        наук, професор, член – кореспондент НАН України


                            ЛЬВІВ – 2020
   1   2   3   4   5   6