Page 1 - РОЗДІЛ 1
P. 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

              ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г. В. КАРПЕНКА


                                        Кваліфікаційна наукова

                                        праця на правах рукопису


                      МЕЛЬНИК НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА


                                            УДК 539.3:620.179.17


                            ДИСЕРТАЦІЯ         РОЗВИТОК МЕТОДУ МАГНЕТОПРУЖНОЇ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ ДЛЯ

            ДІАГНОСТУВАННЯ СТАНУ ТРИВАЛОЕКСПЛУАТОВАНИХ

                ФЕРОМАГНЕТНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ                  05.02.10 – діагностика матеріалів і конструкцій
                        (шифр і назва спеціальності)


                           05 – Технічні науки
                            (галузь знань)        Подається на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук        Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,
        результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело


        _______________ Н.П. Мельник

        Науковий керівник: Почапський Євген Петрович, доктор технічних наук, старший

        науковий співробітник                             Львів 2019
   1   2   3   4   5   6