Page 1 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
     ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г. В. КАРПЕНКА

                                   Кваліфікаційна наукова
                                   праця на правах
                                   СЂСѓРєРѕРїРёСЃСѓ

               КУХАР ІВАН СТЕПАНОВИЧ

                    УДК 699.15-194:669.[017+48+117.035.45-042.3]

                    ДИСЕРТАЦІЯ

 ВПЛИВ СТРУКТУРНО-ФАЗОВОГО СТАНУ ХРОМИСТИХ СТАЛЕЙ
       НА ЇХ ОКРИХЧЕННЯ У СВИНЦЕВИХ РОЗПЛАВАХ

                05.02.01 – матеріалознавство
                (шифр і назва спеціальності)

                   05 – Технічні науки
                     (галузь знань)

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Дисертації містить результати власних досліджень. Використання ідей,
результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело
_______________ І.С. Кухар

Науковий керівник: Яськів Олег Ігорович, доктор технічних наук, старший
науковий співробітник

                      Львів 2018
   1   2   3   4   5   6