Відділ № 12
Міцності та довговічності конструкцій за складного навантаження

Кредо відділу: розроблення теоретико – експериментальних методів і критеріїв визначення гранично-рівноважного стану тіл з тріщинами за складного статичного і циклічного навантажень з метою оцінювання міцності і довговічності елементів конструкцій за експлуатаційних умов.
Основні напрямки досліджень:

 • Встановлення напружено-деформованого та гранично-рівноважного станів елементів конструкцій за складного статичного і циклічного навантажень на основі моніторингу деформацій неруйнівними методами.
 • Розроблення аналітико-експериментальних методів оцінки ресурсу роботи елементів конструкцій енергетичної, хімічної, нафтохімічної і ядерної галузей з урахуванням впливу водню.
 • Визначення характеристик міцності і тріщиностійкості конструкційних матеріалів та композитів за статичного, циклічного і динамічного навантажень з урахуванням умов експлуатації (складне навантаження, водневмісне середовище і ін.).
 • Оцінювання залишкового ресурсу роботи залізобетонних і металевих конструкцій мостів на основі моніторингу змін деформацій за експлуатаційних умов роботи.

Склад відділу:

Іваницький
Ярослав Лаврентійович
завідувач відділу;
д. т. н., професор;
тел.:  (032) 229-65-44
 
Гембара 
Оксана Володимирівна
пров. н.с., д-р. техн. наук., ст.н.с.;
тел.: (032) 229-63-79
e-mail: hembara(at)ipm.lviv.ua; 
 
 
 

Штаюра
Степан Теодорович
зав. лаб., ст. н. с.,
канд. техн. наук;
тел.: (032) 229-63-26
Мольков
Юрій Валерійович
н. с., канд. техн. наук;
тел.: (032) 229-64-82

Гвоздюк
Микола Мар`янович
н. с., канд. техн. наук;
тел.: (032) 229- 63-79;
 
Ленковський
Тарас Михайлович
м. н. с., канд. техн. наук
тел.: (032) 229-64-82;
 • Бойко Василь Миколайович 

  н. с., канд. техн. наук

  тел.:

   bvm(at)ipm.lviv.ua

  Кунь Петро Степанович               

  н. с., канд. техн. наук,

   

  kun(at)ipm.lviv.ua

  Вергун Ігор Андрійович 

  головний інженер

  тел.: (032)

  dep-12(at)ipm.lviv.ua

  Дмитрів Зіновій Володимирович 

  головний конструктор;

  тел.: (032) 229-66-27

  born3d(at)ipm.lviv.ua

  Чепіль Ольга Ярославівна 

  н. с., канд. техн. наук;

  тел.: (032)

   chepil(at)ipm.lviv.ua

  Черниш Марія Степанівна

  технік І к.;

  тел.:

   marias(at)ipm.lviv.ua

  Чабан Петро Михайлович 

  налаг склад. апарат. 6 р.

  тел.: (032) 229-63-38

Фотографії продукції, обладнання:

 
    
  

Перелік основних публікацій: 

монографії:

 1. Механіка руйнування та міцність матеріалів: довідн. посіб. за заг. ред. В.В. Панасюка. Т.: Методи оцінювання міцності та довговічності полімерних трубних конструкцій/ М.Г.Стащук, Я.Л. Іваницький, М.І. Дорош.– Львів: В-во «Сполом», 2015р.– 267 с.
 2.  Іваницький Я.Л., Кунь П.С. Тріщиностійкість конструкційних матеріалів за складного навантаження, В-во «Сполом», 2013.- 280 с.
 3.  Андрейків О.Є., Гембара О.В. Механіка руйнування та довговічність металічних матеріалів у водневмісних середовищах.К.: Наук. думка, 2008. – 344с.

статті:

 1. Panasyuk V., Ivanytskyi Ya., Hembara O. Assessment of hydrogen effect on fracture resistance under complex-mode loading / Eng. Fract. Mechanics. – 2012. – 83. – P. 54-61.  
 2. Jing-Liang Chen, Гембара Н. О., Гвоздюк М. М. Нестаціонарна температурна задача для циліндричної оболонки з багатошаровими тонкими покривами.// Фіз.-хім. механіка матеріалів. –  2018. –  №.3– С.  49-57. (J.-L. Chen, N. О. Hembara, and M. М. Hvozdyuk. Nonstationary temperature problem for a cylindrical shell with multilayer thin coatings// Materials Science, Vol. 54, No. 3, November, 2018).
 3. Ivanytskyj Y., Shtayura S., Molkov Y., Lenkovskiy T. Hydrogen influence on fracture of sheet carbon steel / Int. J. Fracture. – 2012. – 176, 1. – P. 17-23.
 4. B.G. Mytsyk, Ya.L. Ivanytskyi, A.I. Balitskii, Ya.P. Kost', O.M. Sakharuk Study of hydrogen influence on 1020 steel by low deformation method / Mater. Letters. – 2016. – 184, 1. – P. 328-331.
 5. Chang Shu, Гембара О.В., Чепіль О.Я. Розрахунок ресурсу теплоенергетичного обладнання  за довготривалого статичного навантаження, високої температури та дії водню // Фіз.- хім. механіка матеріалів. –  2018. –  № 1. – С. 105-111. (Chang Shu, O. V. Hembara,  and O. Ya. Chepil’. Calculation of the lifetime of heat and power equipment under long-term static loading, high temperature, and the action of hydrogen // Materials science – 2018.–54, №1. –P.107-114)
 6. Lenkovskiy T. M., Kulyk V. V., Duriagina Z. A., Dzyubyk L. V., Vira V. V., Dzyubyk A. R.,Tepla T. L. Finite elements analysis of the side grooved I-beam specimen for mode II fatigue crack growth rates determination // Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. – 2018. – 86, № 2. P. 70–77.
 7. Іваницький Я.Л., Кунь П.С., Ленковський Т. М., Мольков Ю.В., Штаюра С.Т. Вибір розміру бази вимірювання переміщень для визначення деформацій методом оптико-цифрової кореляції зображень// Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2017. – 53, № 6. – С. 94–98.  (Ivanyts’kyi Y.L., Kun P. S., Lenkovs’kyi Т.М., Mol’kov Yu. V., Shtayura S.Т. The Choice of Spacing in Measuring Displacements for the Evaluation of Strains by the Method of Optical-Digital Image Correlation. Materials Science. –  2018. – 53, № 6. – С. 849–854.)
 8. Кулик В. В., Ленковський Т. М., Осташ О. П. Циклічна тріщиностійкість колісної сталі за нормального відриву і поперечного зсуву // Проблеми міцності. – 2017. – 49, № 2. – С. 56–63. (V. V. Kulyk., T. M. Lenkovs’kyi, O. P. Ostash. Mode I and Mode II Cyclic Crack Resistance of Wheel Steel. Strength of Materials. – 2017. – 49, №2. – P. 256-262.)
 9. Lenkovskiy T. M., Kulyk V. V., Duriagina Z. A., Kovalchuk R. A.,Topilnytskyy V. H.,Vira V., Tepla T. L. Mode I and mode II fatigue crack growth resistance characteristics of high tempered 65G steel //Archives of Materials Science and Engineering. – 2017. – 84, №1. – P. 34–41.
 10. Yuanli Du, Мольков Ю.В., Ленковський Т. М., Ковальчук Р. А. Аналіз напружено-деформованого стану зони передруйнування за двовісного навантаження пластини з центральною тріщиною // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2017. – 53, № 1. – С. 78–83. (Du Yu., Mol’kov Yu. V., Lenkovs’kyi Т. М., Koval’chuk R. А. Analysis of the Stress-Strain State of the Process Zone of a Plate with Central Crack Under Biaxial Loading // Materials Science. – 2017. – 53, № 1. – P. 86–92.)
 11. Stashchuk M., Ivanitskyj Y., Dorosh M., Molkov Yu., Lenkovskiy T. Evaluation of durability of buried polyethylene pipelines and tanks with a cellular wall // Strength, Fracture and Complexity. – 2017. – 10, №2. – P. 73–88.

Патенти

 1. Патент на корисну модель №10. Спосіб визначення жорсткості механічного з’єднання «композит-метал» /Іваницький Я. Л., Максименко О. П., Мольков Ю. В., Гвоздюк М. М. Муравський Л. І. Бюл. від 2017 р.
 2. ДСТУ 8601:2015. Бойко В., Вергун І., Іваницький Я., Кунь П., Ленковський Т., Панасюк В., Штаюра С. Розрахунки і випробування на міцність. Методика визначення характеристик циклічної тріщиностійкості металів за поперечного зсуву та кімнатної температури. Національний стандарт України. Київ: ДП «УкрНДНЦ» 2016.– Чин. від 2017.01.01. – 27 с.
 3. Патент на корисну модель № 72303. Спосіб визначення істинних напружень в матеріалі у зоні передруйнування біля вершини тріщини/ Іваницький Я.Л., Штаюра С.Т., Ленковський Т. М., Кунь П. С., Мольков Ю.В. / Бюл. № 15 від 10.08.2012 р.
 4. Патент на корисну модель № 73394. Установка для визначення напружено-деформованого стану матеріалу за поздовжнього зсуву у водні підвищеного тиску/ Іваницький Я.Л., Костів Р.Б., Штаюра С.Т., Вергун І.А. / Бюл. № 18 від 25.09.2012 р.
 5. Патент на корисну модель № 73715. Установка для утворення втомної тріщини поперечного зсуву у балковому зразку./ Іваницький Я.Л., Штаюра С.Т., Ленковський Т. М., Мольков Ю.В Квашневський Ю.І. / Бюл. № 19 від  10.10.2012 р.
 6. Патент на корисну модель  № 73726. Зразок для визначення статичної тріщиностійкості термозміцненого арматурного прокату/ Іваницький Я.Л., Штаюра С.Т., Вергун І.А., Костів Р.Б./ Бюл. № 19 від 10.10.2012р.
 7. Патент на корисну модель № 74163. Зразок для визначення характеристик циклічної тріщиностійкості конструкційних матеріалів за поперечного зсуву./ Іваницький, Я. Л., Штаюра С.Т., Ленковський Т. М., Мольков Ю.В. / Бюл. № 20 від 25.10. 2012 р.
 8. Патент на корисну модель № 75019. Пристрій для профілювання деформованої поверхні біля вершини тріщини/ Іваницький Я. Л., Штаюра С. Т., Ленковський Т. М., Мольков Ю.В., Квашневський Ю.І. / Бюл. №  22  від  26.11. 2012 р.

Перелік партнерів відділу:

 1. КБ «Південне» (м. Дніпропетровськ), комплекс №2, кер. Сіренко В.М.
 2. Тов «ДМЗ «Карпати» (м. Розділ)
 3. Адвісмаш (м. Хмельницький)
 4. ТзОВ «Гефелє Україна (м. Львів)
 5. ТзОВ «Сіка Україна» (м. Київ)
 6. «АНТК ім. Антонова» (м. Київ) гол. конструктор по міцності Семенець О.І.
 7. ЛІЗО (Львів) (директор Галас Р.Л.) «Техноенергоресурс» президент Ніронович І.О.
 8. НУ «ЛП» кафедра «Мости і будівельна механіка» зав. каф., д. т. н., проф. Кваша В.Г.
 9. ТзОВ «Падана Кемікал Компаундс» (м. Ів. Франкіськ)
 10. ТзОВ «112 Україна (м. Львів)
 11. Інститут електрозварювання ім. Патона НАНУ (зам. дир., академік Лобанов Л.М., Сміян О.Д.)
 12. Інститут технічної механіки НАНУ (м. Дніпропетровськ, зав. від., чл.-кор. НАНУ Гудрамович В.С.)
 13. ТзОВ «Технобазальт-Інвест (м. Київ)
 14. ТзОВ «Гутман Україна» (м. Київ)
 15. Національний університет біоресурсів і природокористування України (Київ, зав. каф. Чаусов М.Г.)
 16. Тернопільський Національний університет ім. Пулюя (Тернопіль, ректор Ясній П.В.)