ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Відділ № 6
Корозії та протикорозійного захисту

Кредо відділу:

 • вивчення механізмів та кінетики корозивного та корозивно-механічного пошкодження металів в агресивних середовищах, у т.ч. сірководневих; оцінювання роботоздатності металевих елементів обладнання енергетики, нафтогазовидобувної, хімічної та переробної промисловостей;
 • розроблення нових корозійностійких матеріалів і методів їх захисту шляхом інгібування робочих середовищ; створення протикорозійних металевих і полімерних покриттів, герметиків і мастил.

Склад відділу:

Корній
Сергій Андрійович  
в.о. завідувача відділу
д.т.н., с.н.с. 
263-80-96, 3768
 
 
Похмурський
Василь Іванович 
головний науковий співробітник
член-кор. НАНУ,
д.т.н., проф. 
263-15-77, 3353
 
Хома
Мирослав Степанович
провідний науковий співробітник
д.т.н., професор
263-11-57
 
Зінь
Іван Миколайович 
провідний науковий співробітник
д.т.н., с.н.с. 
3244
 
 
Винар
Василь Андрійович 
старший науковий співробітник
к.т.н., с.н.с. 
3661
 
Слободян
Звеномира Володимирівна  
старший науковий співробітник,
к.т.н., с.н.с.
3517
 
Білий
Левко Михайлович  
старший науковий співробітник,
к.т.н.   
3095 
Василів Христина
Броніславівна   
старший науковий співробітник,
к.т.н.  
3253

 

 

старший науковий співробітник к.т.н. Тимусь Мар'яна Богданівна тел. 3244

науковий співробітник к.т.н. Копилець Володимир Іванович тел. 3224

науковий співробітник к.т.н. Маглатюк Людмила Анатоліївна тел. 3517

науковий співробітник к.т.н. Мардаревич Роман Сильвестрович тел. 3253, 3644

науковий співробітник к.т.н. Рацька Надія Богданівна тел. 3253

науковий співробітник к.т.н. Чучман Мар'ян Романович тел. 3661

науковий співробітник к.т.н. Хлопик Ольга Петрівна тел. 3244

молодший науковий співробітник к.т.н. Івашків Василь Романович тел. 3661

молодший науковий співробітник к.т.н. Галайчак Світлана Анатоліївна тел. 3661

молодший науковий співробітник к.т.н. Дацко Богдан Миколайович  тел. 3224

молодший науковий співробітник к.х.н. Даниляк Марія-Олена Михайлівна тел. 3385

головний інженер Рудковський Євген Мар'янович тел.3684

провідний інженер Купович Рома Богданівна тел. 3517

провідний інженер – Головчук Мирон Ярославович тел. 3797

інженер І категорії Зінь Ярослав Іванович тел. 3244

інженер ІІ кат. Дячук Алла Ільївна  тел. 3224

інженер Максішко Юлія Ярославівна тел. 3385

технік І категорії Худик Петро Михайлович тел. 3684

слюсар з механоскладальник робіт 6 р. Гнатів Г.М. тел. 

Фотографії продукції, обладнання:

 

Автоклав для електрохімічних досліджень за підвищених
температур (до 300 ºС) та  рівноважних тисків

Установка для мікроелектрохімічних досліджень
 в рухомій краплі електроліту

Прилад ІКМ для корозійного моніторингу працюючого обладнання  хімічної та нафтопереробної промисловості,
що реалізує імпульсний метод визначення ступеня пошкодження металів
 
         Публікації:
 1. В. І. Похмурський, М. С. Хома. Корозійна втома металів і сплавів / НАН України, Фіз.-мех. ін-т. - Л.: Сполом, 2008. - 304 с.
 2. В. І. Похмурський, І. М. Антощак. Методи електрохімічних досліджень металів у високотемпературних водних середовищах / НАН України, Фіз.-механ. ін-т ім. Г. В. Карпенка. - Л. : СПОЛОМ, 2010. - 152 с.
 3. V. Pokhmurskii, S. Korniy, V. Kopylets. The Theoretical Study of Interaction of Water Chloride Containing Environment Components with CuAl2 Intermetallic Surface // Journal of Cluster Science. – 2010. – Vol. 21, № 1. – P. 35-43.
 4. V.I. Pokhmurskii, I.M. Zin, V.A.Vynar, L.M. Bily. Contradictory Effect of Chromate Inhibitor on Corrosive Wear of Aluminium Alloy. Corrosion Science 53. – 2011.– P. 904-908.
 5. V. Pokhmurskii, S. Korniy, V. Kopylets. Computer Simulation of Binary Platinum–Cobalt Nanoclusters Interaction with Oxygen // Journal of Cluster Science. – 2011. – Vol. 22, № 3. – P. 449-458.
 6. Corrosive wear of aluminium alloy in the presence of phosphate. V.I. Pokhmurskii, I.M. Zin, V.A. Vynar, O.P. Khlopyk and L.M. Bily. Corrosion Engineering, Science and Technology. 2012, V.47, N3. - P. 182-187.
 7.  В.І.Похмурський, Х.Б.Василів. Вплив водню на тертя і зношування металів (огляд).- Там само.-2012 -№2.-С. 5-17.  
 8. Pokhmurskii V.I., Zin I.M., Pokhmurska H.V. and Vynar V.A. Electrochemical investigations of aluminium alloys tribocorrosion / Int. J. Corros. Scale Inhib., 2014, 3, no. 2, 129-136
 9. Vasyl Pokhmurskii, Sergiy Korniy, Volodymyr Kopylets and Bogdan Kosarevych. Quantum-chemical calculation of modified silicon-contained zeolite clusters electronic structure by zinc and calcium ions // Chemistry & Chemical Technology. – 2014. – Vol. 8, No. 1. – P. 1-6.
 10. V.I. Pokhmurskii, I.M. Zin, L.M. Bily, V.A.Vynar, Ya.I.Zin. Aluminium Alloy Corrosion Inhibition by Chromate-Free Composition of Zinc Phosphate and Ion Exchanged Zeolite. Surface and Interface Analysis. – 2013. – V.45. – P. 1474-1478.
 11. В.І. Похмурський, І.М. Зінь, С.А. Корній, Я.І. Зінь, Б.П. Косаревич. Теоретико-експериментальні передумови застосування нанопористих іонномодифікованих цеолітів для підвищення захисних властивостей органічних покриттів // Наноструктурне матеріалознавство. – 2013. – № 1. – С. 78-87.
 12. L.I. Bazylak, A.R. Kytsya, I.M. Zin’ and S.A. Korniy. Synthesis and studies of the anticorrosion activity of the zinc phosphate nanoparticles // In Book “Functional Polymer Blends and Nanocomposites”, editors G.A. Zaikov, L. Bazylak, A.Haghi. – Apple Academic Press. – New York . – 2014. – P. 241-253.
 13. Хома М.С. Проблеми руйнування металів у сірководневих середовищах // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2010. –№ 2. – С. 55–66.
 14. Похмурський В.І., Хома М.С. Адсобційно-електрохімічна теорія корозійної втоми металів: досягнення та перспективи // Фіз.-хім. механіка матеріалів. Зб. наук. праць. –2010. – С. 275–287.
 15. Похмурський В.І., Хома М.С., Архипов О.Г. Розроблення імпульсного методу корозійного моніторингу та виготовлення технічних засобів для оцінки критичного стану обладнання хімічної промисловості, що працює за підвищених параметрів // Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин. Збірник наукових статей. Наук. кер. акад. Б.Є.Патон. – 2012. – С. 127–131.
 16. Khoma M. Influence of Static and Cyclic Tensions on Corrosion –Mechanical Destruction of Steels in Hydrogen Sulfide Environments // Black Sea Energy Resource Development and Hydrogen Energy Problems. NATO Science For Peace and Security Series – C: Environmental Security. – Springer.  2012. – Р. 343–350.
 17. Pokhmurskii V.I., Vynar V.A., Vasyliv Ch.B., Ratska N.B. Effects of hydrogen exposure on the mechanical and tribological properties of α-titanium surfaces // Wear, Volume 306, Issues 1–2, 30 August 2013. – P. 47–50.
 18. Вплив циклічних навантажень на опірність руйнуванню трубних сталей та їх зварних з’єднань у сірководневих середовищах //  М.С. Хома, М.Р. Чучман,  В.Р. Івашків, Г.М. Сисин // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2013. – № 3. – С. 52–57.
 19. Khoma М., Sysyn G. Development of the Method of Study of Metals Microelectrochemical Heterogeneity // The Journal of corrosion Science and Engineering. – 2013, V. 16. – Preprint 69. – 5 p.
 20. Pokhmurskii V.I., Zin I.M., Pokhmurska H.V. and Vynar V.A. Electrochemical investigations of aluminium alloys tribocorrosion // Int. J. Corros. Scale Inhib. – 2014. – 3, No 2. – Р. 129–136.
 21. Корозія та наводнювання сталі 09Г2С у сірководневих середовищах за підвищених температур і тисків / М.С.Хома, М.Р. Чучман, І.М. Антощак та ін. // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2015. – № 5. – С. 62–67.
 22. Хома М.С., Головей С.А., Івашків В.Р. Окисно-відновні процеси на армко-залізі в сульфідвмісних лужних розчинах // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2016. – № 5. – С. 38–43.
 23. Pokhmurs’kyi V.I., Rats’ka N.B., Vasyliv Kh.B.,  Vynar V.A. Improvement in the Wear Resistance of the Nb–Ti Alloy  System by Using  Thermodiffusion Oxidation // Strength of Materials, Vol. 48, No. 6, November, 2016.– Р. 740–746.
Патенти:
 1. Патент України на корисну модель № 81047. Спосіб експрес-оцінки ефективності інгібіторів корозії за умов механічного руйнування пасивної плівки на поверхні металу / В.І. Похмурський, І.М. Зінь, А.І.Кондир, О.П. Хлопик. – Опубл. 25.06.2013; Бюл.№ 12. - 4 с.
 2. Патент України на корисну модель UA № 42045. Поліуретанова ґрунтувальна композиція. Автори: В.І. Похмурський, І.М. Зінь, І.П. Гнип, Н.М. Ласковенко, Л.М. Білий, М.Б. Тимусь, М.В. Маруха. Опубл. 25.06. 2009, Бюл. № 12. – 4 с.
 3. Патент України на корисну модель UA № 40707. Ін’єкційна композиція. Автори: В.І. Похмурський, І.М. Зінь, В.І. Маруха, І.П. Гнип, Л.М. Білий. Опубл. 27.04. 2009, Бюл. № 8. – 4 с.
 4. Патент України № 78503. Грунтувальна композиція для антикорозійного покриття. Автори: В.І. Похмурський, І.М. Зінь, А.Р. Киця, Л.М. Білий, С.А. Корній, Я.І. Зінь, О.І. Хлопик. 25.03.2013. Бюл. №6 – 4 с.
 5. Патент України № 78529. Спосіб отримання нанорозмірного фосфату цинку. Автори: Похмурський В.І., Киця А.Р., Зінь І.М., Базиляк Л.І., Корній С.А., Гринда Ю.М. 25.03.2013. Бюл. №6 – 4 с.
 6. Патент на корисну модель №61480, Україна, МПК G01N 17/00. Комірка для досліджень корозійного розтріскування під напруженнями металів в корозивних розчинах /  М.Р. Чучман; власник ФМІ, №u 2010 14258; заявл. 29.11.10; опублік. 25.07.2011. Бюл. № 14.–3 с.
 7.  Патент на корисну модель № 96715, Україна, МПК G01N 17/00. Автоклав для корозійних досліджень матеріалів у   агресивних  середовищах / М.Хома, М.Чучман, Б.Дацко, Г.Чумало; власник ФМІ, № u 2014 04358; заявл. 22.09.2014; опубл. 10.02.2015. Бюл. № 3. –4 с.
 8. Патент на корисну модель № 101621, Україна, МПК G01N 17/00/ Лабораторний генератор сірководню підвищеного тиску (1…15 атм) та високої чистоти / М.C. Хома, М.Р. Чучман, В.Р. Івашків; власник ФМІ, № u 2015 02507; заявл. 20.03.15;  опублік. 25.09.2015. Бюл. №18.

Акти впровадження і використання:

 1. Акт про впровадження методики мікроелектрохімічних досліджень поверхні металів в рухомій краплі електроліту  (ПрАТ «Сєвєродонецький НДІХІММАШ»,  28.11.2011).
 2. Рекомендації щодо зниження дефектності зварних з’єднань газопроводів для транспортування газу з домішками H2S  з низьколегованих і маловуглецевих сталей під час їх ремонту в польових умовах  (УМГ «Львівтрансгаз»,  15.07.2011).  
 3. Акт впровадження «Встановлення впливу коро­зійно-електро­хімічних чин­ни­ків та навод­нювання на опірність руйнуванню трубних сталей у сірковод­не­вих середо­ви­щах за стати­них і циклі­ч­них напружень» (ДПУ УкрНДПІНП «МАСМА», 2014 р.).
Партнери:
 1. ПрАТ «Конотопський арматурний завод».
 2. НДІХІММАШ м. Сєвєродонецьк.
 3. ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот».
 4. ПрАТ «ЛИНИК» м. Лисичанськ.
 5. УМГ «Львівтрансгаз».
 6. Національний науковий центр “Харківський фізико-технічний інститут”.
 7. Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.
 8. Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”.
 9. Національний університет “Львівська політехніка”.
 10. Східно-український національний університет ім. В. Даля.
 11. Хемніцький технологічний університет, Німеччина
 12. Інститут прецизійної механіки, Польща
 13. Бранденбурський Технологічний університет, Німеччина
 14. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (проф. Є.І. Крижанівський, О.М. Карпаш)
 15. Національний університет “Львівська політехніка” в якому спіробітники відділу читають лекції з корозії та матеріалознавства. (проф. В.Т. Яворський, О.І. Кунтий)
 16. Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” (Ю.С. Герасименко, О.В. Лінючова, О.Е. Чигиринець)
 17. Львівський національний університет ім. І.Я.Франка (д.х.н. О. Решетняк).
 18. Національний авіаційний університет (проф. Я.В.Кіндрачук)
Участь у міжнародних та вітчизняних проектах:
 • Проект INTAS «Holistic Strategies for Chromate-Free Surface Treatment of Aluminium” (Цільові стратегії  для заміни хроматів у поверхневій обробці та в покриттях алюмінію) (Project # 04-80-7219), який виконувався спільно з
 • Університет Манчестера, школа матеріалів,
 • of Manchester, School of materials (profStuart Lyon);
 • Інститут фізичної хімії та електрохімії ім. А.Н. Фрумкіна РАН
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук (проф. Ю.И.Кузнецов);
 • Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” (проф. М.Д.Сахненко)
 • Український Науково-технологічний центр (УНТЦ):
Проект УНТЦ Р340 Effect of chromate and chromate-free organic coatings on corrosion fatigue of an aluminum alloy (Вплив хроматвмісних та безхроматних органічних покриттів на корозійну втому алюмінієвого сплаву). 2009-2012 рр.
Проект УНТЦ 5965. Development of new corrosion inhibitors for oil-gas industry with use of environmentally friendly surfactants (Створення нових інгібіторів корозії металів для нафтогазової промисловості із застосуванням екологічно безпечних поверхнево-активних речовин). 2014-2016 рр.
 • В рамках ЦІЛЬОВОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ НАН УКРАЇНИ «ПРОБЛЕМИ РЕСУРСУ І БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОНСТРУКЦІЙ, СПОРУД І МАШИН» („РЕСУРС”) відділ співпрацює з
Відділенням фізико-хімії горючих копалин Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України
Інститутом надтвердих матеріалів НАНУ ім. Бакуля
Інститутом загальної та неорганічної хімії НАНУ
Інститутом проблем матеріалознавства НАНУ ім. І.М. Францевича
Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАНУ
 • Відділ був виконавцем проектів Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали» та цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій»

На базі відділу № 11 з 2006 р. функціонує центр колективного користування науковими приладами Фізико-механічного інституту НАН України «Центр електронної мікроскопії та рентгенівського мікроаналізу» (фото), який призначений для проведення наукових досліджень в галузі матеріалознавства, корозії металів та електрохімії, зокрема вивчення топографіі поверхні, хімічного складу та мікроструктури металевих, керамічних, композиційних та полімерних матеріалів і покриттів, який створено з метою раціонального використання сучасного наукового обладнання науковими установами та організаціями НАН України. Детальніше>>>

 
Powered by CuteNews