ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Аспірантура, докторантура

 При ФМІ працює докторантура і аспірантура з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації з таких спеціальностей: 

№ з/п

Код та найменування спеціальності

Номер, дата наказу МОН України щодо розширення освітньої діяльності

1

113 Прикладна математика

№966; 11.08.2016 р.

2

132 Матеріалознавство

№966; 11.08.2016 р.

3

161 Хімічні технології та інженерія

№966; 11.08.2016 р.

 

Вступ до аспірантури  2019 року

Прийом заяв до 10 вересня 2019 року.

До заяви необхідно додати документи згідно з положенням про прийом до аспірантури.

Звертатись за адресою: 79060, Львів, вул. Наукова, 5, кім.68, 70,

тел. +38 (032) 229 62 65, +38 (032) 263 70 49.

моб. тел. +38 (097) 701 70 74

Вступники до аспірантури подають на ім’я керівника наукової установи такі документи:

заяву;

особовий листок з обліку кадрів;

список опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;

медичну довідку про стан здоров’я за формою №286-у;

копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома);

посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Прийом документів до аспірантури проводиться до 10 вересня 2019 р.

Зарахування до аспірантури Інституту – з 01.11.2019 р.

Термін навчання 4 роки.

Адреса Інституту:   79060, Львів, вул. Наукова, 5, кім.68, 70,

тел. +38 (032) 229 62 65, +38 (032) 263 70 49.

 

Підставою для оголошення прийому на навчання до аспірантури для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії за певною спеціальністю є ліцензія на провадження освітньої діяльності за третім (освітньо-науковим) рівнем, видана в порядку, встановленому законодавством.

Правила прийому розроблені відповідно до Закону України від 01.07.2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту», «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016р. та листа НАН України №10/119 від 29.07.2016 р.

Правила прийому до аспірантури ФМІ діють впродовж відповідного навчального року.

До аспірантури приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Вступні випробування на навчання в аспірантурі складаються з:

 • вступного іспиту зі спеціальності;
 • вступного іспиту з іноземної мови (за вибором — англійської, німецької або французької) в обсязі, який відповідає рівню B2. Вступник, який підтвердив міжнародним сертифікатом свій рівень знання іноземної мови (зокрема, англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з оцінкою «відмінно».

Прийом на навчання до аспірантури ФМІ здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань зі спеціальності та іноземної мови.

До вступних випробувань допускаються вступники, які вчасно подали всі необхідні документи для вступу.

Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до проходження вступних випробувань в аспірантуру:

 • у зв’язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих документів, визначених Правилами прийому (див. Перелік, форми та зразки документів);
 • у зв’язку з поданням недостовірних даних.

Вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора філософії не допускається.

Конкурсний бал вступника формується шляхом додавання позитивних оцінок за результатами вступних випробувань зі спеціальності та іноземної мови.

Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендації вступників до зарахування.

  С П И С О К

аспірантів Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України станом

на 1 січня 2019 року

№№

пп

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народження

Націо­нальн.

Рік закінчення вузу

Дата зарахування до аспіран­тури

Дата закінчення аспіран­тури

Наукова спеціальність

Шифр спеціально­сті

Науковий керівник (науковий ступень, вчене звання)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Перший рік підготовки за програмою підготовки докторів філософії

Очна форма навчання

 1.  
Гембара
Назар
Тарасович

1995

укр.

2018

01.11.

2018

31.10.

2022

Прикладна математика

113

д.т.н., проф., чл.-кор. НАН України,
О. Є. Андрейків

 1.  
Гриненко 
Михайло Васильович

1995

укр.

2018

01.11.

2018

31.10.

2022

Прикладна математика

113

д.ф.-м.н., ст.н.с.,
Д. Б. Куриляк

 1.  
Слєпко
Роман
Тарасович

1994

укр.

2018

01.11.

2018

31.10.

2022

Прикладна математика

113

д.ф.-м.н., проф.,
І. М. Яворський

Другий рік підготовки за програмою підготовки докторів філософії

Очна форма навчання

 1.  
Сапужак 
Ярослав Ігорович

1994

укр.

2017

01.11.

2017

31.10.

2021

Прикладна математика

113

д.т.н., ст.н.с.
О. В. Гембара

 1.  
Райтер
Орест Костянтинович

1994

укр.

2017

01.11.

2017

31.10.

2021

Прикладна математика

113

д.т.н., проф., чл.-кор. НАН України,
О. Є. Андрейків

 1.  
Шефер
Марек Славомирович

1994

укр.

2017

01.11.

2017

31.10.

2021

Матеріалознавство

132

д.т.н., ст.н.с.
Д.В. Рудавський

 1.  
Лозован
Віталій
Петрович

1995

укр.

2017

01.11.

2017

31.10.

2021

Матеріалознавство

132

д.ф.-м.н., проф. В. М. Юзевич

Третій рік підготовки за програмою підготовки докторів філософії

Очна форма навчання

 1.  

МЕЛЬНИК Христина Романівна

1983

укр.

2005

01.11.

2016

31.10.

2020

Матеріалознавство

132

д.т.н., проф. І.М.Погрелюк

 1.  

КОНОНЮК Олександр Петрович

1993

укр.

2016

01.11.

2016

31.10.

2020

Матеріалознавство

132

д.т.н., ст.н.с., пров.н.с.

І.І.Булик

Четвертий рік підготовки

без відриву від виробництва (б/в)

1.

ЗАДОРОЖНА
Христина Романівна

1982

укр.

2004

01.11.

2017

30.06.

2019

Матеріалознавство

05.02.01

д.т.н., ст.н.с. М.М.Студент

 

 

С  П  И  С  О  К

докторантів, які проходять підготовку в докторантурі

Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України

станом на 1 січня 2019 року

 

№№

пп

Прізвище, ім”я, по батькові докторанта

Рік народженнаціональність

Рік закінчен.

вузу

Рік закінчен. аспіран­тури

Місце роботи,посада, вчений ступінь і звання

Дата зарахув. до докторанту

ри

Дата закінчення докторан­тури

Шифр спеціальності, по якій поступив до докторантури

Прізвище, ініціали, вчений ступінь і звання наукового консультанта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

КОЛЕСНІКОВ
Валерій Олександрович

1976, укр.

1999

-

ФМІ НАН України

к.т.н.

01.09.

2017 р.

31.08.

2019 р.

132 – Матеріалознавство

д.т.н., проф.

О. І. Балицький

2.

ІВАСЕНКО
Ірина
Богданівна

1974,

укр.

1995

1998

ФМІ НАН України

к.т.н., ст.н.с.

01.09.

2018 р.

31.08.

20120 р.

132 – Матеріалознавство

Д.т.н., проф.
Р.А. Воробель

                           

 

Директор інституту                                                            З.Т. Назарчук

 

Powered by CuteNews