ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Відділ № 16
Корозійного розтріскування металів

Наукове кредо: вивчення механізмів та кінетики корозійного та корозійно-механічного пошкодження матеріалів у високо агресивних середовищах, в т.ч. сірководневих, та оцінювання роботоздатності матеріалів в умовах нафтогазовидобувної, переробної та хімічної промисловості.

Основні напрямки досліджень:

 • Дослідження та встановлення закономірностей корозії та корозійно-механічного руйнування сталей та їх зварних з’єднань у сірководневих середовищах.
 • Цільовий вибір та удосконалення сталей, стійких до руйнування у робочих середовищах нафтогазовидобувної, нафтопереробної та хімічної промисловості, що містять сірководень та вуглекислий газ.
 •  Розроблення методів корозійного моніторингу та протикорозійного захисту обладнання, що працює в агресивних середовищах.
 •  Високотемпературні корозійно-електрохімічні дослідження властивостей матеріалів ядерної енергетики та хімічної промисловості.

Галузі застосування результатів: газонафтовидобувна, переробна та хімічна промисловість, трубопровідний транспорт та атомна енергетика.

Склад відділу:

Хома Мирослав
Степанович
завідувач, доктор техн. наук, професор
+38(032)2631157
 
Винар Василь
Андрійович 
ст.н.с., к.т.н.
+380322296661
vynar@ipm.lviv.ua
Василів Христина
Броніславівна   
старший науковий співробітник,
к.т.н.  

Рацька Надія Богданівна  науковий співробітник, к.т.н., +380322296253   nadijaratska@gmail.com

Сисин Галина Михайлівна,  молодший науковий співробітник , к.т.н., galyna­_1721@ipm.lviv.ua

Чучман Марян Романович,   науковий співробітник , к.т.н.,  +38(032)2296661, marianx@i.ua

Івашків Василь Романович, молодший науковий співробітник , к.т.н.,  +38(032)2296661, vasyl-1@ukr.net

Дацко Богдан Миколайович, молодший науковий співробітник , к.т.н., , +38(032)2631157, datsko.bohdan@gmail.com

Галайчак Світлана Анатоліївна,  молодший науковий співробітник , к.т.н., , +38(032)2631157, svityliagolovey@gmail.com

Дячук Алла Іллівна,інженер 2 категорія, +38(032)2631157, allad@ipm.lviv.ua

Гнатів Геннадій Миколайович, слюсар 6 розр.

Фотографії продукції, обладнання:

Автоклав для електрохімічних досліджень за підвищених
температур (до 300 ºС) та  рівноважних тисків

Установка для мікроелектрохімічних досліджень
 в рухомій краплі електроліту

 

Прилад ІКМ для корозійного моніторингу працюючого обладнання  хімічної та нафтопереробної промисловості,
що реалізує імпульсний метод визначення ступеня пошкодження металів

      

Публікації:

 1. Хома М. С., Головей С. А., Івашків В. Р. Окисно-відновні процеси на армко залізі в сульфідвмісних лужних середовищах // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2016. – № 5. – С. 38 – 43.
 2. Nadiya Rаtska, Vasyl Pokhmurskii, Chrystyna Vasyliv, Vasyl Vynar Improvement of the reciprocating sliding wear resistance of a Nb-based alloy using thermal oxidation. – Tribology Letters 2017. – 65. Р. 90 – 99.
 3. Вплив сульфідів на водневу перенапругу та наводнювання сталі У8 у хлоридно-сірководневих середовищах / М. С. Хома, С. А.  Головей, В. Р. Івашків, Х. Б. Василів // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2017. – № 6. – С. 16 –22.
 4. Вплив потенціалу зовнішньої поляризації на трибокорозійну поведінку сталі 08Х18Н10Т / В.І. Похмурський, М.С. Хома, В.А. Винар, Х.Б. Василів, Н.Б. Рацька // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2018. – № 2. – С. 134–139.
 5. Особливості корозії та мікроелектрохімічна гетерогенність сталей 45 і У8 у сірководневому середовищі / М. С. Хома, Н. Б. Рацька, С. А. Головей, М. Р. Чучман // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2018. – № 3. – С. 52–56.
 6. 4Вплив сірководню на корозійно-електрохімічні властивості сталі 20 з покривами на основі цинку та алюмінію / М.С. Хома, В.Р.Івашків, Б.М. Дацко, І.С. Кузь // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2018. – № 3. – С. 136 – 141.
 7. Вплив сульфідів заліза на перетікання електродних реакцій на армко залізі / М.Хома, Головей С., Івашків В. // Проблеми корозії і протикорозійного захисту матеріалів // Спецвип.журн. Фіз.-хім. механіка матеріалів. – № 13. – 2016. – С. 20 – 23.
 8. Головей С. Вплив сірководню на перенапругу катодних і анодних реакцій на армко залізі // Спецвип.журн. Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2016. – С. 56 – 59.
 9. Вплив природи сульфідовмісних плівок на характер корозії та наводнювання сталей різної структури в хлорид-ацетаному розчині / М. Хома, С. Головей, В. Івашків, Х. Василів, М. Чучман, Н. Рацька // Фіз.-хімічна механіка матеріалів. С. В. №12 “Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів”. – Львів,  2018 – С. 9 – 13.
 10. Чучман М. Р. Тріщиностійкість сталей 20 та 30ХМА в розчині NACE // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2016. – № 4. – С.74 – 76.
Акти впровадження:
 1. Акт впровадження «Встановлення впливу корозійно-електрохімічних чинників та наводнювання на опірність руйнуванню трубних сталей у сірководневих середовищах за статиних і циклічних напружень» (ДПУ УкрНДПІНП «МАСМА», 2014 р.)
 2. Акт про використання досліджень «Розроблення технології захисту від корозії та корозійно-механічного руйнування металоконструкцій у сірководневих середовищах» (ТОВ «Йотунгард Україна», 2016 р.).
 3. Акт про використання результатів досліджень «Вивчення процесів наводнювання сталей різної структури у мінералізованих сірководневих середовищах з врахуванням дії механічних напружень» (ПрАТ «Конотопський арматурний завод», м. Конотоп, Сумська обл., 2017 р.).
Патенти:
 1. Патент на корисну модель № 96715, Україна, МПК G01N 17/00. Автоклав для корозійних досліджень матеріалів у   агресивних  середовищах / М. Хома, М. Чучман, Б. Дацко, Г. Чумало; власник ФМІ, № u 2014 04358; заявл. 22.09.2014; опубл. 10.02.2015. Бюл. № 3. –4 с.
 2. Патент на корисну модель № 101621, Україна, МПК G01N 17/00/ Лабораторний генератор сірководню підвищеного тиску (1…15 атм) та високої чистоти / М. C. Хома, М. Р. Чучман, В. Р. Івашків; власник ФМІ, № u 2015 02507; заявл. 20.03.15;  опублік. 25.09.2015. Бюл. №18.
 3. Патент України №120878, МПК (2017.01) G01N 3/56 (2006.01), G01N 27/00. «Спосіб визначення інтенсивності зношування матеріалів, що пасивують, за струмами поляризації в умовах  трибокорозії». Опубл. бюл. №22 27.11.2017. В. І. Похмурський, В. А. Винар, М. С. Хома, Х. Б. Василів, Н. Б. Рацька, О. П. Хлопик.
 
Партнери:
 1. ПрАТ «Конотопський арматурний завод».
 2. НДІХІММАШ м. Сєвєродонецьк.
 3. ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот».
 4. ПрАТ «ЛИНИК» м. Лисичанськ.
 5. УМГ «Львівтрансгаз».
 6. Національний науковий центр “Харківський фізико-технічний інститут”.
 7. Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.
 8. Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”.
 9. Національний університет “Львівська політехніка”.
 10. Східно-український національний університет ім. В. Даля.