ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Відділ № 16
Корозійного розтріскування металів

Наукове кредо: вивчення механізмів та кінетики корозійного та корозійно-механічного пошкодження матеріалів у високо агресивних середовищах, в т.ч. сірководневих, та оцінювання роботоздатності матеріалів в умовах нафтогазовидобувної, переробної та хімічної промисловості.

Основні напрямки досліджень:

 • Дослідження та встановлення закономірностей корозії та корозійно-механічного руйнування сталей та їх зварних з’єднань у сірководневих середовищах.
 • Цільовий вибір та удосконалення сталей, стійких до руйнування у робочих середовищах нафтогазовидобувної, нафтопереробної та хімічної промисловості, що містять сірководень та вуглекислий газ.
 •  Розроблення методів корозійного моніторингу та протикорозійного захисту обладнання, що працює в агресивних середовищах.
 •  Високотемпературні корозійно-електрохімічні дослідження властивостей матеріалів ядерної енергетики та хімічної промисловості.

Галузі застосування результатів: газонафтовидобувна, переробна та хімічна промисловість, трубопровідний транспорт та атомна енергетика.

Склад відділу:

Хома Мирослав
Степанович
завідувач, доктор техн. наук, професор
+38(032)2631157
 
Винар Василь
Андрійович 
в.о.ст.н.с., к.т.н.
+380322296661
vynar@ipm.lviv.ua
Василів Христина
Броніславівна   
старший науковий співробітник,
к.т.н.  
Рацька Надія Богданівна  молодший науковий співробітник, к.т.н., +380322296253   nadijaratska@gmail.com
Сисин Галина Михайлівна,  молодший науковий співробітник , к.т.н., galyna­_1721@ipm.lviv.ua
Чучман Марян Романович,  молодший науковий співробітник , к.т.н.,  +38(032)2296661, marianx@i.ua
Івашків Василь Романович, молодший науковий співробітник , к.т.н.,  +38(032)2296661, vasyl-1@ukr.net
Дацко Богдан Миколайович, аспірант, інженер 1категорія, +38(032)2631157, datsko.bohdan@gmail.com
Головей Світлана Анатоліївна,  провідний інженер, +38(032)2631157, svityliagolovey@gmail.com
Дячук Алла Іллівна, інженер 1 категорія, +38(032)2631157, allad@ipm.lviv.ua
Гнатів Геннадій Миколайович, слюсар 6 розр.

Фотографії продукції, обладнання:

Автоклав для електрохімічних досліджень за підвищених
температур (до 300 ºС) та  рівноважних тисків

Установка для мікроелектрохімічних досліджень
 в рухомій краплі електроліту

 

Прилад ІКМ для корозійного моніторингу працюючого обладнання  хімічної та нафтопереробної промисловості,
що реалізує імпульсний метод визначення ступеня пошкодження металів

      

Публікації:

 1. Хома М.С. Проблеми руйнування металів у сірководневих середовищах // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2010. –№ 2. – С. 55–66.
 2. Похмурський В.І., Хома М.С. Адсобційно-електрохімічна теорія корозійної втоми металів: досягнення та перспективи // Фіз.-хім. механіка матеріалів. Зб. наук. праць. –2010. – С. 275–287.
 3. Похмурський В.І., Хома М.С., Архипов О.Г. Розроблення імпульсного методу корозійного моніторингу та виготовлення технічних засобів для оцінки критичного стану обладнання хімічної промисловості, що працює за підвищених параметрів // Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин. Збірник наукових статей. Наук. кер. акад. Б.Є.Патон. – 2012. – С. 127–131.
 4. Khoma M. Influence of Static and Cyclic Tensions on Corrosion –Mechanical Destruction of Steels in Hydrogen Sulfide Environments // Black Sea Energy Resource Development and Hydrogen Energy Problems. NATO Science For Peace and Security Series – C: Environmental Security. – Springer.  2012. – Р. 343–350.
 5. Pokhmurskii V.I., Vynar V.A., Vasyliv Ch.B., Ratska N.B. Effects of hydrogen exposure on the mechanical and tribological properties of α-titanium surfaces // Wear, Volume 306, Issues 1–2, 30 August 2013. – P. 47–50.
 6. Вплив циклічних навантажень на опірність руйнуванню трубних сталей та їх зварних з’єднань у сірководневих середовищах //  М.С. Хома, М.Р. Чучман,  В.Р. Івашків, Г.М. Сисин // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2013. – № 3. – С. 52–57.
 7. Khoma М., Sysyn G. Development of the Method of Study of Metals Microelectrochemical Heterogeneity // The Journal of corrosion Science and Engineering. – 2013, V. 16. – Preprint 69. – 5 p.
 8. Pokhmurskii V.I., Zin I.M., Pokhmurska H.V. and Vynar V.A. Electrochemical investigations of aluminium alloys tribocorrosion // Int. J. Corros. Scale Inhib. – 2014. – 3, No 2. – Р. 129–136.
 9. Корозія та наводнювання сталі 09Г2С у сірководневих середовищах за підвищених температур і тисків / М.С.Хома, М.Р. Чучман, І.М. Антощак та ін. // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2015. – № 5. – С. 62–67.
 10. Хома М.С., Головей С.А., Івашків В.Р. Окисно-відновні процеси на армко-залізі в сульфідвмісних лужних розчинах // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2016. – № 5. – С. 38–43.
 11. Pokhmurs’kyi V.I., Rats’ka N.B., Vasyliv Kh.B.,  Vynar V.A. Improvement in the Wear Resistance of the Nb–Ti Alloy  System by Using  Thermodiffusion Oxidation // Strength of Materials, Vol. 48, No. 6, November, 2016.– Р. 740–746.
Акти впровадження:
 1. Акт про впровадження методики мікроелектрохімічних досліджень поверхні металів в рухомій краплі електроліту  (ПрАТ «Сєвєродонецький НДІХІММАШ»,  28.11.2011).
 2. Рекомендації щодо зниження дефектності зварних з’єднань газопроводів для транспортування газу з домішками H2S  з низьколегованих і маловуглецевих сталей під час їх ремонту в польових умовах  (УМГ «Львівтрансгаз»,  15.07.2011).  
 3. Акт впровадження «Встановлення впливу коро­зійно-електро­хімічних чин­ни­ків та навод­нювання на опірність руйнуванню трубних сталей у сірковод­не­вих середо­ви­щах за стати­них і циклі­ч­них напружень» (ДПУ УкрНДПІНП «МАСМА», 2014 р.).
Патенти:
 1. Патент на корисну модель №61480, Україна, МПК G01N 17/00. Комірка для досліджень корозійного розтріскування під напруженнями металів в корозивних розчинах /  М.Р. Чучман; власник ФМІ, №u 2010 14258; заявл. 29.11.10; опублік. 25.07.2011. Бюл. № 14.–3 с.
 2.  Патент на корисну модель № 96715, Україна, МПК G01N 17/00. Автоклав для корозійних досліджень матеріалів у   агресивних  середовищах / М.Хома, М.Чучман, Б.Дацко, Г.Чумало; власник ФМІ, № u 2014 04358; заявл. 22.09.2014; опубл. 10.02.2015. Бюл. № 3. –4 с.
 3. Патент на корисну модель № 101621, Україна, МПК G01N 17/00/ Лабораторний генератор сірководню підвищеного тиску (1…15 атм) та високої чистоти / М.C. Хома, М.Р. Чучман, В.Р. Івашків; власник ФМІ, № u 2015 02507; заявл. 20.03.15;  опублік. 25.09.2015. Бюл. №18.
 
Партнери:
 1. ПрАТ «Конотопський арматурний завод».
 2. НДІХІММАШ м. Сєвєродонецьк.
 3. ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот».
 4. ПрАТ «ЛИНИК» м. Лисичанськ.
 5. УМГ «Львівтрансгаз».
 6. Національний науковий центр “Харківський фізико-технічний інститут”.
 7. Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.
 8. Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”.
 9. Національний університет “Львівська політехніка”.
 10. Східно-український національний університет ім. В. Даля.
 
 
 
Powered by CuteNews