ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 
 • 22-1 Бібліотека
 • 22-2 Науково-технічний архів
 • 22-3 Канцелярія
 • 22-4 Редакція
 • 22-5 Сектор трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності
 • 22-6 Аспірантура, докторантура

Науково-організаційний відділ ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України є самостійним структурним підрозділом інституту, який згідно з Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" виконує науково-технічну та науково-організаційну роботу, спрямовану на методичне, організаційне забезпечення та координацію наукової та науково-технічної діяльності наукових підрозділів інституту.

Основним завданням відділу є організаційно-технічне забезпечення наукового процесу в інституті, а саме:

 • науково-методичне та організаційне забезпечення виконання науково-дослідних робіт інституту;
 • підготовка звітних матеріалів з виконання плану НДР, річних звітів про наукову та науково-організаційну діяльность інституту;
 • забезпечення охорони об''єктів інтелектуальної власності, проведення патентних досліджень і оформлення матеріалів на винаходи, "ноу-хау", продаж ліцензій в співробітництві з Державним департаментом інтелектуальної власності МОН;
 • редагування та випуск міжнародного журналу “Фізико-хімічна механіка матеріалів”, науково-технічного збірника “Відбір і обробка інформації”,  монографій, навчальних посібників тощо;
 • організація роботи з підготовки наукових кадрів в докторантурі і аспірантурі; контроль виконання робочих планів підготовки дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів, проведення щорічної атестації докторантів та аспірантів;
 • допомога підрозділам інституту з підготовки і проведення конкурсів на заміщення вакансій наукових посад та оформлення матеріалів до ВАК України з присудження наукових звань;
 • забезпечення наукових співробітників інформаційними матеріалами з основних напрямків діяльності інституту, проведення тематичних виставок нових наукових видань, надання науковцям інформаційних матеріалів через бібліотеку та Інтранет, а також через сектор міжнародних зв'язків;
 • збереження наукової спадщини інституту, упорядкування документів і складання довідкового апарату до науково-технічного архівного фонду, підготовка історичних довідок про діяльність інституту та його видатних співробітників;
 • організація зв''язків із засобами масової інформації і підготовка рекламних матеріалів щодо нових наукових розробок інституту та науково-організаційної діяльності;
 • організація, підготовка та представлення наукових розробок на всеукраїнських та міжнародних виставках;
 • обслуговування працівників та надання допомоги науковим підрозділам для своєчасного і якісного виконання науково-дослідних робіт через канцелярію та науковий архів інституту.
Заліско  Михайло  Іванович
Завідувач відділом
Кімната:  ГК-75а; тел. вн.: 35-75
тел. роб: +38 (032) 229-65-75
тел. моб: +38 (050) 505-26-83
e-mail: zalisko@ipm.lviv.ua
skype: michael.zalisko
 
 

Прізвище, ініціали

Кімната

Телефон

 

 Заліско М. І.

ГК-75а

+38 (032) 229-65-75 вн.:3575

 Детальніше 

 Кутень С. Й.

ГК-114

вн.:3397

 Детальніше 

 Сліпець А. О.

ГК-114

вн.:3397

 Детальніше 

 

22-1                                Бібліотека

 Клапків І. С.

ГК-2_пов

+38 (032) 229-62-81

вн.:3281

 Детальніше 

 Кульчицький М. Р.

ГК-2_пов

вн.:3281

 Детальніше 

 

22-2                                Науково-технічний архів

 Проців Н. М.

ГК-89

+38 (032) 229-63-91

вн.:3391

 Детальніше 

 

22-3                                Канцелярія

 Сохоцька Л. І.

ГК-71

+38 (032) 229-62-22 вн.:3222

 Детальніше 

 

22-4                                Редакція

Прізвище, ініціали

Кімната

Телефон

 

 Бриняк Д. С.

ГК-93

вн.:3230

 Детальніше 

 Досин О. Т.

ГК-93

вн.:3230

 Детальніше 

 Єлейко Л. Є.

ГК-101

вн.:3355

 Детальніше 

 Калинюк І. В.

ГК-94

вн.:3884

 Детальніше 

 Кокот Р. Р.

ГК-97

+38 (032) 263-73-74 вн.:3460

 Детальніше 

 Копчак Л. Г.

ГК-94

3884

 Детальніше 

 Кулик Г. М.

ГК-94

3884

 Детальніше 

 

22-5 Сектор трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності

 Бризіцка Л. П.

ГК-101

вн.:3355

 Детальніше 

 Даревич Р. Р.

ГК-75а

вн.:3575

 Детальніше 

 Презлята М. М.

ГК-114

+38 (032) 229-63-97 вн.:3397

 Детальніше 

 

22-6                                Аспірантура, докторантура

Франкевич Л. Ф.

ГК-68

+38 (032) 229-62-65 вн.:3265

 Детальніше 

Рицар Д. І.

ГК-68

вн.:3265

 Детальніше 

 

 При ФМІ працює докторантура і аспірантура з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації з таких спеціальностей: 

№ з/п

Код та найменування спеціальності

Номер, дата наказу МОН України щодо розширення освітньої діяльності

1

113 Прикладна математика

№966; 11.08.2016 р.

2

132 Матеріалознавство

№966; 11.08.2016 р.

3

161 Хімічні технології та інженерія

№966; 11.08.2016 р.

 

Вступ до аспірантури  2019 року

Прийом заяв до 10 вересня 2019 року.

До заяви необхідно додати документи згідно з положенням про прийом до аспірантури.

Звертатись за адресою: 79060, Львів, вул. Наукова, 5, кім.68, 70,

тел. +38 (032) 229 62 65, +38 (032) 263 70 49.

моб. тел. +38 (097) 701 70 74

Вступники до аспірантури подають на ім’я керівника наукової установи такі документи:

заяву;

особовий листок з обліку кадрів;

список опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;

медичну довідку про стан здоров’я за формою №286-у;

копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома);

посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Прийом документів до аспірантури проводиться до 10 вересня 2019 р.

Зарахування до аспірантури Інституту – з 01.11.2019 р.

Термін навчання 4 роки.

Адреса Інституту:   79060, Львів, вул. Наукова, 5, кім.68, 70,

тел. +38 (032) 229 62 65, +38 (032) 263 70 49.

 

Підставою для оголошення прийому на навчання до аспірантури для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії за певною спеціальністю є ліцензія на провадження освітньої діяльності за третім (освітньо-науковим) рівнем, видана в порядку, встановленому законодавством.

Правила прийому розроблені відповідно до Закону України від 01.07.2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту», «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016р. та листа НАН України №10/119 від 29.07.2016 р.

Правила прийому до аспірантури ФМІ діють впродовж відповідного навчального року.

До аспірантури приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Вступні випробування на навчання в аспірантурі складаються з:

 • вступного іспиту зі спеціальності;
 • вступного іспиту з іноземної мови (за вибором — англійської, німецької або французької) в обсязі, який відповідає рівню B2. Вступник, який підтвердив міжнародним сертифікатом свій рівень знання іноземної мови (зокрема, англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з оцінкою «відмінно».

Прийом на навчання до аспірантури ФМІ здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань зі спеціальності та іноземної мови.

До вступних випробувань допускаються вступники, які вчасно подали всі необхідні документи для вступу.

Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до проходження вступних випробувань в аспірантуру:

 • у зв’язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих документів, визначених Правилами прийому (див. Перелік, форми та зразки документів);
 • у зв’язку з поданням недостовірних даних.

Вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора філософії не допускається.

Конкурсний бал вступника формується шляхом додавання позитивних оцінок за результатами вступних випробувань зі спеціальності та іноземної мови.

Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендації вступників до зарахування.

  С П И С О К

аспірантів Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України станом

на 1 січня 2019 року

№№

пп

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народження

Націо­нальн.

Рік закінчення вузу

Дата зарахування до аспіран­тури

Дата закінчення аспіран­тури

Наукова спеціальність

Шифр спеціально­сті

Науковий керівник (науковий ступень, вчене звання)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Перший рік підготовки за програмою підготовки докторів філософії

Очна форма навчання

 1.  
Гембара
Назар
Тарасович

1995

укр.

2018

01.11.

2018

31.10.

2022

Прикладна математика

113

д.т.н., проф., чл.-кор. НАН України,
О. Є. Андрейків

 1.  
Гриненко 
Михайло Васильович

1995

укр.

2018

01.11.

2018

31.10.

2022

Прикладна математика

113

д.ф.-м.н., ст.н.с.,
Д. Б. Куриляк

 1.  
Слєпко
Роман
Тарасович

1994

укр.

2018

01.11.

2018

31.10.

2022

Прикладна математика

113

д.ф.-м.н., проф.,
І. М. Яворський

Другий рік підготовки за програмою підготовки докторів філософії

Очна форма навчання

 1.  
Сапужак 
Ярослав Ігорович

1994

укр.

2017

01.11.

2017

31.10.

2021

Прикладна математика

113

д.т.н., ст.н.с.
О. В. Гембара

 1.  
Райтер
Орест Костянтинович

1994

укр.

2017

01.11.

2017

31.10.

2021

Прикладна математика

113

д.т.н., проф., чл.-кор. НАН України,
О. Є. Андрейків

 1.  
Шефер
Марек Славомирович

1994

укр.

2017

01.11.

2017

31.10.

2021

Матеріалознавство

132

д.т.н., ст.н.с.
Д.В. Рудавський

 1.  
Лозован
Віталій
Петрович

1995

укр.

2017

01.11.

2017

31.10.

2021

Матеріалознавство

132

д.ф.-м.н., проф. В. М. Юзевич

Третій рік підготовки за програмою підготовки докторів філософії

Очна форма навчання

 1.  

МЕЛЬНИК Христина Романівна

1983

укр.

2005

01.11.

2016

31.10.

2020

Матеріалознавство

132

д.т.н., проф. І.М.Погрелюк

 1.  

КОНОНЮК Олександр Петрович

1993

укр.

2016

01.11.

2016

31.10.

2020

Матеріалознавство

132

д.т.н., ст.н.с., пров.н.с.

І.І.Булик

Четвертий рік підготовки

без відриву від виробництва (б/в)

1.

ЗАДОРОЖНА
Христина Романівна

1982

укр.

2004

01.11.

2017

30.06.

2019

Матеріалознавство

05.02.01

д.т.н., ст.н.с. М.М.Студент

 

 

С  П  И  С  О  К

докторантів, які проходять підготовку в докторантурі

Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України

станом на 1 січня 2019 року

 

№№

пп

Прізвище, ім”я, по батькові докторанта

Рік народженнаціональність

Рік закінчен.

вузу

Рік закінчен. аспіран­тури

Місце роботи,посада, вчений ступінь і звання

Дата зарахув. до докторанту

ри

Дата закінчення докторан­тури

Шифр спеціальності, по якій поступив до докторантури

Прізвище, ініціали, вчений ступінь і звання наукового консультанта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

КОЛЕСНІКОВ
Валерій Олександрович

1976, укр.

1999

-

ФМІ НАН України

к.т.н.

01.09.

2017 р.

31.08.

2019 р.

132 – Матеріалознавство

д.т.н., проф.

О. І. Балицький

2.

ІВАСЕНКО
Ірина
Богданівна

1974,

укр.

1995

1998

ФМІ НАН України

к.т.н., ст.н.с.

01.09.

2018 р.

31.08.

20120 р.

132 – Матеріалознавство

Д.т.н., проф.
Р.А. Воробель

                           

 

Директор інституту                                                            З.Т. Назарчук

 

Директор – к.т.н. І.Й. Сидорак.

     Державне мале підприємство “Газотермік” створено Фізико-механічним інститутом (Засновник) у 1991 році. Статутна діяльність державного малого підприємства “Газотермік” передбачає виконання робіт, пов’язаних із розробкою та нанесенням електрометалізаційних покрить різного функціонального призначення, а також створення обладнання для відповідного технічного і технологічного забезпечення процесу. Підприємство має відповідне обладнання для нанесення покриттів їх механічної обробки, а також висококваліфікований технічний персонал для виконання робіт.
     Разом з цим у ФМІ НАН України протягом тривалого періоду ведуться розробки та дослідження фізико-механічних властивостей електрометалізаційних покриттів з застосуванням нових порошкових дротів. Ці роботи виконуються в рамках як тематики відомчого замовлення, так і цільової програми НАН України “Ресурс” на предмет створення високоефективних зносостійких та корозійностійких покриттів.
     В зв’язку з цими плановими роботами інституту, дослідно-виробнича база  ДМП “Газотермік” активно використовується для забезпечення виконання окремих розділів тематики інституту і, зокрема, для виготовлення нових порошкових дротів, нанесення покриттів як на дослідні зразки, так і на натурні об’єкти з метою їх практичної перевірки.
     За час існування підприємства на замовлення інституту виготовлено дослідні партії нових типів електродних порошкових дротів для створення  електрометалізаційних покриттів з високою адгезією та підвищеними  трибологічними властивостями.
     Проведена дослідно-промислова перевірка ефективності технології електро-дугового нанесення відновних та захисних покриттів з нових порошкових дротів системи легування Fe-Cr-B-Al Fe-Cr-Al-Ті для захисту від абразивного, корозійно-абразивного зношування деталей установок  харчопереробної, транспортної, оборонної та видобувної галузі.
     Зазначені покриття і технології рекомендовані для широкого застосування на підприємствах  харчопереробної промисловості, транспортної і гірничодобувної галузі та для ремонту спецтехніки тощо.

 
 

Кредо відділу:

 • розроблення і розвиток математичних методів механіки руйнування;
 • побудова розрахункових моделей і критеріїв руйнування тіл із тріщинами та концентраторами напружень різної природи;
 • розвиток теоретичних засад ін’єкційних зміцнювальних технологій.

Основні напрямки досліджень: механіка деформівного твердого тіла, механіка руйнування матеріалів та механіка контактної взаємодії твердих тіл; контакно-втомні пошкодження і довговічність трибоз’єднань;  комп’ютерне моделювання, інтегральні рівняння.

Склад відділу:

Силованюк
Віктор Петрович
Завідувач відділу,
д.т.н., професор
3-270, 229-62-70    
sylovan@ipm.lviv.ua
 
 
Саврук
Михайло Петрович
провідний науковий співробітник
доктор ф.-м.наук
професор
3-366, +38(032)263-22-55
 
Юзевич
Володимир Миколайович
Провідний науковий співробітник,
д. ф.-м.н., проф.
сл. +38(032)296 709, 3 366
моб. +38(097) 3444886
 

Дацишин
Олександра Петрівна

провідний науковий співробітник
д.т.н.
3-275    
datsyshy@ipm.lviv.ua

Кравець
Володимир Степанович

старший науковий співробітник
к.ф.-м.н.
3-613    
vlad@ipm.lviv.ua
 
 
Онишко
Любов Йосипівна

науковий співробітник
к.т.н.
3-613 
dep14@ipm.lviv.ua
 

науковий співробітник к.т.н. Івантишин Наталя Андріївна тел. 3903

науковий співробітник к.ф-м.н. Марченко Григорій Петрович тел. 3605

молодший науковий співробітник к.т.н. Глазов Артем Юрійович тел.3605

молодший науковий співробітник к.т.н. Ліснічук Андрій Євгенович тел. 3903

молодший науковий співробітник Чорненький Андрій Борисович тел. 3903 

провідний інженер Біда Надія Михайлівна тел. 3613

інженер І категорії Кваснюк Олексій Іванович тел. 3903

інженер І категорії Кравчук Оксана Андріївна тел. 3605

інженер ІІ категорії Рудавська Ірина Анатоліївна тел. 3605

         Публікації:
Монографії:
 1. Panasyuk V.V., Marukha V.I., Sylovayuk V.P. Injection Technologies for the Repair of Damaged Concrete Structures // „Springer” – 2014 – 230 p.
 2. Саврук М.П., Казберук А. Концентрація напружень у твердих тілах з вирізами // Механіка руйнування та міцність матеріалів: Довідн. посіб. / За заг. ред.
  В. В. Панасюка // Львів : СПОЛОМ. – 2012. – 14. – 384 с.
  Savruk M.P., Kazberuk A. Stress concentration in solids with notches // Fracture mechanics and strength of materials: Reference book / Editor-in-chief V. V. Panasyuk. V. 14. – Lviv: Publishing House Spolom”, 2012. – 384 p.
 3. Маруха В.І., Панасюк В.В., Силованюк В.П. Ін’єкційні технології відновлення роботоздатності пошкоджених споруд тривалої експлуатації: Довідн. посіб. / За заг. ред. В. В. Панасюка // Львів: Сполом, 2009. – 262 с.
  Marukha V.I., Panasyuk V.V., Sylovanyuk V.P. Injection technologies of damaged long-term operation structures renewal // Fracture mechanics and strength of materials: Reference book / Editor-in-Chief V.V. Panasyuk. V. 12. – Lviv: PH “Spolom”, 2009. – 262 p.
 4. Саврук М.П. Українсько-англійський науково-технічний словник, К.: Наук. думка, 2008, 912 с.
  Savruk M.P. Ukrainian-English scientific and engineering dictionary К.: Nauk. dumka, 2008, 912 p.
Статті:
 1. Дацишин О.П., Марченко Г.П., Глазов А.Ю., Левус А.Б. Вплив стискальних залишкових напружень на поширення зсувних поверхневих тріщин у залізничних рейках // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2015. – 51, № 2. Datsyshyn O.P., Marchenko H.P., Glazov A.Yu., Levus A.B. Effect of compressing residual stress on the propagation of shear surface cracks in railway rails // Materials Science. – 2015. – 51, № 2.
 2. Panasyuk V.V., Datsyshyn O.P. Material damages and life time of solids under a cyclic contact // Procedia Materials Science. – Is. 3. – 2014. – Р. 1250-1256.
 3. Дацишин О.П. Моделювання утворення контактно-втомних пошкоджень і оцінювання довговічності елементів трибоспряжень // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2011. – 47, № 2. – С. 67-78. Datsyshyn O.P. Modeling of the initiation of contact fatigue damages and estimation of the durability of elements of tribological conjunctions // Materials Science. – 2011. – 47, № 2. – P. 188-200.
 4. Datsyshyn O.P., Panasyuk V.V., Glazov A.Yu. Modelling of fatigue contact damages formation in rolling bodies and assesment of their durability // Wear. – 2011. – 271, Is. 1-2. – С. 186-194.
 5. Кравець В.С. Метод сингулярних інтегро-диференційних рівнянь у плоских динамічних задачах механіки руйнування // Фіз.-хім. механіка матеріалів. - 2010. - 46, № 2. - С.95-110. Kravets’ V. S. Method of Singular Integrodifferential Equations in Plane Dynamic Problems of Fracture Mechanics // Materials Science. – 2010. – 46, № 2. – P. 234–253.
 6. Savruk M.P., Kazberuk A. Two-dimensional fracture mechanics problems for solids with sharp and rounded V-notches // Int. J. Fract. – 2010. – 161, № 1. – P. 79–95.
 7. Panasyuk V.V., Savruk M.P. On the determination of stress concentration in a stretched plate with two holes, J. Math. Sci., 2009, 162, № 1, 132-148.
 8. Panasyuk V.V., Sylovanyuk V.P., Marukha V.I. Static and cyclic strength of a cracked body which strengthened by injection technologies // Acta mechanica et automatica. – 2007, V.1, – №1, Р.85-88.
 9. Маруха В.І., Середницький А.Я., Гнип І.П., Силованюк В.П. Розробка ін’єкційних технологій та створення пересувного устаткування для діагностики та відновлення працездатності бетонних і залізобетонних конструкцій і споруд, що експлуатуються в умовах корозійно-механічного руйнування // Наука та інновації. – 2007. – т. 3 – №5. – С.55-62.
 10. Datsyshyn O.P., Kadyra V.M. A fracture mechanics approach to prediction of pitting under fretting fatigue conditions // International Journal of Fatigue.  – 2006. – 28, Is. 4. – P. 375-385.                                   
Партнери:
 1. Білостоцький технологічний університет, м. Білосток, Польща
 2. Національний авіаційний університет (м. Київ)
 3. Кафедра машинознавства (д.т.н., проф. Кіндрачук М.В.);
 4. Кафедра технологій відновлення авіаційної техніки (к.т.н., ст.н.сп. Духота О.І. )
 5. Відділ №12 міцності та довговічності конструкцій за складного навантаження (д.т.н. Іваницький Я.Л., к.т.н. Штаюра С., Ленковський Т.);
 
 
 

ІНФОРМАЦІЯ ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 

 

Назарчук Зіновій Теодорович
Директор, д. ф.-м. н., професор, академік НАН України
+38(032) 263-30-88
+38(032) 264-94-27
zinoviy.nazarchuk@gmail.com

 

Панасюк Володимир Васильович
Почесний директор, радник дирекції, д.т.н., професор, академік НАН України
+38(032) 264-86-88
panasyuk@ipm.lviv.ua
 

 

Скальський Валентин Романович
Заступник директора з наукової роботи, д.т.н., професор, член-кореспондент НАН України
+38(067) 90-55-279
+38(032) 263-12-64
skalsky.v@gmail.com

 

 

 

 
Хома Мирослав Степанович
В.О. заступника директора з наукової роботи, доктор техн. наук, професор, член-кореспондент НАН України
+38(032)2631157

 

 

 

Андрейко Ігор Михайлович
Заступник директора з нвп, к.т.н., ст. н. с.
+38(032)2634028

Корній Валентина Василівна
Учений секретар к.т.н., ст.н.с.
+38(097) 23-55-685
+38(032) 263-70-49
valia@ipm.lviv.ua

 

ІНФОРМАЦІЯ ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Кредо відділу: сертифікація матеріалів і покривів, розроблення нових ізоляційних матеріалів; розроблення методів прогнозування довговічності та прискореної оцінки захисних властивостей покривів, розроблення нормативної документації у даній галузі.
Основні напрямки досліджень: розробка нових протикорозійних ізоляційних покривів; випробування реологічних, фізико-механічних, захисних та ізоляційних характеристик наступних матеріалів:

Бітумінозні, стрічкові та обгорткові матеріали. захисні покриття на їх основі. (Бітуми, композиції, мастики і покриття на їх основі. Матеріали бітумінозні, покрівельні та гідроізоляційні. Матеріали полімерні на основі ПВХ. Стрічкові ізоляційні  та обгорткові матеріали. Захисні  покриття на їх основі); Полімерні матеріали: лаки  і фарби, клеї, компаунди, захисні матеріали та покриття, вироби з пластмас (Матеріали лакофарбові та покриття на їх основі. Клеї та компаунди. Герметики. Смоли полімеризаційні та смоли одержані поліконденсацією і ступінчатою полімеризацією. Мастильні матеріали. Вироби з полімерів, труби і деталі трубопроводів); Теплоізоляційні і звукоізоляційні матеріали, покриття, вироби та конструкції (Органічні теплоізоляційні матеріали. Неорганічні теплоізоляційні матеріали. Матеріали геотекстильні, полотна неткані та конструкції)

Основні види діяльності лабораторії:

 • сертифікаційні випробування вітчизняних та імпортних плівкових, полімерних, лакофарбових, мастикових, протикорозійних покриттів та теплоізоляційних матеріалів, які використовуються в народному господарстві для захисту від корозії;
 • апробація нових матеріалів і конструкцій покрить;
 • консультації, експертиза нормативно-технічної документації, видача заключень на використання матеріалів;
 • участь у проведенні технічного нагляду виробництва матеріалів, контрольні та приймальні випробування покрить на об’єктах;
 • розробка та погодження технічних умов і стандартів на матеріали;
 • розробка методик випробувань матеріалів, передача замовникам копій розроблених лабораторією методик, технічних умов, стандартів та інших нормативних документів на теплоізоляційні та протикорозійні матеріали;
 • дослідження фізико-механічних та захисних властивостей матеріалів, участь в розробці нових протикорозійних матеріалів та покрить.

Склад відділу:

Черватюк
Володимир Арсенович  
Завідувач лабораторії, к.т.н., ст.н.с.
+38(032)243-17-18, +38(032)263-40-66
+38(032)229-69-18, +38(032)229-66-18

провідний інженер Стехнович Л.В.

інженер І категорії Дрозда Л.М.

інженер ІІ категорії Федюк Д.В.

 

   
  Публікації:
 1. Механіка руйнування та міцність матеріалів: Довідниковий посібник /Під заг. ред. В.В.Панасюка. Том 11: Міцність і довговічність нафтогазових трубопроводів і резервуарів / Г.М.Никифорчин, С.Г.Поляков, В.А.Черватюк, І.В.Ориняк, З.В.Слободян, Р.М.Джала. Під. ред. Г.М.Никифорчина. – Львів: «Сполом», 2009.-503с.
 2. Довідник-каталог “Сучасні протикорозійні матеріали для захисту об’єктів нафтогазового комплексу України”/ В.М.Василюк, В.А.Черватюк, В.П.Васьківський, Ю.Г.Федоренко, С.В.Ткач.-Львів, 2008р.-170с.
 3. В.А.Черватюк, І.М.Пермінова Сучасні тенденції у застосуванні протикорозійних покриттів для захисту магістральних нафтогазопроводів та резервуарів (Фізико-хімічна  механіка матеріалів. Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів. спец. випуск №8, 2010, 2том. С. 625-630)
 4. В.А.Черватюк, І.М.Кушнір Перспективи використання захисних покриттів на основі водних бітумно-полімерних емульсій для антикорозійного захисту об’єктів нафтогазового комплексу (Фізико-хімічна  механіка матеріалів. Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів. спец. випуск №9, 2012, 2 том. С. 683-687)
 5. В.А.Черватюк, І.М.Кушнір, О.Є.Волліс Система антикорозійного покриття на основі бітумно-полімерної композиції (Вісник НУ «Львівська політехніка», «Хімія, технологія речовин та їх застосування», № 761, видавництво НУ «Львівська політехніка», Львів-2013р.-С.261-264)
 6. В.А.Черватюк, І.М.Кушнір Протикорозійні покриви на основі водної бітумно-полімерної композиції з великою швидкістю формування (Фізико-хімічна механіка матеріалів,  №3, 2013, С.110-113)
 7. V. A. Chervatyuk, I. M. Kushnir Anticorrosion Coatings based on a Water-Bitumen-Polymeric Composite with High Rates of Formation (Materials Science November 2013, Volume 49, Issue 3, pp 404-407)
 8. В.А.Черватюк, І.М.Кушнір Захисні властивості систем покривів на основі швидкотвердних бітумно-латексних емульсій для протикорозійного захисту трубопроводів та об’єктів нафтогазового комплексу (Фізико-хімічна  механіка матеріалів. Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів. спец. випуск № 10, 2014, 1том. С.245-249)
 9. Протикорозійний матеріал на основі швидкотвердної бітумно-латексної емульсії, Заявка № а 201312497, Висновок про відповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи від 30 квітня 2015р.
Партнери:

Лабораторія співпрацює з Органами з сертифікації: ДП «УКРСЕПРОТРУБОІЗОЛ», ДП «Львівстандартметрологія», ДП «Рівнестандартметрологія», ДП «Житомирстандартметрологія», ДП «Тернопільстандартметрологія», ДП СЦ «Галсерт».
Наші замовники: НАК Нафтогаз України, ВАТ „Укртранснафта”, ДК Укртрансгаз, ВАТ Укрнафта, ПрАТ «Одеський завод оздоблювальних матеріалів», ТОВ-Компанія «Пульсар і Ко», ДП «Дашавський завод композиційних матеріалів», ДАТ МН "Дружба", ДК "Укртрансгаз", ЗАТ "Нафтогазбуд", Броварський завод пластмас, Корпорація "Енергоресурс Інвест", НВП "Укртрубоізол", ТОВ "Тегола-Україна",  ТОВ "Колор С.І.М", ТзОВ "Ельпласт-Тепло", ПП "Інсталпласт-ХВ", ДПІЦ "Техно-Ресурс",  ТзОВ "ДАЙВЕР",  та ін.

 

 

Центр колективного користування науковими приладами (ЦККНП) "Центр електронної мікроскопії та рентгенівського мікроаналізу" НАН України створено у вересні 2007 року на базі відділу Фізико-хімічних методів зміцнення матеріалів Фізико-механічного інституту НАН України з метою раціонального використання сучасного наукового обладнання виробництва фірм Carl Zeiss (Німеччина) та Oxford Instruments (Англія).
Головними завданнями Центру є:
 • надання вченим НАН України можливості проведення досліджень на сучасному скануючому електронному мікроскопі EVO-40XVP із системою мікроаналізу INCA Energy 350;
 • надання консультативних послуг щодо проведення досліджень на обладнанні Центру, сучасних методів електронної мікроскопії і рентгенівського мікроаналізу та підготовки зразків;
 • підготовка спеціалістів, стажування студентів і наукових працівників НАН України на обладнанні Центру;
 • технічне забезпечення роботи обладнання Центру.
Наказом директора ФМІ ім. Г.В.Карпенка НАН України керівником ЦККНП "Центр електронної мікроскопії та рентгенівського мікроаналізу" призначений заступник директора,
«Центр електронної мікроскопії та рентгенівського мікроаналізу» пропонує для колективного використання скануючий електронний мікроскоп EVO 40XVP із системою мікроаналізу INCA Energy в складі:
      Базового блоку EVO 40XVP із можливістю роботи у режимах високого вакууму, низького вакууму та наднизького вакууму в комплекті з:
 • повністю безмасляною системою відкачки вакууму на базі форвакуумної помпи та турбомолекулярної помпи високої продуктивності без масляних ущільнень і підшипників. Швидкість відкачки камери на стандартному зразку – 3 хвилини;
 • електронно-оптичною колоною для вольфрамового катоду;
 • детекторами: вторинних електронів Эвернхарта-Торнлі (SE); 4-ох сегментним детектором відбитих електронів (BSD) з кріпленням на полюсному наконечнику (не потребує настройки та юстировки, не скорочує робочу відстань мікроскопу і постійно готовий до роботи, не займає окремого порту в камері мікроскопу); вторинних електронів для низького вакууму (VPSE); детектором поглинутого струму; інфрачервоною камерою для спостереженням за положенням зразка у камері мікроскопу;
 • робочою камерою розміром 365х220 мм;
 • столиком із повною моторизацією по 5-ти осях з точністю переміщення і повторюваністю позиції 1,5 мкм;
 • програмним забезпеченням SmartSEM;
 • комп’ютером.
      Енергодисперсійного рентгенівського спектрометру INCA ENERGY 350 в комплекті з:
 • літієвим детектором площею 10 мм?, що забезпечує роздільну здатність 133 эВ, чутливість визначення домішки 0,01%, локальність аналізу від 1 мкм на стандартних взірцях та до 0,1 мкм на плівках;
 • дюаром на 7,5 літра для охолождення детектора рідким азотом;
 • мікроаналітичним процесорм INCA X-stream;
 • системою захоплення відеозображення Microscope Image Capture System (MICS);
 • комп’ютером;
 • програмним забезпеченням Inca Energy з
  • опцією якісного аналізу в діапазоні від берилію до плутонію;
  • опцією кількісного аналізу в діапазоні від бору до плутонію;
  • автоматичним маркуванням піків;
  • автоматичним та ручним масштабуванням спектрів;
  • шести режимами отримання спектрів;
  • реконструкцією спектрів;
  • порівнянням спектрів. 

Керівник Центру:
Член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, Похмурський Василь Іванович
Телефони: +380(322)631577, +380(322)296353; E-mail: pokhmurs@ipm.lviv.ua

Відповідальний за експлуатацію обладнання та роботу з користувачами Центру:
Старший науковий співробітник, кандидат технічних наук Корній Сергій Андрійович Телефони: +380(322)638096, +380(322)296253, E-mail: kornii@ipm.lviv.ua

Поштова адреса: 79060, Україна, м. Львів, вул. Наукова, 5

Наукове кредо – згідно з затвердженими положенням про лабораторію та відповідними нормативними документами

Штаюра
Степан Теодорович
завідувач лабораторії
к.т.н., с.н.с. 
 
 
Вергун Ігор Андрійович 
головний інженер 
тел.: +38(032)  229-63-26;    

Кредо відділу:

 • розроблення методів оцінювання та встановлення фізико-хімічних механізмів впливу водневовмісних середовищ на опірність руйнуванню, міцність та довговічність конструкційних металів і сплавів;
 • дослідження водневої деградації конструкційних матеріалів енергоагрегатів; експериментально-аналітична оцінка довговічності у водні матеріалів енергоустаткування; визначення стандартних механічних параметрів та характеристик тріщиностійкості матеріалів у водні високих параметрів;
 • створення чисельно-експериментальних методів і критеріїв визначення гранично-рівноважного стану тіл із тріщинами за складного статичного і циклічного навантаження; оцінювання міцності і довговічності елементів конструкцій за умов їх експлуатації у водні.

Склад відділу:

Дмитрах
Ігор Миколайович
завідувач відділу
д.т.н., проф.,
чл.-кор. НАН України
 
 
Балицький
Олександр Іванович
провідний науковий співробітник
д.т.н., проф.
3254
Стащук
Микола Григорович
провідний науковий співробітник
д.ф.-м.н.
3697
Сиротюк
Андрій Михайлович
старший науковий співробітник
д.т.н., с.н.с.
3655
Іваськевич
Любомир Михайлович  
старший науковий співробітник  
к.т.н.
3250
ivaskevich@ipm.lviv.ua    
Барна
Роман Андрійович
науковий співробітник
к.т.н.
3872
Лещак
Ростислав Любомирович
науковий співробітник
к.т.н.
3655
Гаврилюк
Марія Романівна 
науковий співробітник  
к.т.н. 
3254  
Колесніков
Валерій Олексійович  
науковий співробітник
к.т.н. 
3250   
Вовк
Роман Іванович  
провідний інженер   
3473 
Рибікова
Тетяна Миколаївна 
інж. І кат.     
3602   
Паславський
Віктор Андрійович 
токар 6 р.  
3872   

Лабораторія міцності та довговічності елементів конструкцій за складного навантаження

Іваницький
Ярослав Лаврентійович
завідувач лабораторії
д.т.н., проф.
тел.:  +38(032) 229-65-44
 

 

 

 

 

Гембара
Оксана Володимирівна
старший науковий співробітник,
д.т.н., с.н.с.
 
 
 
Гвоздюк
Микола Мар`янович
в.о. старшого наукового співробітника,
к.т.н.
 

науковий співробітник к.т.н. Бойко В.М.

науковий співробітник к.т.н. Кунь П.С.

науковий співробітник к.т.н. Мольков Ю.В.

науковий співробітник к.т.н. Чепіль О.Я.

молодший науковий співробітник – Ленковський Т.М.

молодший науковий співробітник – Гриненко М.В.

головний конструктор Дмитрів З.В.

технік І категорії Черниш М.С.

слюсар з механоскладальних робіт 6 р Чабан П.М.

 

 

 

 

Фотографії продукції, обладнання:

Лабораторний комплекс на базі динамічної електрохімічної лабораторії VoltaLab40 (Radiometer Analytical SAS, Франція)
для електрохімічних досліджень особливостей наводнювання та визначення об’ємної концентрації водню у конструкційних сталях та сплавах
 
                  
Установка для досліджень впливу наводнювальних
середовищ на опір руйнуванню та міцність конструкційних
металів та сплавів

Установка для визначення характеристик циклічної тріщиностійкості конструкційних металів та сплавів у водних корозійних середовищах з температурою до 2500С

Спеціалізована лабораторія для випробовувань конструкційних сплавів за статичних та циклічних навантажень в умовах газових середовищ високих температур  (293 ... 1000К) та тисків (0,1 … 98 МПа)

Спеціалізована лабораторія для експертних оцінок міцності та ризику руйнування конструктивних елементів трубопровідних систем транспортування газоподібного водню та його сумішей з іншими газами

    
Публікації:

Монографії
 1. Дмитрах І.М., Тот Л., Білий О.Л., Сиротюк А.М. (2012) Працездатність матеріалів і елементів конструкцій з гострокінцевими концентраторами напружень. / Механіка руйнування та міцність матеріалів: Довідн. пос. / За заг. ред. В.В. Панасюка. –Т. 13. – Львів: Сполом, 2012. – 316 с.
 2. Балицький О. І., Махненко О.В., Балицький О.О. та ін. (2005) Міцність матеріалів і довговічність елементів конструкцій атомних електростанцій / Механіка руйнування та міцність матеріалів: Довідн. пос. / За заг. ред. В.В. Панасюка. – Т. 8. – Київ: Академперіодика, 2005. – 544 с.
 3. Дмитрах І.М., Вайнман А.Б., Стащук М.Г., Тот Л. (2005) Надійність та довговічність елементів конструкцій теплоенергетичного устаткування. / Механіка руйнування та міцність матеріалів: Довідн. пос. / За заг. ред. В.В. Панасюка. – Т. 7. – Київ: Академперіодика, 2005. – 378 с.
 4. Іваницький Я.Л., Кунь П.С. Тріщиностійкість конструкційних матеріалів за складного навантаження, В-во «Сполом», 2013.- 280 с.
 5. Андрейків О.Є., Гембара О.ВМеханіка руйнування та довговічність металічних матеріалів у водневмісних середовищах. – К.: Наук. думка, 2008. – 344с.
Статті у міжнародних фахових рейтингових рецензованих виданнях:
 1. Dmytrakh I. Effect of hydrogen concentration on fatigue crack growth behaviour in pipeline steel / I.M. Dmytrakh, R.L. Leshchak, A.M. Syrotyuk, R.A. Barna // International Journal of Hydrogen Energy. – 2017. – V. 42, Is. 9. – P. 6401–6408.
 2. Stashchuk M.H. Analytical evaluation of hydrogen induced stress in metal / M.H. Stashchuk, M.I. Dorosh // International Journal of Hydrogen Energy. – 2017. – V. 42, Is. 9. – P. 6394–6400.
 3. Dmytrakh I. Effect of hydrogen concentration on strain behaviour of pipeline steel / I.M. Dmytrakh, R.L. Leshchak, A.M. Syrotyuk // International Journal of Hydrogen Energy. – 2015. – V. 40, Is. 10. – P. 4011–4018.
 4. Dmytrakh I.M. Relationship between fatigue crack growth behaviour and local hydrogen concentration near crack tip in pipeline steel / I.M. Dmytrakh, O.D. Smiyan, A.M. Syrotyuk, O.L. Bilyy // International Journal of Fatigue. – 2013. – V. 50. – P. 26–32.
 5. Stashchuk M.H. Evaluation of hydrogen stresses in metal and redistribution of hydrogen around crack-like defects / M.H. Stashchuk, M.I. Dorosh // International Journal of Hydrogen Energy. – 2012. – V. 37. – P. 14687–14696.
 6. Balitskii A. The high- and low-cycle fatigue behaviour of Ni-contain steels and Ni-alloys in high pressure hydrogen / A. Balitskii, V. Vytvytskyii, L. Ivaskevich, J. Eliasz / International Journal of Fatigue. – 2012. – V. 39. – P. 32–37.
 7. Capelle J. The effect of hydrogen concentration on fracture of pipeline steels in presence of a notch / J. Capelle, J. Gilgert, I. Dmytrakh, G. Pluvinage // Engineering Fracture Mechanics. – 2011. – V. 78, Is. 2. – P. 364–373.
 8. Dmytrakh I.M. Corrosion Fracture of Structural Metallic Materials: Effect of Electrochemical Conditions in Crack / I.M. Dmytrakh // Strain. – 2011. – V. 47, Is. s2 (Issue Supplement). – P. 427–435.
 9. Сapelle J. Comparative assessment of electrochemical hydrogen absorption by pipeline steels with different strength / J. Capelle, I. Dmytrakh, G. Pluvinage // Corrosion Science. – 2010. – V. 52, Is. 5. – P. 1554–1559.
 10. Capelle J. Sensitivity of pipelines with steel API X52 to hydrogen embrittlement / J. Capelle, J. Gilgert, I. Dmytrakh, G. Pluvinage // International Journal of Hydrogen Energy. – 2008. – V. 33, Is. 24. – P. 7630–7641.
 11. Dmytrakh I.M. Corrosion fatigue cracking and failure risk assessment of pipelines / I.M. Dmytrakh // Safety, Reliability and Risks Associated with Water, Oil and Gas Pipelines: NATO Science for Pease and Security Series C: Environmental Security. – The Netherlands: Springer, 2008. – P. 99–113.
 12. Akid R. Fatigue Damage Accumulation: the role of corrosion on the early stages of crack growth / R. Akid, I.М. Dmytrakh, J. Gonzalez-Sanchez // Corrosion Engineering, Science and Technology. – 2006. – V. 41, № 4. – P. 328–335.
статті:
 1. Yaroslav Ivanytskyj, Stepan Shtayura, Yuriy Molkov, Taras Lenkovskiy. Hydrogen influence on fracture of sheet carbon steel. International Journal of Fracture. 2012. Р.17-23.
 2. Panasyuk V., Ivanytskyi Ya., Hembara O. Assessment of hydrogen effect on fracture resistance under complex-mode loading // Eng. Frac. Mech. – 2012. – 83. – P. 54-61.
 3. Андрейків О.Є., Гембара О.В. Вплив грунтової корозії і транспортованих продуктів на довговічність зварних з’єднань нафтогазопроводів // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2013.– №2. – С. 52-58.
 4. Іваницький Я.Л., Штаюра С.Т., Ленковський Т.М., Мольков Ю.В. Визначення характеристик тріщиностійкості трубної сталі 17Г1С за поперечного зсуву // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2013. – №5. С. 73-78.
 5. Панасюк В.В., Іваницький Я.Л., Гембара О.В., Бойко В.М. Вплив напружено-деформованого стану на розподіл концентрації водню у зоні передруйнування// Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2014. Т.50 – №3 –  С. 7-14.
 6. ДСТУ 4675:2006  Розрахунки і ви­про­бування на міцність. Методика визначення ха­рактеристик  динамічної тріщиностійко­сті металів за нормального відриву за температур від мінус 196°С до плюс 400 °С. - К.: Держспожив­стан­дарт, 2007 р., – 28 с.
 7. ДСТУ 7068:2009  Розрахунки і ви­про­буван­ня на міцність. Методика визначення ха­рактеристик  динамічної тріщиностійко­сті металів за поздовж­нього зсуву за температур від мінус 196°С до плюс 400 °С.  - К.: Держспожив­стан­дарт, 2010 р. – 17 с.
 8. Панасюк В. В., Іваницький Я.Л., Максименко О. П. Аналіз пружно-пластичного деформування матеріалу зони передруйнування. //Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2004.– № 5. – С. 67–72.
 9. Іваницький Я.Л. Оцінювання міцності конст­рук­ційних матеріалів з тріщинами за складного навантаження// Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2011. – №2. –С. 33-41.
 10. Гвоздюк М.М., Гембара О.В., Болейчук В.М. Визначення характеристик тріщиностійкості однонаправлених склопластиків // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2012.– №6. – С. 30-35.
 11. А.с. №58212 Комп’ютерна програма «Програма розрахунку концентрації водню в плоских елементах конструкцій за дії силових навантажень» («DIFEUS STRES»)// Бойко В.М., Іваницький Я.Л., Гембара О.В., Чепіль О.Я. Зареєстровано 22.01.2015.
 12. Штаюра С.Т., Ленковський Т.М., Кунь П.С. Визначення коефіцієнта інтенсивності напружень для тріщини поперечного зсуву у балковому зразку// Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2014. – №2 – С. 50–53.
Патенти:
 1. Патент України № 57275. Стенд для оцінки міцності та руйнування труб під внутрішнім тиском газоподібних середовищ / Лутицький О.Л., Дмитрах І.М., Вовк Р.І., Студент О.З., Білий О.Л. – Опубл. 25.02.2011.
 2. Патент України № 50656. Спосіб визначення водневої деградації сталей у газовому середовищі водню / Балицький О.І. Витвицький В.І., Іваськевич Л.М.,Бережницька М.П., Гребенюк С.О., Мочульський В.М. – Опубл. 25.06.2010. Бюл.№ 12.
 3. Патент України № 58195. Спосіб обробки немагнітних аустенітних сталей для виготовлення бандажних кілець роторів турбогенераторів з водневим охолодженням / Балицький О.І., Венгловський Л.Й., Коваленко В.І., Костюк І.Ф. – Опубл. 11.04.2011, Бюл. № 7.
 4. Патент України № 19453. Спосіб підвищення жорсткості полімерних труб та конструкцій з стільниковою стінкою / М.Г. Стащук, М.І. Дорош, Л.М. Іваницька. – Опубл. 10.06.2013; Бюл. № 11.
 5. Патент України № 89417. Концентрат змащувально-охолоджуючої рідини для механічної обробки високоміцних металів  – Опубл. 25.04.2014. Бюл.№8.
 6. Патент на корисну модель № 72303. Спосіб визначення істинних напружень в матеріалі у зоні передруйнування біля вершини тріщини/ Іваницький Я.Л., Штаюра С.Т., Ленковський Т. М., Кунь П. С., Мольков Ю.В. / Бюл. № 15 від 10.08.2012 р.
 7. Патент на корисну модель № 73394. Установка для визначення напружено-деформованого стану матеріалу за поздовжнього зсуву у водні підвищеного тиску/ Іваницький Я.Л., Костів Р.Б., Штаюра С.Т., Вергун І.А. / Бюл. № 18 від 25.09.2012 р.
 8. Патент на корисну модель № 73715. Установка для утворення втомної тріщини поперечного зсуву у балковому зразку./ Іваницький Я.Л., Штаюра С.Т., Ленковський Т. М., Мольков Ю.В Квашневський Ю.І. / Бюл. № 19 від  10.10.2012 р.
 9. Патент на корисну модель  № 73726. Зразок для визначення статичної тріщиностійкості термозміцненого арматурного прокату/ Іваницький Я.Л., Штаюра С.Т., Вергун І.А., Костів Р.Б./ Бюл. № 19 від 10.10.2012р.
 10. Патент на корисну модель № 74163. Зразок для визначення характеристик циклічної тріщиностійкості конструкційних матеріалів за поперечного зсуву./ Іваницький, Я. Л., Штаюра С.Т., Ленковський Т. М., Мольков Ю.В. / Бюл. № 20 від 25.10. 2012 р.
 11. Патент на корисну модель № 75019. Пристрій для профілювання деформованої поверхні біля вершини тріщини/ Іваницький Я. Л., Штаюра С. Т., Ленковський Т. М., Мольков Ю.В., Квашневський Ю.І. / Бюл. №  22  від  26.11. 2012 р.
Акти впровадження:
 1. Методичні вказівки з оцінки технічного стану бандажів роторів турбогенераторів (СОУ-Н ЕЕ 45.301:2006) (Наказ Міністра палива та енергетики України № 432 від 9.11.2006 р.): Об’єднання енергетичних підприємств ”Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики”. – Виконавці: Лошак О., Балицький О., Пулькас Л., Лізунов С., Ріпей І., Гуріна О.-  К. : Мінпаливенерго України ОЕП “ГРІФРЕ”, 2006. – 32 с.
 2. Методичні вказівки з діагностики технічного стану і оцінки ресурсу литих корпусних деталей парових турбін (СОУ-Н ЕЕ 30.304-2007) (Наказ Міністра палива та енергетики України № 124 від 1.03.2007 р.): Об’єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики». – Виконавці: Лошак О., Балицький О., Пулькас Л., Лізунов С., Ріпей І., Гуріна О. -  К.: Мінпаливенерго України ОЕП «ГРІФРЕ», 2007. – 38 с.
Українські партнери:
 
 1. Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, 03680, вул. Боженка, 11, Київ.
 2. Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України, 01014, вул. Тимірязівська, 2, Київ.
 3. Національний університет „Львівська політехніка”, 79008, вул. С. Бандери, 12, Львів.
 4. Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу, 76019, вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ
 5. „Галременерго” ПАТ „ДТЕК ЗІХІДЕНЕРГО”, 79028, вул. Козельницька, 7, Львів.
 6. ДП „Львівське конструкторське бюро” Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, 79060, вул.. Наукова, 5, Львів.
 7. Корпорація Енергоресурс-Інвест, 79035 вул. Зелена, Львів.
 8. КБ «Південне» (м. Дніпропетровськ), комплекс №2 керівник Сіренко В.М.
 9.  «АНТК ім. Антонова» (м. Київ) гол. конструктор по міцності Семенець О.І.
 10. Sika Україна (Київ) ген. директор Панченко О.В.
 11. «Гульдман –Україна» (Львів)
 12. ЛІЗО (Львів) (директор Галас Р.Л.) «Техноенергоресурс» президент Ніронович І.О.
 13. НУ «Львівська політехніка» кафедра «Мости і будівельна механіка» зав. каф., д. т. н., проф. Кваша В.Г.
 14. Тов «ДМЗ «Карпати» (м. Розділ)
 15.  Адвісмаш (м. Хмельницький)
 16. ТзОВ «Гефелє Україна (м. Львів)
 17. ТзОВ «Сіка Україна» (м. Київ)
 18. ТзОВ «Падана Кемікал Компаундс» (м. Ів. Франкіськ)
 19. ТзОВ «112 Україна (м. Львів)
 20. ТзОВ «Технобазальт-Інвест (м. Київ)
 21. ТзОВ «Гутман Україна» (м. Київ)
 22. Інститут електрозварювання ім. Патона НАНУ (зам. дир., академік Лобанов Л.М., Сміян О.Д.)
 23. Інститут технічної механіки НАНУ (м. Дніпропетровськ, зав. від., чл.-кор. НАНУ Гудрамович В.С.)
 24. Національний університет біоресурсів і природокористування України (Київ, зав. каф. Чаусов М.Г.)
 25. Тернопільський Національний університет ім. Пулюя (Тернопіль, ректор Ясній П.В.)
Закордонні партнери:
 1. Prof. Guy PLUVINAGE, Prof. Zitouni AZARI, Dr. Julien CAPELLE, Laboratoire Mécanique Biomécanique Polymére Structures (LaBPS), École Nationale d'Ingénieurs de Metz (ENIM), 1 route d'Ars Laquenexy, CS 65820, 57078 Metz, FRANCE.
 2. Prof. Robert AKID, School of Materials, University of Manchester, Oxford Road, Manchester, M13 9PL, UNITED KINGDOM.
 3. Prof. Laszlo TOTH, Bay Zoltán Foundation for Applied Research, Institute of Logistics and Production Engineering (BAY-LOGI), Iglói út 2, H-3519, Miskolctapolca, HUNGARY.
 4. Prof. Emmanuel GDOUTOS, Democritus University of Thrace, School of Engineering, GR-671 00, Xanthi, GREECE.
 5. Prof. Jacek ELIASZ, West Pomeranian University of Technology al. Piastów 17, 70-310 Szczecin, POLAND
 6. Prof. Jerzy KALETA, Wroclaw University of Technology, Institute of Materials Science and Applied Mechanics, Mechanical Faculty, Smoluchowskiego Street, 25, 50-372, Wroclaw, POLAND.
 7. Dr. Jorge Antonio GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Universidad Autónoma de Campeche, Centro de Investigación en Corrosión, Departamento de Materiales y Corrosión, Av. Agustín Melgar s/n, entre Juan de la Barrera y Calle 20, C.P. 24030, Campeche, MEXICO.
 8. Dr. Narciso ACUÑA-GONZÁLEZ, Universidad Anáhuac Mayab, C.P. 97310 Mérida, Yucatán, MEXICO.

 

 

Кредо відділу:

 • розвиток теорії і методів статистики періодично нестаціонарних випадкових процесів; розроблення нових методів вібраційної діагностики; створення та впровадження інноваційних вібраційно-діагностичних систем;
 • дослідження інформативних ознак електромагнітного поля; розроблення методів і засобів неруйнівного контролю параметрів і діагностування технічного стану металоконструкцій;
 • розвиток вихрострумового методу неруйнівного контролю, створення для цього нових типів високочутливих давачів.

Склад відділу:  

Юзефович
Роман Михайлович
в.о. завідувача відділу 
д.т.н., с.н.с.
+380 32 2296340
3340
 
Яворський
Ігор Миколайович
провідний науковий співробітник
д. ф.-м. н. проф.
+380 32 2296341, 3341
+380 32 2633355
Учанін Валентин
Миколайович
провідний  науковий співробітник,
д.т.н., с.н.с.
сл. 3-166,
моб. +38(067)9998834
Рибачук В.Г
старший науковий співробітник
к.т.н., с.н.с. .
Личак О.В.
старший науковий співробітник
к.т.н. 
Трохим
Георгій Романович
науковий співробітник
к. т. н
+380 32 2296292,  3292
Мацько
Іван Йосипович
науковий співробітник
к. т. н
+380 32 2296882
3882
Дзерин О.Ю.
молодший науковий співробітник 
Стецько
Ігор Григорович
головний конструктор
+380 32 2296659
3659
Черчик
Геннадій Тимофійович
провідний інженер
+380 32 2296778
3778
 

провідний інженер Черчик Г.Т.

провідний інженер-метролог Клим Б.П.

інженер І категорії к.ф.-м.н. Горбунов В.В.

інженер І категорії Кириченко І.І.

інженер І категорії Алещенко О.Г.

інженер І категорії(0,5 посадової ставки) Варивода М.З.

інженер І категорії – Стецько І.Я.

інженер ІІ категорії Телепко В.А.

технік І категорії Казакова М.І.

технік І категорії Луферчик П.П.

 

Лабораторія електрофізичних методів неруйнівного контролю

Джала
Роман Михайлович
завідувач лабораторії
д.т.н., с.н.с. 
сл.3 709, +38(032)296 709,
+38(032)2633533 ;
моб. +38(067)3713485,
066 8274923
 
Вербенець
Богдан Ярославович
науковий співробітник,
к.т.н.  
сл. 3 591,
моб. +38(067)7122516
 

старший науковий співробітник к.т.н. Джала В.Р.

старший науковий співробітник к.т.н. Івасів І.Б.

науковий співробітник – вакансія

молодший науковий співробітник – вакансія

провідний інженер Семенюк О.М.

інженер І категорії Червінка Л.Є.

інженер І категорії Червінка О.О.

інженер І категорії Осешнюк М.О.

інженер(0,5 посадової ставки) Горон Б.І.

 

Фотографії продукції, обладнання:

Апаратура для діагностичних обстежень і

контролю протикорозійного захисту підземних трубопроводів (ПТ).

Безконтактні вимірювачі струмів та глибини залягання ПТ БВС-1 і БВС-2:

2 частоти, пам’ять, інтерфейс для ПК, система GPS, три режими пошуку осі.

 

Малогабаритні МГВ-06 і МГП для визначення місця, глибини залягання підземного трубопроводу та контролю електрохімічного захисту від корозії.

Апаратура МГП для для визначення місця та вимірювань глибини залягання ПТ і електричних потенціалів (3 в 1), визначення географічних координат GPS, з пам’яттю і інтерфейсом для передачі масивів вимірюваної інформації у комп’ютер для документування і подальшого опрацювання.

  

Портативні прилади типу ОРТ для визначення розміщення ПТ

(пошуку місця, напряму, оцінки глибини залягання струмопроводу)
та дистанційного контролю роботи УКЗ.

 

Портативні прилади ОРТ+В та ОРТ+В2

для безконтактного визначення розміщення трубопроводів (ОРТ)

та контактних вимірювань електричних потенціалів (2 в 1).

 

ВП-2 портативний вимірювач електричного потенціалу (і комплект)

для контролю електрохімічного захисту (ЕХЗ) від корозії

Портативний ВОЗ для вимірювань опору заземлення та питомого опору ґрунту у зоні електромагнітних завад.

 

Цифрові прилади ВПП для вимірювань постійних і змінніх електричних напруг та визначення поляризаційного потенціалу.

ВПП-М з визначником географічних координат GPS,

з пам’яттю та інтерфейсом.

  

Безконтактні обстеження апаратурою безконтактних вимірювань струмів БВС-2 магістральних газопроводів

Івацевичі-Долина ІІ, Опари-Угерсько, Липники-Персенківка

УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України»

 а)  б)

Контроль приладами ОРТ+В, МГП та ВПП потенціалів

електрохімічного захисту від корозії підземних трубопроводів:

а – МГП на магістральному газопроводі Івацевичі-Долина ІІ,

б) – ВПП на підземному газопроводі відгалуження Липники-Персенківка

УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України»

Вихрострумові перетворювачі подвійного диференціювання

Використання вихрострумового перетворювача

для контролю обшивки фюзеляжу


Вихрострумовий дефектоскоп Леотест ВД 3.03Н
 

  

Використання вихрострумового дефектоскопу ВД 3.03 Н для контролю: обшивки крила літака АН-12, авіаційних коліс, вузлів літака БОЇНГ 747.

 

Вихрострумовий дефектоскоп Леотест ВД 4.01 Н

і використання ВД 4.01 Н для контролю лопаток турбін

 

  Публікації:
 1. Yavorskyj I., Yuzefovych R., Kravets I., Matsko I. Methods of periodically correlated random Processes and Their Generalizations. Cyclostationarity: Theory and Methods. Lecture Notes in Mechanical Engineering / Ed. F. Chaari, J. Leskow, A. Sanches-Ramirez. – New York: Springer, 2014. – P. 73–93.
 2. Yavorskyj I., Dehay D., Kravets I. Component statistical analysis of second order hidden periodicities // Digital Signal Processing. – 2014. – 26. – P. 50–70.
 3. Javorskyj I., Leśkow J., Kravets I., Isayev I., Gajecka E. Linear Filtration Methods for Statistical Analysis of Periodically Correlated Random Processes. – Part I: Coherent and component methods and their generalization // Signal Processing. – 2012. – 92. – P. 1559–1566.
 4. Javorskyj I., Leskow J., Kravets I., Isayev I., Gajecka E. Linear filtration methods for statistical analysis of periodically correlated random processes – Part II :Harmonic series representation // Signal Processing. – 2011.– 91. – P. 2506–2519.
 5. Javorskyj I., Isayev I., Majewski J., Yuzefovych R. Component covariance analysis for periodically correlated random processes // Signal Processing. – 2010. – Vol. 90., Is. 4. – P. 1083–1102.
 6. Javorskyj I., Isaev I., Zakrzewski Z., Brooks S.P. Coherent Covariance Analysis of Periodically Correlated Random Processes // Signal Processing. – 2007. – Vol. 87, Is. 1. – P. 13–32.
 7. Мацько І.Й., Яворський І.М., Юзефович Р.М., Закжевскі З. Стохастична динамічна модель сигналів вібрації підшипника кочення та їх аналіз // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2013. – Т. 49. – № 4.– С. 119–128.
 8. Яворский И.Н., Юзефович Р.М., Мацько И.Й., Шевчик В.Б. Компонентный корреляционный анализ векторныx периодически нестационарных случайных процессов // Известия Вузов. Радиоэлектроника. – 2014. – Т. 57. – № 9. – С. 29–41.
 9. Jaworski І., Juzefowych R., Zakrzewski Z., Majewski J. Wzajemna analiza widmowa okresowo niestacjonarnych sygnałów losowych // Przegląd Telekomunikacyjny. – 2014. – № 8–9. – S. 900–904.
 10. Мацько І.Й., Яворський І.М., Юзефович Р.М., Маєвські Я. Аналіз вібраційного стану стержня з тріщиною під впливом стохастичних циклічних навантажень // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2014. – Т. 50. – № 2. – С. 128–136.
 11. Джала Р. М., Вербенець Б. Я. Електромагнетний метод і засоби безконтактних обстежень протикорозійного захисту підземних трубопроводів // Фіз.-хім. маханіка матеріалів.– 2011.– Том 47, № 2. – С. 117-125. R. Dzhala, B. Verbenets.  Electromagnetic method and procedures of nondestructive inspection of the corrosion protection of underground pipelines // Materials Science: Volume 47, Issue 2 (2011), Page 245-254
 12. Електрохімічний захист підземного трубопроводу в зоні впливу ліній електропередач / Роман Джала,  Богдан Вербенець,  Олег Винник,  Юрій Гужов, Роман Савула, Мар’ян Мельник // ФХММ. Спецвипуск № 8: Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів. – 2010. Т. 2. – С. 498-503.  
 13. Диференціація локальних пошкоджень ізоляції струмопроводу за розподілом магнітного поля / Р. М. Джала,  В. Р. Джала, Б. Я. Вербенець, О. М Семенюк // Методи та прилади контролю якості. – 2012. – № 1 (28). – С. 33-40.
 14. Джала Р.М. Методологія і апаратура оперативних комплексних обстежень підземних трубопроводів / Р.М. Джала, Б.Я. Вербенець, Я.Є. Підгірняк, М.І. Мельник, О.О. Червінка, // Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин. - К.: ІЕЗ ім. Є.О.Патона НАНУ – 2012. – С. 66-71.
 15. Р.М. Джала, Б.Я. Вербенець, М.І. Мельник.  Визначення поляризаційного потенціалу металу в електропровідному середовищі // Відбір і обробка інформації. Вип. 38 (114), 2013 – С. 82-85.
 16. Джала Р.М., Юзевич В.М. Моделювання поляризованості сталі у вершині каверни з урахуванням впливу сірководневого середовища // Методи та прилади контролю якості. №1(30) – 2013 – С. 98-101.  
 17. Джала Р.М. Вимірювач електричного поля трубопроводу / Р.М. Джала, В.Й. Глемба, Я.Є. Підгірняк, О.М. Семенюк // Системи контролю навколишнього середовища – 2013 – Севастополь: МГІ НАН України, 2013. – 4 с.
 18. Джала Р.М. Електромагнітне поле – носій інформації для геофізики і дефектоскопії // Відбір і обробка інформації. – Вип. 40 (116), 2014. – С. 73-91. Dzhala R.M. Electromagnetic field as an information carrier for geophysics and defectoscopy.
 19. Джала Р. М., Савула С. Ф., Юзевич В. М. Математична модель для оцінювання ресурсу трубопроводу з корозійною тріщиною при навантаженні внутрішнім тиском // Методи та прилади контролю якості, 2014 – № 4 (33). – С. 123-126 с. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/metody_2014_2_17.pdf.
 20. Valentin Uchanin, Vladimir Najda. The development of eddy current technique for WWER steam generators inspection // Steam Generators Systems: Operational Reliability and Efficiency / Edited by V. Uchanin. – Rijeka, Croatia: INTECH. – 2011. – P. 145-164 (424).
 21. Учанін В.М. Накладні вихрострумові перетворювачі подвійного диференціювання – Львів: Сполом, 2013. – 268 с.
     монографія:
     Яворський І.М. Математичні моделі та аналіз стохастичних коливань. / Під заг. ред. акад. НАН України З.Т. Назарчука. – Львів: ФМІ НАНУ, 2013. – 804 с.
 
Патенти:
 1. Драбич П.П., Кравець І.Б., Мацько І.Й., Яворський І.М. Пристрій для вібраційної діагностики. Патент України №99358 від. 10.08.2012.
 2. Кравець І.Б., Юзефович Р.М., Стецько І.Г., Дуб П.Б., Яворський І.М. Вібраційна діагностична система. Патент України № 102759 від 12.08.2013.
 3. Юзефович Р.М., Кравець І.Б., Стецько І.Г., Дуб П.Б., Яворський І.М. Вібромеханічний стенд. Патент України № 103105 від 10.09.2013.
 4. Патент 94798 UA. МПК G01R19/08, C23F13/02. Спосіб визначення густини струму захисту від корозії на ділянці підземного трубопроводу / Джала Р.М. / Заявка а2009 09872.– Опубл.10.06.2011. Бюл. № 11.
 5. Патент 61690. МПК G01V 3/08. Спосіб визначення розміщення струмопровідної комунікації/ Джала Р.М./ № u201100203 Заяв.05.01.2011.– Опубл. 25.07.2011. Бюл. № 14.
 6. Патент 52293 Україна, МПК (2009) G 01 V 3/00, C 23 F 13/00. Пристрій для визначення розміщення та вимірювання потенціалів підземних трубопроводів / Джала Роман Михайлович, Вербенець Богдан Ярославович ; заявник і патентовлаяник Фізико-мехагічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України. - №  u2010 00756 ; заявлено 26.01.2010 ; опубл. 25.08.2010, Бюл. № 16.
 7. Патент UA 95140 U. МПК G 01R 29/12 (2006/01). “Пристрій для вимірювання електричного поля в електроліті” / Р.М. Джала, Я. Є. Підгірняк, М. І. Мельник, О. М. Семенюк / ФМІ НАН України: – Заявка u 2014 07390 – Подано 01.07.2014 – Опубл.10.12.2014, Бюл.№ 23.
 8. Патент 95895 UA, МКП G01V 3/00, G01R19/00, C23F13/00. Пристрій для визначення розміщення та контролю протикорозійного захисту підземних трубопроводів / Р. М. Джала, Б. Я. Вербенець / ФМІ НАН України – Заявка u 2014 08202 подано 21.07.2014. – Опубліковано 12.01.2015, Бюл.№ 1.
 9. Патент 108724 UA, МКП G01V 3/00, G01R19/00, C23F13/00. Пристрій для визначення розміщення та контролю протикорозійного захисту підземних трубопроводів / Р. М. Джала, Б. Я. Вербенець / ФМІ НАН України – Заявка а 2014 08192 подано 21.07.2014. – Опубліковано 25.05.2015, Бюл.№ 10.
 10. Патент на винахід 77831 Україна, МПК (2006) С23F 13/00, G01R 19/14. Пристрій захисту від корозії підземного трубопроводу в зоні впливу високої напруги діній електропередач / Джала Р.М., Беккер В.М., Савула С.Ф., Гужов Ю.П., Вербенець Б.Я., Винник О.Й. (Україна) / ФМІ НАНУ, ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України». - № а200500783; Заявл. 28.01.2005; Опубл. 15.01.2007, Бюл. № 1. - 7 с.
 11. Пат. 52293 Україна, МПК (2009) G 01 V 3/00, C 23 F 13/00. Пристрій для визначення розміщення та вимірювання потенціалів підземних трубопроводів / Джала Роман Михайлович, Вербенець Богдан Ярославович ; заявник і патентовлаяник Фізико-мехагічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України. - №  u2010 00756 ; заявл. 26.01.2010 ; Позитивне рішення 08.06.2010 ; опубл. 25.08.2010, Бюл. № 16.
 12. Пат. 98206 України, МПК G01N27/90. Спосіб вимірювання електропровідності немагнітних матеріалів / В.М. Учанін (Україна); Заявл. 30.08.2010; Опубл. 25.04.2012, Бюл. № 28. – 5 с.
 13. Пат. № 101424 України, МПК G01N27/90. Вихрострумовий спосіб визначення ступеня експлуатаційної деградації конструкційних матеріалів / О.П. Осташ, В.М. Учанін, І.М. Андрейко, Ю.В. Головатюк (Україна); № а 2011 09412; Заявл. 27.07.2011; Опубл. 25.03.2013, Бюл. № 6. – 6 с.
 14. Пат. 105072 України, МПК G01N27/90. / Спосіб визначення ефективності вихрострумових перетворювачів / В.М. Учанін (Україна). - № а 2012 06173; Заявл. 22.05.2012; Опубл. 10.04.2014, Бюл. № 4. – 4 с.
 15. Патент 82808 України, МПК В63В9/08. Спосіб експлуатаційного моніторингу напружено-деформованого стану суднових конструкцій / В.М. Учанін (Україна). - № u 2013 02003; Заявл. 18.02.2013; Опубл. 12.08.2013, Бюл. № 15. – 4 с.
Партнери:
 1. Center for Stochastic Processes, University of North Carolina, Chapel Hill, North Carolina, USA;
 2. Parthenope University, Naples, Italy;
 3. University of Rennes 2, Rennes, France;
 4. Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica, Krakow, Poland;
 5. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Krakow, Poland;
 6. University of Technology and Life Sciences, Bydgoszcz, Poland;
 7. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобич, Україна;
 8. Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль, Україна;
 9. Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, Україна;
 10. Експертно-технічний центр фірма “ДІАЛАБ ЛТД”, Одеса, Україна
 11. Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп’ютерних технологій, автоматики і метрології.
 12. Львівський національний університет ім. Івана Франка, факультет електроніки: Коман Б.П. і ін.
 13. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу: Карпаш О.М., Кісіль І.С., Яворський А.В. і ін.
 14. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Кафедра приладів і методів неруйнівного контролю: Горкунов Б.М., Сучков Г.М., Тюпа І.В. і ін.
 15. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»: Маєвський С.М., Герасименко Ю.С., і ін.
 16. Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, Кафедра прилади.
 17. Вінницький національний технічний університет, Кафедра метрології та промислової автоматики.
 18. Українська академія друкарства, Кафедра автоматизації та комп’ютерних технологій.
 19. Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України: Рибаков А.О., Ниркова Л.
 20. Институт матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України: Лукович В.В.
 21. Управління магістральних газопроводів «Львівтрансгаз» ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України».                                                                                                                                
 22. ПАТ «Укртранснафта»
 23. НДПІ ПАТ «Укрнафта»,
 24. Газопромислове управління «Львівгазвидобування», Львівське відділення з видобутку газу та газового конденсату ГПУ «Полтавагазвидобування»: Супровід використання, післягарантійне обслуговування та ремонт виготовлених і переданих раніше портативних приладів типу ОРТ і ВП для обстежень і контролю протикорозійного захисту підземних трубопроводів і металоконструкцій. 08.02.2013 р. № 6-05-361-2: Лист про зацікавлення у співпраці з ФМІ, придбанні на умовах договорів і використанні нової апаратури для обстежень трубопроводів.
 25. «Рівнегаз» Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації:     
 26. Львівське міське комунальне підприємство ЛМКП «Львівводоканал»:
 27. ТзОВ НВП «Інтегратор»
 28. ТзОВ Акваторія.
 29. ПНВП «Промтехдіагностика»
 30. Підприємство Цзянсу Шен-Лі Інтелектуальні інструменти м. Хай-Ань Китаю
 31. Petroleum Institute University and Research Center (PI), Abu Dhabi, United Arab Emirates
 32. ДП «Антонов»,
 33. ВАТ «МОТОР-СІЧ»,
 34. ДКБ «ПІВДЕННЕ»,
 35. ЗМКБ «ПРОГРЕС» ім. О.Івченка,
 36. Міжнародні авіалінії України,
 37. Нововолинський ливарний завод,
 38. НВФ «Промприлад»,
 39. ДП «ДКТБ ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАНУ».

Акти впровадження і використання:

Управління магістральних газопроводів «Львівтрансгаз» ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України»:

№ 4883/21-02 від 25.12.2012 р  Акт використання методики і апаратури оперативних комплексних обстежень ПТ для контролю протикорозійного захисту ділянок магістральних газопроводів Івацевичі-Долина (ІІ і ІІІ нитки) та Липники-Персенківка Бібрського ЛВУ МГ. Потенційний економічний ефект від використання комплекту апаратури БВС для безконтактних обстежень підземних трубопроводів становить 1651,6 тис грн./1 к-т 1 рік. (Розрахунок УМГ «Львівтрансгаз» і ФМІ НАНУ від 23.01.2014 р.);

№ 275/29-02 від 22.01.2013 р. Угода про партнерську співпрацю УМГ «Львівтрансгаз» з ФМІ НАНУ по н.-т. проекту «Розроблення та виготовлення апаратури МГП для діагностичних обстежень та контролю протикорозійного захисту підземних трубопроводів». Апаратура МГП впроваджена на Опарському виробничому управлінні підземного зберігання газу (ВУПЗГ) УМГ „Львівтрансгаз” ПАТ „Укртрансгаз” НАК „Нафтогаз України”.  Акт впровадження від 20.02.2014 р.

«Рівнегаз» Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації:

Акт впровадження двох портативних приладів ВП-2 для контролю ЕХЗ.  № 1-447-12 від 21.12.2012 р. по договору № 769 від 25.02.2010 р. ФМІ з ПАТ «Рівнегаз».

Акт здачі-приймання / Львів-Рівне, 27.03.2013 р. по договору 326/11/105-7 від 9.08.2012 р. ФМІ з ПАТ «Рівнегаз»: «Виготовлення дванадцяти портативних приладів ВП-2 для контролю ЕХЗ».

Львівське міське комунальне підприємство ЛМКП «Львівводоканал»:

№ 27-4334 від 23.11.09  Акт використання безконтактних вимірювачів струму (БВС) та портативних приладів ОРТ+В і ВП-2 при обстеженнях магістрального водогону Золочів-Львів на ділянці с. КУровичі-Винники;

№ 27-594 від 07.02.2013. Лист щодо практичної важливості і зацікавленості у використанні нової апаратури для обстежень трубопроводів.

Акт використання апаратури обстежень підземних трубопроводів під час діагностичних обстежень стану протикорозійного захисту на підводному переході магістрального нафтопродуктопроводу через ріку Случ. ТзОВ Акваторія. 18.12.2012.

 

Кредо відділу:

 • розроблення методів і систем дистанційного зондування поверхні Землі та навколишнього простору для встановлення механізмів зміни оточуючого середовища під дією природних та антропогенних факторів;
 • розроблення фізичних методів та інформаційних технологій виявлення тонкої частотно-часової структури радіовипромінювання космічних джерел; дослідження механізмів впливу космічних факторів на екологічну безпеку наземних екосистем;
 • ідентифікація, розпізнавання та інтерпретація об’єктів на зображеннях дистанційного зондування. Розроблення методів виявлення, класифікації та встановлення зв’язків між характеристиками об’єктів на зображенні з метою визначення їх стану.

Основні напрямки досліджень:

 1. дистанційне зондування;
 2. цифрова обробка та розпізнавання зображень;
 3. тривимірна реконструкція;
 4. грід-технології;
 5. екологічний моніторинг;

Склад відділу:

  Русин
  Богдан Павлович
  Завідувач відділу,
  доктор техн. наук,  проф.      
  +38(032)2634109, 3113  
 
Кошовий 
Володимир Вікторович
провідний науковий співробітник, 
к.т.н.,  с.н.с.
3874
Варецький 
Ярема Юрійович 
старший науковий співробітник
к.т.н.    
3530
Франкевич
Людмила Франківна
науковий співробітник 
к.т.н.
3265

 

науковий співробітник к.т.н. Капшій Олег Вірославович тел. 3530  

науковий співробітник к.т.н. Луцик Олексій Андрійович тел. 3530

молодший науковий співробітник к.т.н. Лисак Юрій Васильович тел. 3530

в.о. молодшого наукового співробітника Обух Юрій Володимирович тел. 3530

в.о. молодшого наукового співробітника Яценко Андрій Олександрович тел. 3574

інженер І категорії Керод Тарас Ігорович тел. 3530

інженер Іванюк Віталій Григорович тел. 3530

інженер Кравець Олександр Андрійович тел. 3574

Радіоастрономічна лабораторія

Івантишин
Олег Любомирович
завідувач. лабораторії
к.т.н. 
+38(032)296874, 3874    

 

молодший науковий співробітник Лозинський Андрій Богданович тел. 3500

головний інженер Харченко Борис Семенович тел. 3874

провідний інженер Заведія Анатолій Михайлович тел. 3500

інженер І категорії Ткачук Анна Сергіївна тел. 

технік І категорії Верчук Валентин Іванович тел. 03355-94-7732

технік ІІ категорії Пилиповець Микола Адамович тел. 03355-94-7732

Лабораторія дешифрування зображень

Косаревич
Ростислав Ярославович 
завідувач лабораторії
д.т.н.,с.н.с.  
+38(032)296530, 3530 

 

науковий співробітник Альохіна Ольга Володимирівна тел. 3518

молодший науковий співробітник Піць Наталя Андріївна тел. 3518

молодший науковий співробітник Івченко Дарина Вікторівна тел. 3518

інженер І категорії Корусь Микола Миколайович тел. 

інженер ІІ категорії Статкевич Галина Миколаївна тел.

 

Публікації:

 1. Б.П. Русин, Я.Ю. Варецький. Біометрична аудентифікація та криптографічний захист // Львів, Коло, 2007. –287 с.
 2. О.В. Капшій, О.І. Коваль, Б.П. Русин. Вейвлет – перетворення у компресії та попередній обробці зображень // Львів, Сполом, 2008. –208 с.
 3. B. Rusyn, V. Tayanov, O. Lutsyk. Upper-bound estimates for classifiers based on a dissimilarity function// Cybernetics and system analysis. –Eds.  Springer-Verlag, 2012. –Vol. 48. Issue 4. 592-600.
 4. B. Rusyn, R. Tors'ka, M. Kobasyar. Application of the cellular automata for obtaining pitting images during simulation process of their growth// Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer-Verlag. –2013. –Vol. 242. – Р. 299-306.
 5. Русин Б.П., Торська Р.В., Похмурський А.Ю. Моделювання процесу росту пітінгоподібних дефектів з використанням кліткових автоматів// Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2014. – №5. – C.74 – 80.
 6. Rusyn B., Vareckiy Y., Molga A., Ignatovych A. A New Method of Fingerprint Key Protection of Grid Credential// Image Processing and Communications Challenges 2, ser. Advances in Intelligent and Soft Computing, Choras, Ryszard S. Eds. – Vol. 84. – Eds. Springer-Verlag, 2010. pp.99-104.
 7. Русин Б.П., Косаревич Р.Я., Похмурський А.Ю. Спосіб визначення розміру поверхневих пітингоподібних дефектів з врахуванням закритих зон. Патент № 54276. бюл. №11, Опубл. 25.02.2010.
 8. V. Koshovyy, O. Alokhina, W. Skierucha. Peculiarities of soil parameter change dynamics based on TDR-measurement results for 2008-2012 from the Western Polesie territory of Ukraine // Acta Agrophisyca, 2013, 20(4), 577-593.
 9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 54482 «Комп`ютерна програма Bathymetry з базою батиметричних даних озера Світязь».
Партнери:
 1. Інститут кібернетики НАН України (Київ);
 2. Інститут системних досліджень (Варшава, Польща);
 3. Університет безпеки життєдіяльності (Львів);
 4. Інститут моніторингу медіа (Варшава, Польща);
 5. Інститут космічних досліджень НАН України (Київ);
 6. Швацький національний природній парк (Шацьк);
 7. Брестський державний технічний університет (Брест, Білорусія);
 8. Інститут технологій (Дубніца, Словаччина);
 9. Бранденбурзький технічний університет (Котбус, Німеччина);
 10. Хемніцький технічний університет (Хемніц, Німеччина);
 11. ДНВП “Конекс” (Львів);

 

Наукове кредо відділу:  

 • розроблення нових ефективних воденьакумулюючих, гетерних, електродних і магнітних матеріалів на основі досліджень процесів сорбції-десорбції водню інтерметалічними сполуками та сплавами на основі рідкісноземельних металів, титану, цирконію та магнію;
 • розроблення технологій виготовлення нанокомпозитних магнітів із покращеними параметрами на основі сплавів рідкісноземельних і перехідних металів;
 • розроблення методів оцінювання та способів підвищення фізико-хімічних властивостей (циклічної тріщиностійкості) конструкційних і функціональних матеріалів шляхом оптимізації їх хімічного, фазового складу та морфології структури з урахуванням мікромеханізмів руйнування та впливу експлуатаційних середовищ.

Склад відділу:

Завалій
Ігор Юліанович
завідувач відділу,
д.х.н., проф
лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки
+380(32)2638212, 3833
Засадний
Тарас Миронович
заступник зав. відділу 
к.т.н.
3327
Федоров
Валерій Васильович
провідний науковий співробітник,
д.т.н., проф.
263-82-17
Булик
Ігор Іванович
провідний науковий співробітник 
д.т.н., с.н.с. 
+380(32)2296646
 
 
Вербовицький
Юрій Володимирович
старший науковий співробітник,
к.х.н. с.н.с
3027, 3327

старший науковий співробітник к.х.н. Киця Андрій Романович тел. 3833,3832

науковий співробітник к.х.н. Березовець Василь Васильович тел. 3497

молодший науковий співробітник к.х.н. Лютий Петро Ярославович тел. 3027,3834

молодший науковий співробітник(0,5 посад. ставки) к.х.н. Ощаповський Ігор Валентинович тел. 3833

молодший науковий співробітник(0,5 посад. ставки) Дубов Юрій Георгійович тел. 3497

провідний інженер Борух Ігор Володимирович тел. 3327

провідний інженер Косарчин Юрій Володимирович тел. 3833

інженер ІІ категорії Кононюк Олександр Петрович тел. 3327

технік І категорії Гаращенко Валерій Васильович тел. 3327

Лабораторія структурної механіки руйнування

Осташ
Орест Петрович
завідувач лабораторії 
д.т.н., професор
+38(032)2635100, 3488
 
Василів
Богдан Дмитрович
старший науковий співробітник,
к.т.н., ст. н. с.
3657
Чепіль
Роман Володимирович
старший науковий співробітник,
к.т.н.
3245
Головатюк
Юрій Володимирович
науковий співробітник,
к. т. н.
3657
Подгурська
Вікторія Ярославівна
молодший науковий співробітник
3657

інженер І категорії Шаповалов Георгій Олександрович тел. 3245

інженер І категорії Шаповалов Ігор Георгійович тел. 3657

технік І категорії Горак Ігор Степанович тел. 3463

технік І категорії Тепла Ніна Михайлівна тел. 3245

технік ІІ категорії Кисилевський Лев Несторович тел. 3693

слюсар з механоскладальних робіт 6 р. Перегінець Володимир Миколайович тел. 3608

                                                                                             
Методи досліджень:
Приготування нових матеріалів - дугова плавка та спікання;
рентгенівський фазовий та структурний аналізи;
наводнювання, електрохімічні дослідження;
термодесорбційна спектроскопія;
диференціальний термічний аналіз;
електронна мікроскопія; магнітні вимірювання.           
 
           
 
 

Фотографії продукції, обладнання:

Публікації:

 1. Sh. Gupta, I. Hlova, T. Kobayashi, R. Denys, F. Chen, I. Zavaliy, M. Pruski, V. Pecharsky. Facile synthesis and regeneration of Mg(BH4)2 by high energy reactive ball milling of MgB2. Chemical Communications, 49 (2013) 828-830.
 2. V.V. Shtender, R.V. Denys, V. Paul-Boncour, A.B. Riabov, I.Yu. Zavaliy. Hydrogenation properties and crystal structure of YMgT4 (T =Co,Ni,Cu) compounds. J. Alloys and Compounds,  603 (2014) 7–13.
 3. Verbovytskyy Yu., Zhang J., Cuevas F., Paul-Boncour V., Zavaliy I. Synthesis and properties of the Mg2Ni0.5Co0.5H4.4 hydride. J. Alloys and Compounds, 2015, in print.
 4. R.V. Denys, I.Yu.Zavaliy, V. Paul-Boncour, V.V. Brezovets, I.V. Koval’chuk, A.B. Riabov. New Mg-Mn-Ni alloys as efficient hydrogen storage materials. Intermetallics, 18 (2010) 1579-1585.
 5. R.V. Denys, I.Yu. Zavaliy, V.V. Berezovets, V. Paul-Boncour, V.K. Pecharsky. Phase equilibria in the Mg–Ti–Ni system at 500 °C and hydrogenation properties of selected alloys. Intermetallics, 32 (2013) 167-175.
 6. R.V. Denys, A.B. Riabov, R. Cerny, I.V. Kovalchuk, I.Yu. Zavaliy. New CeMgCo4 and Ce2MgCo9 compounds: Hydrogenation properties and crystal structure of hydrides. J. Solid State Chemistry, 187 (2012) 1–6.
 7. O.Yu. Khyzhun, V.L. Bekenev, M.V. Karpets, I.Yu. Zavaliy. First-principles FP-LAPW calculations and X-ray spectro-scopy of the electronic structure of  Zr3V3Ox oxides. J. Physics and Chemistry of Solids, 73 (2012) 1302–1308.
 8. I.Zavaliy, R. Denys, A. Riabov, I. Koval’chuck, P. Lyutyy. Crystal structure analysis of  and Ti3ZrFe2O0.3D6.4 TiZr3Fe2O0.3D7.5 deuterides. Chemistry of Metals and Alloys, 7(1/2) (2014) 100-105.
 9. Булик І.І., Панасюк В.В. Водень як технологічне середовище для формування наноструктури у феромагнітних Sm-Co сплавах. Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2012. – №1. – С. 9-18.
 10. Булык И.И., Варюхин В.Н., Таренков В.Ю., Бурховецкий В.В., Сидоров С.Л.  Влияние водородной обработки на микроструктуру и магнитные свойства сплава КС37 (SmCo5 – основа). Физика и техника высоких давлений – 2013. – Т. 23, № 4. – С. 67-82.
 11. І.І. Булик, А.М. Тростянчин, П.Я. Лютий, В.В. Бурховецький . Спосіб формування анізотропної дрібнозеренної мікроструктури у порошках сплавів системи Nd-Fe-B. Пат. 106651. Україна - № а 2012 11472; Заявлено 04.10.2012; Опубл. 25.09.2014, Бюл. №18. – 12 с.
 12. Ostash O.P., Chepil R.V., Vira V.V. Fatigue crack initiation and propagation at different stress ratio values of uniaxial pulsating loading // Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures. – 2011. – 34. –p. 430 – 437.
 13. Two-frame phase-shifting interferometry for retrieval of smooth surface and its displacements / L.I. Muravsky, O.P. Ostash, T. I. Voronjak et al. // Optics and Lasers in Engineering.— 2011. – 49, № 3. – P. 305-312.
 14. Осташ О.П., Витвицький В.І. Двоїстість дії водню на механічну поведінку сталей і структурна оптимізація їх водневотривкості // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2011. – № 4. – С. 5-19
 15. Ostash O.P., Vytvyts'kyi V.I. Duality of the action of hydrogen on the mechanical behaviour of steels  and structural optimization of their hydrogen resistance // Materials Science.- 2012.- 47(4).- P. 421-437.
 16. Про концепцію вибору сталей для високоміцних залізничних коліс / О.П. Осташ, В.Г. Анофрієв, І.М. Андрейко та ін. // Фіз.–хім. механіка матеріалів. – 2012. – № 6. – С. 7-13.
 17. Ostash O. P., Anofriev V. H., Andreiko I. M., Muradyan L. A., Kulyk V. V. On the concept of selection of steels for high-strength railroad wheels // Materials Science.- 2013.- 48(6).- P. 697-703.
 18. Вплив тривалої експлуатації на структуру і фізико-механічні властивості алюмінієвих сплавів типу Д16 і В95 / О. П. Осташ, І. М. Андрейко, Л. І. Маркашова та ін.  // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2013. – №1. – С. 18-27.
 19. Ostash O. P., Andreiko I. M., Markashova L. І., Holovatyuk Yu. V., Semenets’ О. І., Koval’chuk L. B. Influence of long-term operation on the structure and physicomechanical properties of D16- and V95-type aluminum alloys // Materials Science.- 2013.- 49(1).- P. 13-24.
 20. Грибовська В. І., Чепіль Р. В. Оцінювання витривалості пружних клем рейкового скріплення КПП-5 // Фіз.-хім. механіка матеріалів.- 2013.- № 1.- С. 111-115. 
 21. Hrybovs’ka V. I., Chepil’ R. V. Estimation of the durability of elastic clamps of the KPP-5 rail fastening // Materials Science.- 2013.- 49(1).- P. 124-129.
 22. Діагностика технічного стану авіаконструкцій після довготривалої експлуатації / О.П. Осташ, Д.С. Ківа, В.М. Учанін та ін. // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2013. – № 2. – С. 15-22.
 23. Ostash O.P., Kiva D.S., Uchanin V.M, Semenets' O.I., Andreiko I.M., Golovatyuk Yu.V. Diagnostics of technical condition of aircraft structures after long-term service // Tekhnicheskaya Diagnostika I Nerazrushayushchiy Kontrol.- 2013.- № 2.- P. 15-22.
 24. Осташ О. П., Вольдемаров О. В., Гладиш П. В. Діагностування структурно-механічного стану сталей парогонів коерцитиметричним методом і прогнозування їх ресурсу // Фіз.-хім. механіка матеріалів.- 2013.- № 5.- С. 98-111.
 25. Ostash O. P., Vol’demarov O. V., Hladysh P. V. Diagnostics of the structural-mechanical state of steels of steam pipelines by the coercimetric method and prediction of their service life // Materials Science.- 2014.- 49(5).- P. 667-680.
 26. Вплив відновлювального і окиснювального середовищ на фізико-механічні властивості керамік ScCeSZ–NiO та YSZ–NiO / Б. Д. Василів, В. Я. Подгурська, О. П. Осташ та ін. // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2013. – № 2. – С. 5–13.
 27. Vasyliv B. D., Podhurs’ka V. Ya., Ostash O. P., Vasyl’ev О. D., Brodnikovs’kyi E. M. Influence of reducing and oxidizing media on the physicomechanical properties of ScCeSZ–NiO and YSZ–NiO ceramics // Materials Science.- 2013.- 49(2).- P. 135-144.
 28.  Andrzejczuk M., Vasylyev O. , Brodnikovskyi I. et al. Microstructural changes in NiO–ScSZ composite following reduction processes in pure and diluted hydrogen // Materials Characterization. – 2014. – №87. – P. 159–165.
 29. Низькотемпературна і корозійна циклічна тріщиностійкість алюмінієвих сплавів Д16АТНВ і В95Т1 після тривалої експлуатації /  О.П. Осташ, І.М. Андрейко, Ю.В. Головатюк та ін. // Фіз.– хім. механіка матеріалів.– 2014. – №.3. – С. 38–44.
 30. Ostash O. P., Andreiko I. M., Holovatyuk Yu. V., Semenets’ O. I., Koval’chuk L. B. Low-temperature and corrosion fatigue crack-growth resistance of D16ATNV and V95T1 aluminum alloys after long-term operation // Materials Science.- 2014.- 50(3).- P. 350-357.
 31. Prikhna T., Cabioc'h T., Gawalek W., Ostash O. et al. Study of the thermal stability and mechanical characteristics of MAX phases of Ti-Al-C(N) system and their solid solutions // Advances in Science and Technology.-  2014. – 87. – P. 123–128.
 32. Prikhna T., Ostash O., Basuyk T. et al. Thermal stability and mechanical characteristics of  densified Ti3AlC2-based material // Solid State Phenomena.- 2015.- Vol. 230.- P. 140-143.

Патент:

 1. Гапонюк Я.В., Воробель Р.А.,  Спосіб та пристрій вимірювання діаметру паропроводу. Патент на винахід №108008 виданий 10.03.2015 р.
Патенти:

Патент України на корисну модель №69091. Спосіб моделювання деградації конструкційних матеріалів в об'єктах тривалої експлуатації / О. П. Осташ, В.М. Учанін, І.М. Андрейко, Ю.В. Головатюк. – Опубл. 25.04.2012; Бюл. № 8.

Патент України на корисну модель №71087. Спосіб прогнозування водневотривкості сталей / О. П. Осташ, В.І. Витвицький, Р. В. Чепіль. – Опубл. 10.07.2012; Бюл. № 13.

Патент України на корисну модель №69067. Спосіб визначення розміру втомної зони передруйнування / О. П. Осташ, Р. В. Чепіль, І. М. Андрейко та ін. – Опубл. 25.04.2012; Бюл. № 8.

Патент України на винахід №101424. Вихрострумовий спосіб визначення ступеня експлуатаційної деградації конструкційних матеріалів / О. П. Осташ, І.М. Учанін, І. М. Андрейко , Ю.В. Головатюк. – Опубл. 25.03.2013; Бюл. № 6.

Патент України на корисну модель №78992. Спосіб обробки NiO-вмсіних анодів твердо оксидної паливної комірки / О. П. Осташ, Б. Д. Василів, В. Я. Подгурська, О. Д. Васильєв. – Опубл. 10.04.2013; Бюл. № 7.

Патент України на корисну модель №83151. Спосіб рівномірного контактного електронагріву нагріву  зразків змінного перерізу / О. П. Осташ, Р. В. Чепіль, В.І. Грибовська. – Опубл. 27.08.2013; Бюл. № 16.

Патент України на винахід №106168. Вихрострумовий спосіб визначення ступеня локальної деградації конструкційних матеріалів під  час довготривалої експлуатації / О. П. Осташ, І.М. Учанін, І. М. Андрейко  та ін. – Опубл. 25.07.2014; Бюл. № 14.

Патент України на корисну модель №92330. Спосіб термічної обробки литих доевтектичних титанових сплавів системи Ti-Si-Al-Zr / О. П. Осташ, А. Д. Івасишин. – Опубл. 11.08.2014; Бюл. № 15.

Патент України на винахід №106837. Спосіб прогнозування залишкового ресурсу згинів парогонів / О. П. Осташ, Р.В. Чепіль, О.В. Вольдемаров, П.В. Гладиш. – Опубл. 10.10.2014; Бюл. № 19.

Патент України на винахід №106836. Спосіб оцінювання роботоздатності колісних сталей / О. П. Осташ, І. М. Андрейко, В.В. Кулик. – Опубл. 10.10.2014; Бюл. № 19.

Патент України на корисну модель №94545. Жаростійкий матеріал для паливних комірок  // О. П. Осташ, Т.О. Пріхна, А. Д. Івасишин та ін. – Опубл. 25.11.2014; Бюл. № 22.

Партнери:

1.ДП "АНТОНОВ", м. Київ
SP "ANTONOV", Kyiv
2.ПАТ "Інтерпайп НТЗ", м. Дніпропетровськ
INTERPIPE NTRP, Dnipropetrovsk
3.КБ "Південне", м. Дніпропетровськ
Design Office Yuzhnoe, Dnipropetrovsk
4.Львівський державний завод "ЛОРТА"
SP "LORTA", Lviv
5.Інститут електрозварювання НАН України, м. Київ (чл.-кор. НАНУ В. Д. Позняков, д.т.н. О. А. Гайворонський, д.т.н. Т. М. Лабур, д.т.н. Л. І. Маркашова)
Paton Welding Institute NASU, Kyiv
6.Інститут проблем матеріалознавства НАН України, м. Київ (д.ф.-м.н. О. Д. Васильєв)
Frantsevich Institute for Problems of Materials Science of NASU, Kyiv
7.Інститут надтвердих матеріалів НАН України, м. Київ (чл.-кор. НАНУ Т. О. Пріхна)
Bakul Institute for Superhard Materials of NASU, Kyiv
8.Фізико-технологічний інститут сталі і сплавів НАН України, м. Київ (д.т.н. С. Я. Шипицин)
Physical and Technological Institute of Metals and Alloys of  NASU, Kyiv
9.Інститут чорної металургії НАН України, м. Дніпропетровськ (к.т.н. О. І. Бабаченко)
Nekrasov Institute for Ferrous Metallurgy of NASU, Dnipropetrovsk
10.Дніпропетровський національний університет (д.т.н. Н. Є. Калініна)
Oles Honchar National University, Dnipropetrovsk
11.Запорізький національний технічний університет (д.т.н. І. П. Волчок)
National Technical University, Zaporizhya

НАШІ ПАРТНЕРИ із ЗАКОРДОННИХ УСТАНОВ:
д-р. В.ПОЛЬ-БОНКУР (Франція, CNRS),
проф. В.ПЕЧАРСЬКИЙ (США, Ун-т.шт.Айова)
проф. П.ЗАВАЛІЙ (США, ун-т шт. Меріланд)
проф. С.ФІЛІПЕК та Г.ДРУЛІС (Польща),
д-р Р.Денис та проф. В.Яртись (Норвегія,
Ін-т енергетичних технологій
 
 
 
              
НАШІ ПАРТНЕРИ з ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ:
проф. Р.Гладишевський,
проф. Б.Котур,
д-р Л.Аксельруд
 
 
 
 
 
НАШІ ПАРТНЕРИ з НАН УКРАЇНИ:
акад. Ю.СОЛОНІН, проф. О.ХИЖУН,
д-ри В.ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ та О.ЄРШОВА
 
 
 
Міжнародні гранти:
INTAS – 2006-2008, CRDF-2010-2011, CNRS-НАНУ-2012-2013, ПАН-НАНУ-2015-2016,
ICDD-2005-2015

Кредо відділу:

 • вивчення механізмів та кінетики корозивного та корозивно-механічного пошкодження металів в агресивних середовищах, у т.ч. сірководневих; оцінювання роботоздатності металевих елементів обладнання енергетики, нафтогазовидобувної, хімічної та переробної промисловостей;
 • розроблення нових корозійностійких матеріалів і методів їх захисту шляхом інгібування робочих середовищ; створення протикорозійних металевих і полімерних покриттів, герметиків і мастил.

Склад відділу:

Корній
Сергій Андрійович  
в.о. завідувача відділу
д.т.н., с.н.с. 
263-80-96, 3768
 
 
Похмурський
Василь Іванович 
головний науковий співробітник
член-кор. НАНУ,
д.т.н., проф. 
263-15-77, 3353
 
Хома
Мирослав Степанович
провідний науковий співробітник
д.т.н., професор
263-11-57
 
Зінь
Іван Миколайович 
провідний науковий співробітник
д.т.н., с.н.с. 
3244
 
 
Винар
Василь Андрійович 
старший науковий співробітник
к.т.н., с.н.с. 
3661
 
Слободян
Звеномира Володимирівна  
старший науковий співробітник,
к.т.н., с.н.с.
3517
 
Білий
Левко Михайлович  
старший науковий співробітник,
к.т.н.   
3095 
Василів Христина
Броніславівна   
старший науковий співробітник,
к.т.н.  
3253

 

 

старший науковий співробітник к.т.н. Тимусь Мар'яна Богданівна тел. 3244

науковий співробітник к.т.н. Копилець Володимир Іванович тел. 3224

науковий співробітник к.т.н. Маглатюк Людмила Анатоліївна тел. 3517

науковий співробітник к.т.н. Мардаревич Роман Сильвестрович тел. 3253, 3644

науковий співробітник к.т.н. Рацька Надія Богданівна тел. 3253

науковий співробітник к.т.н. Чучман Мар'ян Романович тел. 3661

науковий співробітник к.т.н. Хлопик Ольга Петрівна тел. 3244

молодший науковий співробітник к.т.н. Івашків Василь Романович тел. 3661

молодший науковий співробітник к.т.н. Галайчак Світлана Анатоліївна тел. 3661

молодший науковий співробітник к.т.н. Дацко Богдан Миколайович  тел. 3224

молодший науковий співробітник к.х.н. Даниляк Марія-Олена Михайлівна тел. 3385

головний інженер Рудковський Євген Мар'янович тел.3684

провідний інженер Купович Рома Богданівна тел. 3517

провідний інженер – Головчук Мирон Ярославович тел. 3797

інженер І категорії Зінь Ярослав Іванович тел. 3244

інженер ІІ кат. Дячук Алла Ільївна  тел. 3224

інженер Максішко Юлія Ярославівна тел. 3385

технік І категорії Худик Петро Михайлович тел. 3684

слюсар з механоскладальник робіт 6 р. Гнатів Г.М. тел. 

Фотографії продукції, обладнання:

 

Автоклав для електрохімічних досліджень за підвищених
температур (до 300 ºС) та  рівноважних тисків

Установка для мікроелектрохімічних досліджень
 в рухомій краплі електроліту

Прилад ІКМ для корозійного моніторингу працюючого обладнання  хімічної та нафтопереробної промисловості,
що реалізує імпульсний метод визначення ступеня пошкодження металів
 
         Публікації:
 1. В. І. Похмурський, М. С. Хома. Корозійна втома металів і сплавів / НАН України, Фіз.-мех. ін-т. - Л.: Сполом, 2008. - 304 с.
 2. В. І. Похмурський, І. М. Антощак. Методи електрохімічних досліджень металів у високотемпературних водних середовищах / НАН України, Фіз.-механ. ін-т ім. Г. В. Карпенка. - Л. : СПОЛОМ, 2010. - 152 с.
 3. V. Pokhmurskii, S. Korniy, V. Kopylets. The Theoretical Study of Interaction of Water Chloride Containing Environment Components with CuAl2 Intermetallic Surface // Journal of Cluster Science. – 2010. – Vol. 21, № 1. – P. 35-43.
 4. V.I. Pokhmurskii, I.M. Zin, V.A.Vynar, L.M. Bily. Contradictory Effect of Chromate Inhibitor on Corrosive Wear of Aluminium Alloy. Corrosion Science 53. – 2011.– P. 904-908.
 5. V. Pokhmurskii, S. Korniy, V. Kopylets. Computer Simulation of Binary Platinum–Cobalt Nanoclusters Interaction with Oxygen // Journal of Cluster Science. – 2011. – Vol. 22, № 3. – P. 449-458.
 6. Corrosive wear of aluminium alloy in the presence of phosphate. V.I. Pokhmurskii, I.M. Zin, V.A. Vynar, O.P. Khlopyk and L.M. Bily. Corrosion Engineering, Science and Technology. 2012, V.47, N3. - P. 182-187.
 7.  В.І.Похмурський, Х.Б.Василів. Вплив водню на тертя і зношування металів (огляд).- Там само.-2012 -№2.-С. 5-17.  
 8. Pokhmurskii V.I., Zin I.M., Pokhmurska H.V. and Vynar V.A. Electrochemical investigations of aluminium alloys tribocorrosion / Int. J. Corros. Scale Inhib., 2014, 3, no. 2, 129-136
 9. Vasyl Pokhmurskii, Sergiy Korniy, Volodymyr Kopylets and Bogdan Kosarevych. Quantum-chemical calculation of modified silicon-contained zeolite clusters electronic structure by zinc and calcium ions // Chemistry & Chemical Technology. – 2014. – Vol. 8, No. 1. – P. 1-6.
 10. V.I. Pokhmurskii, I.M. Zin, L.M. Bily, V.A.Vynar, Ya.I.Zin. Aluminium Alloy Corrosion Inhibition by Chromate-Free Composition of Zinc Phosphate and Ion Exchanged Zeolite. Surface and Interface Analysis. – 2013. – V.45. – P. 1474-1478.
 11. В.І. Похмурський, І.М. Зінь, С.А. Корній, Я.І. Зінь, Б.П. Косаревич. Теоретико-експериментальні передумови застосування нанопористих іонномодифікованих цеолітів для підвищення захисних властивостей органічних покриттів // Наноструктурне матеріалознавство. – 2013. – № 1. – С. 78-87.
 12. L.I. Bazylak, A.R. Kytsya, I.M. Zin’ and S.A. Korniy. Synthesis and studies of the anticorrosion activity of the zinc phosphate nanoparticles // In Book “Functional Polymer Blends and Nanocomposites”, editors G.A. Zaikov, L. Bazylak, A.Haghi. – Apple Academic Press. – New York . – 2014. – P. 241-253.
 13. Хома М.С. Проблеми руйнування металів у сірководневих середовищах // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2010. –№ 2. – С. 55–66.
 14. Похмурський В.І., Хома М.С. Адсобційно-електрохімічна теорія корозійної втоми металів: досягнення та перспективи // Фіз.-хім. механіка матеріалів. Зб. наук. праць. –2010. – С. 275–287.
 15. Похмурський В.І., Хома М.С., Архипов О.Г. Розроблення імпульсного методу корозійного моніторингу та виготовлення технічних засобів для оцінки критичного стану обладнання хімічної промисловості, що працює за підвищених параметрів // Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин. Збірник наукових статей. Наук. кер. акад. Б.Є.Патон. – 2012. – С. 127–131.
 16. Khoma M. Influence of Static and Cyclic Tensions on Corrosion –Mechanical Destruction of Steels in Hydrogen Sulfide Environments // Black Sea Energy Resource Development and Hydrogen Energy Problems. NATO Science For Peace and Security Series – C: Environmental Security. – Springer.  2012. – Р. 343–350.
 17. Pokhmurskii V.I., Vynar V.A., Vasyliv Ch.B., Ratska N.B. Effects of hydrogen exposure on the mechanical and tribological properties of α-titanium surfaces // Wear, Volume 306, Issues 1–2, 30 August 2013. – P. 47–50.
 18. Вплив циклічних навантажень на опірність руйнуванню трубних сталей та їх зварних з’єднань у сірководневих середовищах //  М.С. Хома, М.Р. Чучман,  В.Р. Івашків, Г.М. Сисин // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2013. – № 3. – С. 52–57.
 19. Khoma М., Sysyn G. Development of the Method of Study of Metals Microelectrochemical Heterogeneity // The Journal of corrosion Science and Engineering. – 2013, V. 16. – Preprint 69. – 5 p.
 20. Pokhmurskii V.I., Zin I.M., Pokhmurska H.V. and Vynar V.A. Electrochemical investigations of aluminium alloys tribocorrosion // Int. J. Corros. Scale Inhib. – 2014. – 3, No 2. – Р. 129–136.
 21. Корозія та наводнювання сталі 09Г2С у сірководневих середовищах за підвищених температур і тисків / М.С.Хома, М.Р. Чучман, І.М. Антощак та ін. // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2015. – № 5. – С. 62–67.
 22. Хома М.С., Головей С.А., Івашків В.Р. Окисно-відновні процеси на армко-залізі в сульфідвмісних лужних розчинах // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2016. – № 5. – С. 38–43.
 23. Pokhmurs’kyi V.I., Rats’ka N.B., Vasyliv Kh.B.,  Vynar V.A. Improvement in the Wear Resistance of the Nb–Ti Alloy  System by Using  Thermodiffusion Oxidation // Strength of Materials, Vol. 48, No. 6, November, 2016.– Р. 740–746.
Патенти:
 1. Патент України на корисну модель № 81047. Спосіб експрес-оцінки ефективності інгібіторів корозії за умов механічного руйнування пасивної плівки на поверхні металу / В.І. Похмурський, І.М. Зінь, А.І.Кондир, О.П. Хлопик. – Опубл. 25.06.2013; Бюл.№ 12. - 4 с.
 2. Патент України на корисну модель UA № 42045. Поліуретанова ґрунтувальна композиція. Автори: В.І. Похмурський, І.М. Зінь, І.П. Гнип, Н.М. Ласковенко, Л.М. Білий, М.Б. Тимусь, М.В. Маруха. Опубл. 25.06. 2009, Бюл. № 12. – 4 с.
 3. Патент України на корисну модель UA № 40707. Ін’єкційна композиція. Автори: В.І. Похмурський, І.М. Зінь, В.І. Маруха, І.П. Гнип, Л.М. Білий. Опубл. 27.04. 2009, Бюл. № 8. – 4 с.
 4. Патент України № 78503. Грунтувальна композиція для антикорозійного покриття. Автори: В.І. Похмурський, І.М. Зінь, А.Р. Киця, Л.М. Білий, С.А. Корній, Я.І. Зінь, О.І. Хлопик. 25.03.2013. Бюл. №6 – 4 с.
 5. Патент України № 78529. Спосіб отримання нанорозмірного фосфату цинку. Автори: Похмурський В.І., Киця А.Р., Зінь І.М., Базиляк Л.І., Корній С.А., Гринда Ю.М. 25.03.2013. Бюл. №6 – 4 с.
 6. Патент на корисну модель №61480, Україна, МПК G01N 17/00. Комірка для досліджень корозійного розтріскування під напруженнями металів в корозивних розчинах /  М.Р. Чучман; власник ФМІ, №u 2010 14258; заявл. 29.11.10; опублік. 25.07.2011. Бюл. № 14.–3 с.
 7.  Патент на корисну модель № 96715, Україна, МПК G01N 17/00. Автоклав для корозійних досліджень матеріалів у   агресивних  середовищах / М.Хома, М.Чучман, Б.Дацко, Г.Чумало; власник ФМІ, № u 2014 04358; заявл. 22.09.2014; опубл. 10.02.2015. Бюл. № 3. –4 с.
 8. Патент на корисну модель № 101621, Україна, МПК G01N 17/00/ Лабораторний генератор сірководню підвищеного тиску (1…15 атм) та високої чистоти / М.C. Хома, М.Р. Чучман, В.Р. Івашків; власник ФМІ, № u 2015 02507; заявл. 20.03.15;  опублік. 25.09.2015. Бюл. №18.

Акти впровадження і використання:

 1. Акт про впровадження методики мікроелектрохімічних досліджень поверхні металів в рухомій краплі електроліту  (ПрАТ «Сєвєродонецький НДІХІММАШ»,  28.11.2011).
 2. Рекомендації щодо зниження дефектності зварних з’єднань газопроводів для транспортування газу з домішками H2S  з низьколегованих і маловуглецевих сталей під час їх ремонту в польових умовах  (УМГ «Львівтрансгаз»,  15.07.2011).  
 3. Акт впровадження «Встановлення впливу коро­зійно-електро­хімічних чин­ни­ків та навод­нювання на опірність руйнуванню трубних сталей у сірковод­не­вих середо­ви­щах за стати­них і циклі­ч­них напружень» (ДПУ УкрНДПІНП «МАСМА», 2014 р.).
Партнери:
 1. ПрАТ «Конотопський арматурний завод».
 2. НДІХІММАШ м. Сєвєродонецьк.
 3. ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот».
 4. ПрАТ «ЛИНИК» м. Лисичанськ.
 5. УМГ «Львівтрансгаз».
 6. Національний науковий центр “Харківський фізико-технічний інститут”.
 7. Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.
 8. Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”.
 9. Національний університет “Львівська політехніка”.
 10. Східно-український національний університет ім. В. Даля.
 11. Хемніцький технологічний університет, Німеччина
 12. Інститут прецизійної механіки, Польща
 13. Бранденбурський Технологічний університет, Німеччина
 14. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (проф. Є.І. Крижанівський, О.М. Карпаш)
 15. Національний університет “Львівська політехніка” в якому спіробітники відділу читають лекції з корозії та матеріалознавства. (проф. В.Т. Яворський, О.І. Кунтий)
 16. Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” (Ю.С. Герасименко, О.В. Лінючова, О.Е. Чигиринець)
 17. Львівський національний університет ім. І.Я.Франка (д.х.н. О. Решетняк).
 18. Національний авіаційний університет (проф. Я.В.Кіндрачук)
Участь у міжнародних та вітчизняних проектах:
 • Проект INTAS «Holistic Strategies for Chromate-Free Surface Treatment of Aluminium” (Цільові стратегії  для заміни хроматів у поверхневій обробці та в покриттях алюмінію) (Project # 04-80-7219), який виконувався спільно з
 • Університет Манчестера, школа матеріалів,
 • of Manchester, School of materials (profStuart Lyon);
 • Інститут фізичної хімії та електрохімії ім. А.Н. Фрумкіна РАН
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук (проф. Ю.И.Кузнецов);
 • Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” (проф. М.Д.Сахненко)
 • Український Науково-технологічний центр (УНТЦ):
Проект УНТЦ Р340 Effect of chromate and chromate-free organic coatings on corrosion fatigue of an aluminum alloy (Вплив хроматвмісних та безхроматних органічних покриттів на корозійну втому алюмінієвого сплаву). 2009-2012 рр.
Проект УНТЦ 5965. Development of new corrosion inhibitors for oil-gas industry with use of environmentally friendly surfactants (Створення нових інгібіторів корозії металів для нафтогазової промисловості із застосуванням екологічно безпечних поверхнево-активних речовин). 2014-2016 рр.
 • В рамках ЦІЛЬОВОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ НАН УКРАЇНИ «ПРОБЛЕМИ РЕСУРСУ І БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОНСТРУКЦІЙ, СПОРУД І МАШИН» („РЕСУРС”) відділ співпрацює з
Відділенням фізико-хімії горючих копалин Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України
Інститутом надтвердих матеріалів НАНУ ім. Бакуля
Інститутом загальної та неорганічної хімії НАНУ
Інститутом проблем матеріалознавства НАНУ ім. І.М. Францевича
Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАНУ
 • Відділ був виконавцем проектів Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали» та цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій»

На базі відділу № 11 з 2006 р. функціонує центр колективного користування науковими приладами Фізико-механічного інституту НАН України «Центр електронної мікроскопії та рентгенівського мікроаналізу» (фото), який призначений для проведення наукових досліджень в галузі матеріалознавства, корозії металів та електрохімії, зокрема вивчення топографіі поверхні, хімічного складу та мікроструктури металевих, керамічних, композиційних та полімерних матеріалів і покриттів, який створено з метою раціонального використання сучасного наукового обладнання науковими установами та організаціями НАН України. Детальніше>>>

 

Кредо відділу:

 • встановлення закономірностей та механізмів високотемпературної взаємодії конструкційних матеріалів із контрольованими технологічними середовищами (гази, розплави металів, електроліти) для цілеспрямованого формування морфології та структурно-фазового стану поверхневих функціональних шарів;
 • розроблення нових та удосконалення існуючих методів термічної та хіміко-термічної обробки конструкційних матеріалів для забезпечення комплексу їх службових характеристик;
 • розвиток наукових положень інженерії поверхні конструкційних матеріалів для підвищення їх зносо- та корозивної тривкості, а також жаростійкості (термодифузійне насичення, газотермічне напилення, плазмоелектролітичний синтез).

Склад відділу:

Погрелюк
Ірина Миколаївна

Завідуюча відділу
д.т.н., професор
263-43-07, 3128 
 
Федірко
Віктор Миколайович

головний науковий співробітник
д.т.н., проф.,
чл.-кор. НАН України
263-72-58, 3284
Студент
Михайло Михайлович
провідний науковий співробітник 
д.т.н., с.н.с. 
263-50-66, 3648
Лук'яненко
Олександр Геннадійович

старший науковий співробітник
к.т.н. 
3764
Ткачук
Олег Володимирович

старший науковий співробітник
к.т.н. 
3672
Труш
Василь Степанович

старший науковий співробітник
к.т.н. 
3764
 
 
Гвоздецький
Володимир Михайлович
старший науковий співробітник
к.т.н. 
3624
Посувайло
Володимир Миколайович
старший науковий співробітник
к.т.н. 
3620
Чумало
Галина Василівна 
старший науковий співробітник,
к.т.н.
3624
Веселівська
Галина Григорівна
молодший науковий співробітник
к.т.н. 
3272
Довгуник
Володимир Миронович
старший науковий співробітник
к.т.н. 
3624
Проскурняк
Роман Васильович

науковий співробітник
к.т.н.
3672
Кравчишин
Тарас Миронович

молодший науковий співробітник
к.т.н.
3343

 

Кухар
Іван Степанович

молодший науковий співробітник 
к.т.н. 
3672
Ступницький
Тарас Романович
молодший науковий співробітник
к.т.н.
3648
Сірак
Ярина Ярославівна
молодший науковий співробітник
к.т.н. 
3272
Лаврись
Сергій Мирославович
молодший науковий співробітник 
3343
Шляхетка
Христина Сергіївна
молодший науковий співробітник 
3343
Дзьоба
Юрій Васильович
головний інженер 
3624
 

молодший науковий співробітник Задорожна Христина Романівна тел. 3272

провідний інженер Баранецький Володимир Степанович тел. 3674

провідний інженер Кудлак Степан Михайлович тел. 3674

провідний інженер Лопушанський Василь Антонович тел. 3420 

провідний інженер Ковальчук Ігор Васильович тел. 3620

інженер І категорії Рабик Богдан Іванович тел. 3620

інженер І категорії Корінь Ярослав Степанович тел. 3272

інженер ІІ категорії (0,5 посадової ставки) Мельник Христина Романівна тел. 3672

технік І категорії Кордюкевич Мирон Олексійович тел. 3465

технік І категорії Петришин Михайло Степанович тел. 3844

слюсар з механоскладальних робіт 4 р. Малець Михайло Михайлович тел. 3844 

слюсар-ремонтник 6 р Краєвський Петро Петрович тел. 3465

слюсар-ремонтник 6 р – Чабан Орест Степанович тел. 3465

Фотографії продукції, обладнання:

 

Вироби авіаційного призначення з титанового сплаву ВТ22 після модифікування поверхні азотом.
 
        

Супорти зі сплаву ВТ6 після азотування.

Головки ендопротезу кульшового суглобу зі сплаву ВТ1-0 після модифікування поверхні азотом
(спільно з ІНМ НАНУ).

 

Обладнання для модифікування поверхневого шару конструкційних матеріалів різними елементами втілення (O2N2CB).

 
   
  Публікації:
 1. Pohrelyuk I. Effect of oxidation of nitride coatings on corrosion properties of Ti-6Al-4V alloy in 0.9 % NaCl at 40оС / I. Pohrelyuk, O. Tkachuk, R. Proskurnyak // Central European Journal of Chemistry. – 2014. – Vol. 12, Iss. 2. – P. 260–265.
 2. Yaskiv O.I. Oxidation/corrosion behaviour of ODS ferritic/martensitic steels in Pb melt at elevated temperature / O.I. Yaskiv, V.M. Fedirko // International Journal of Nuclear Energy. – 2014. – Vol. 2014. – Article ID 657689, 8 pages (http://dx.doi.org/10.1155/2014/657689).
 3. Corrosion resistance of Ti-6Al-4V alloy with nitride coatings in Ringer's solution / I.M. Pohrelyuk, V.M. Fedirko, O.V. Tkachuk, R.V. Proskurnyak // Corrosion Science. – 2013. – Vol. 66. – P. 392–398.
 4. Modelling of microstructural evolution of titanium during diffusive saturation by interstitial elements / Ya. Matychak, I. Pohrelyuk, V. Fedirko, O. Tkachuk // Titanium Alloys – Advances in Properties Control (Chapter 3), Book edited by J. Sieniawski, W. Ziaja. – InTech, 2013. – P. 45–68.
 5. Pohrelyuk I.M. Corrosion behaviour of Ti-6Al-4V alloy with nitride coatings in simulated body fluids at 36°С and 40°С / I.M. Pohrelyuk, O.V. Tkachuk, R.V. Proskurnyak // ISRN Corrosion. – 2013. – Vol. 2013. – P. 1–7 (http://dx.doi.org/10.1155/2013/241830).
 6. Pohrelyuk I. Chemico-thermal treatment of titanium alloys – Nitriding / I. Pohrelyuk, V, Fedirko // Titanium Alloys – Towards Achieving Enhanced Properties for Diversified Applications (Chapter 7), Book edited by Prof. Dr. Akm Nurul Amin. – InTech, 2012. – P. 141-174.
 7. Gas nitriding and subsequent oxidation of Ti-6Al-4V alloys / D.B. Lee, I. Pohrelyuk , O. Yaskiv , J.Ch. Lee // Nanoscale Research Letters. – 2012. – 7:21 (DOI:10.1186/1556-276X-7-21).
 8. Pogrelyuk I.N. Study of wear resistance of thermal-diffusion boron nitride coatings on titanium / I.N. Pogrelyuk, V.N. Fedirko, A.V. Samborskii // Journal of friction and wear. – 2012. – Vol. 33, No 5, – P. 388-395.
 9. Formation of oxynitrides on titanium alloys by gas diffusion treatment / I. Pohreliuk, О. Yaskiv, V. Fedirko, D.B. Lee O. Tkachuk // Thin Solid Films. – 2011. – 519. – Р. 6508–6514.
 10. Pohrelyuk I.M. Corrosion resistance of the Ti-6Al-4V titanium alloy with nitride coatings in 0,9% NaCl / I.M. Pohrelyuk, O.V. Tkachuk, R.V. Proskurnyak // JOM Journal of the Minerals, Metals and Materials Society. – 2011. – Vol. 63. – No. 6. – P. 35–40.
 11. Changes of residual stresses in arc spraying coatings during high temperature oxidation // V.Pokhmurskii, M.Student, V.Gvozdeckyj, H.Pokhmurska. / Inzyneria powierzchni, N3. 2011. – P.32-37.
 12.  Zmiana naprężeń szczątkowych w powłokach natryskiwanych lukowo poddanych utlenianiu wysokotemperaturowemu / V. Pokhmurskii, M. Student, B. Wielage, H. Pokhmurska, V.Gvozdeckii // Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń Powierzchni – 14 p.
 13. Iron-based arc-sprayed coatings for gas corrosion protection at elevated temperatures / H.Pokhmurska, B.Wielage, V.Pokhmurskii, M. Student, V.Gvozdeckii // Proc. of Int. Thermal spray Conf. and Exposition. – 2011. – S.139-144
 14. Arc-sprayed iron-based coatings for erosion-corrosion protection of boiler tubes at elevated temperatures. Journal of Thermal Spray Technology   2013 vol:22, iss:5, 808-819 Pokhmurskyi V. I., Student M.M., Pokhmurska H.V., Student O.Z, Hvozdecky V.M., Stupnytskyi T.R.
 15. Iron-based coatings arc-sprayed with cored wires for applications at elevated temperatures. B.Wielage, H.Pokhmurska, M.Student, V.Gvozdeckii, T.Stupnyckyj, V.Pokhmurskii // Surface and Coatings Technology, 220 (2013) – P.27-35.
 16. Газоабразивная износостойкость при повышенных температурах покрытий, полученных дуговой металлизацией Похмурський В.І., СтудентМ.М., ГвоздецькийВ.М., ПохмурськаГ.В., Рябцев І.О., Ступницький Т.Р. Автоматическая сварка», 2013, № 6, с. 16-23
 17. Особливості трибологічної поведінки комбінованих метало-оксидокерамічних шарів на легких сплавах  Похмурський В.І., Студент М.М., Довгуник В.М., Клапків М.Д., Мирко В.В., Киця А.Р., Базиляк Л.І. Фізико-хімічна механіка матеріалів”- № 2  2012 - С.55
 18. Вплив додатку наночастинок срібла до мастила на трибологічну поведінку комбінованих металооксидокерамічних шарів В.І. Похмурський, М.М. Студент, В.М. Довгуник, М.Д. Клапків, В.М., Посувайло, А.Р.Киця. Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2012. – № 5. – С. (5 C).
 19. Реалізація наукових розробок у сучасних умовах  В.І. Похмурський, І.Й. Сидорак, М.М. Студент, Львів 2013 с.88.
     Монографії:
 1. Термическая обработка титановых и алюминиевых сплавов в вакууме и инертных средах / Г.Г. Максимоввич, В.Н Федирко, Я.И Спектор, А.Т. Пичугин. – К: Нуак. думка, 1987. – 184 с.
 2. Федірко В.М. Азотування титану та його сплавів / В.М. Федірко, І.М. Погрелюк; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – К.: Наук. думка, 1996. – 221 с.
 3. Механіка руйнування і міцність матеріалів : довідник. посіб. Т. 9. Міцність і довговічність авіаційних матеріалів та елементів конструкцій / ред.: В. В. Панасюк, В. М. Федірко; НАН України. Фіз.-механ. ін-т ім. Г.В.Карпенка. – Л. : Сполом , 2007. – 1066 c.
 4. Федірко В. М. Термодифузійне багатокомпонентне насичення титанових сплавів : монографія / В. М. Федірко, І. М. Погрелюк, О. І. Яськів; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – К. : Наук. думка, 2010. – 164 c.
Патенти:
 1. Патент України 50970. С23С8/00. Спосіб хіміко-термічної обробки титанових сплавів / Федірко В.М., Погрелюк І.М., Ткачук О.В., Самборський О.В. – № u201000396; Заявлено 18.01.10. Опубл. 25.06.10. – Бюл. № 12.
 2. Патент України 51936. С23С8/06. Спосіб хіміко-термічної обробки титанових сплавів / Федірко В.М., Погрелюк І.М., Ткачук О.В., Проскурняк Р.В. – № u201000582; Заявлено 21.01.10. Опубл. 10.08.10. – Бюл. № 15.
 3. Патент України 53075. С23С8/00. Спосіб хіміко-термічної обробки титанових сплавів / Федірко В.М., Яськів О.І., Погрелюк І.М., Проскурняк Р.В., Самборський О.В. – № u201002634; Заявлено 09.03.10. Опубл. 27.09.10. – Бюл. № 18.
 4. Патент України 62404. С23С8/10. Спосіб хіміко-термічної обробки титанових сплавів / Федірко В.М., Пічугін А. Т., Лук’яненко О. Г., Труш В. С. – № u201101732; Заявлено 14.02.11. Опубл. 25.08.11. – Бюл. № 16.
 5. Патент України 62420. С23С8/00. Спосіб хіміко-термічної обробки титанових сплавів / Федірко В.М., Погрелюк І.М., Самборський О.В. – № u201101852; Заявлено 17.02.11. Опубл. 25.08.11. – Бюл. № 16.
 6. Патент України 62432. С23С8/72. Спосіб хіміко-термічної обробки титанових сплавів / Федірко В.М., Погрелюк І.М., Проскурняк Р.В., Самборський О.В. – № u201102019; Заявлено 21.02.11. Опубл. 25.08.11. – Бюл. № 16.
 7. Патент України 65352. С23С8/72. Спосіб термічної обробки титанових сплавів / Федірко В.М., Погрелюк І.М., Ткачук О.В. – № u201101858; Заявлено 17.02.11. Опубл. 12.12.11. – Бюл. № 23.
Партнери:
 1. Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, м. Київ;
 2. Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, м. Київ;
 3. Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій ННЦ «ХФТІ» НАН України, м. Харків;
 4. ДП «АНТОНОВ», м. Київ;
 5. Кафедра прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів Національного університету «Львівська Політехніка», м. Львів;
 6. Кафедра механіки Запорізького Національного Технічного Університету, м. Запоріжжя;
 7. Науково-дослідний Центр «Титан Запоріжжя», м. Запоріжжя.
 8. Dr. Daniel Eylon, Professor and Director Graduate Materials Engineering University of Dayton, 300 College Park, Dayton OH 45469-0240, USA.
 9. Dr. Juergen Konys, Corrosion department, The Institute for Applied Materials - Material Process Technology at a Glance, Karlsruhe Institute of Technology. Kaiserstraße 12. 76131 Karlsruhe. Germany.
 10. Физико-технический институт Национальной академии наук Беларуси, ул. Купревича, 10, г. Минск, 220141, Республика Беларусь.
 11. Институт прикладной физики Академии Наук Молдовы, Республика Молдова, МД 2028, г. Кишинэу, ул. Академией, 5.
 12. Aleksandras Stulginskis University, Lithuania, Studentu 11, Akademija, LT-53361, Kauno raj.
 13. Національний університет «Львівська політехніка»
 14. Кафедра «Зварювальне виробництво, діагностика та відновлення металоконструкцій» завідувач кафедри д.т.н. Похмурська Г.В.
 15. Інститут електрозварювання ім.. О.Є.Патона м. Київ
 16. Відділ Фізико-металургійних процесів наплавки зносостійких і жароміцних сталей.  Завідувач відділу д.т.н., проф. Рябцев І.О.
 17. Відділ захисних покриттів. Завідувач відділу д.т.н., проф. Борисов Ю.С.
 18. Державне підприємство „Львівське конструкторське бюро” Мінпаливенерго України, директор Сегін Б. Є.
 19. ТОВ „ТМ. ВЕЛТЕК” Директор Голякевич А.А., м. Дніпропетровськ
 20. «Завод елеваторного обладнання  «СОКОЛ»  директор Мешій В. О., м.Харків
 21. Державне мале підприємство «Газотермік» директор к.т.н. Сидорак І.Й.,
 

Кредо відділу:

 • встановлення закономірностей та механізмів експлуатаційної деградації матеріалів та характеристик роботоздатності елементів конструкцій за сумісної дії корозивно-наводнювальних середовищ і механічного навантаження;
 • розроблення механіко-електрохімічних методів діагностування і прогнозування технічного стану матеріалів і конструкцій.

Основні напрямки досліджень:

 • а) трансформації мікроструктури металу з урахуванням температури експлуатації;
 • б) технології отримання поверхневих нанокристалічних структур та їх ролі у формуванні опірності корозійно-наводнювальним середовищам;
 • в) експлуатаційної деградації механічних, корозійних та корозійно-механічних властивостей;
 • г) впливу експлуатаційних чинників на деградацію матеріалів; д) ролі розсіяної пошкодженості в деградації фізико-механічних властивостей матеріалів;
 • е) моделювання експлуатаційної деградації матеріалів.
Об'єкти досліджень: металоконструкції тривалої експлуатації нафтогазової, нафтохімічної, хімічної, енергетичної, машинобудівної, будівельної та інших галузей промисловості (трубопроводи, резервуари, колони, вежі, рамні конструкції, апарати, устаткування, механізми тощо).
 

Склад відділу:

Звірко
Ольга Іванівна        
В. О. завідувача відділу 
д. т. н., ст. н. с.         
+38(032)263-32-33, 3413
petrushchak@ipm.lviv.ua

 

Никифорчин
Григорій Миколайович 
провідний науковий співробітник 
доктор техн. наук, професор    
+38(032)263-21-33, 3213    
Студент Олександра
Зеновіївна  
провідний науковий співробітник
д. т. н., професор 
+38(032)222-96-213, 3213    
Цирульник
Олександр Тимофійович 
старший науковий співробітник
д. т. н., ст. н. с.  
+38(032)22-96-13,
3213,3472,.3677
 

 

провідний науковий співробітник д.ф.-м.н., проф. Мицик Богдан Григорович тел. 3313, 3752

старший науковий співробітник д.ф.-м.н. Дем'янишин Наталія Михайлівна тел. 3313, 3752

старший науковий співробітник к.т.н., с.н.с. Кирилів Володимир Іванович тел. 3211, 3438

старший науковий співробітник к.т.н. Греділь Мирослава Іванівна тел. 3294

старший науковий співробітник к.т.н. Кречковська Галина Василівна тел. 3294

старший науковий співробітник к.т.н., с.н.с. Сидор П.Я. тел.

науковий співробітник к.т.н. Хабурський Ярослав Мирославович тел. 3294, 3472, 3677

науковий співробітник к.ф.-м.н. Кость Ярослав Павлович тел. 3313

науковий співробітник к.т.н. Свірська Леся Миколаївна тел. 3211

молодший науковий співробітник к.т.н. Штойко Іван Павлович тел. 3294, 3472

молодший науковий співробітник Максимів Ольга Володимирівна  тел. 3211

молодший науковий співробітник Волошин Віталій Андрійович тел. 3211

головний інженер Курнат Іван Миколайович тел. 3211, 3579, 3438

провідний інженер Крет Наталя Володимирівна тел. 3211

 
Група високотемпературної деградації матеріалів, перший ряд зліва: м.н.с. Л.М. Свірська, к.т.н. н.с. Г.В. Кречковська, д.т.н., пров.н.с. О.З.
Студент (керівник), к.т.н. ст..н.с. П.Я. Сидор; верхній ряд: інж. 1 кат Б.І. Рабик, к.т.н. м.н.с. Л.О. Бабій.
 

Група спеціалізується:

 • на експертизі пошкоджень елементів конструкцій та з’ясуванні причин руйнувань в нафто- і газодобувній, теплоенергетичній та нафтопереробній галузях;
 • оцінюванні технічного стану експлуатованих матеріалів з використанням регламентованих характеристик та підходів механіки руйнування;
 • розробленні підходів кількісного оцінювання фрактографічних та структурних ознак деградації сталей з використанням комп’ютерного оброблення зображень;
 • моделювання високотемпературної водневої деградації сталей в лабораторних умовах;
 • оцінювання залишкового ресурсу теплоенергетичного та нафтопереробного устаткування та розроблення методів його продовження.
Група електрохімічних методів діагностики, зліва: к.т.н. н.с. М.І. Греділь, д.т.н. ст.н.с. О.Т Цирульник (керівник), м.н.с.
В. А. Волошин, к.т.н. ст.н.с. О.І. Звірко, пров. інж. Н.В. Крет, асп. Я.М. Хабурський
 

Група спеціалізується на:

 • оцінюванні технічного стану експлуатованих матеріалів з використанням електрохімічних методів діагностування їх фізико-механічних характеристик;
 • розробленні методів консервативного оцінювання характеристик роботоздатності матеріалів;
 • моделюванні в лабораторних умовах корозійно-водневої деградації конструкційних сталей, що експлуатуються за кліматичних температур;
 • встановленні механізму та кінетики корозійно-водневої деградації конструкційних сталей залежно від складу водних середовищ та виду експлуатаційного навантаження.
Група наноструктурної оптимізації конструкційних матеріалів, зліва: к.т.н. ст.н.с. В.І. Кирилів (керівник), асп.
Максимів О.В., гол. інж. І.М. Курнат
 

Група спеціалізується на:

 • розробці технології формування поверхневих нанокристалічних структур з високими експлуатаційними показниками в різних робочих середовищах;
 • вивченні фізико-механічних властивостей поверхневих наноструктур в умовах дії корозійно-наводнювальних середовищ та підвищених температур;
 • розробці методів контролю параметрів зміцненого поверхневого шару та діагностування його властивостей;
 • впровадженні технології формування поверхневих нанокристалічних структур на підприємствах харчової, нафто- газовидобувної промисловості, комунальному господарстві та в машинобудуванні.

 Публікації:

 1. Effect of the long-term service of the gas pipeline on the properties of the ferrite-pearlite steel / H. Nykyforchyn, E. Lunarska, O. Tsyrulnyk, and et al. // Materials and Corrosion. – 2009. – 60, №9. – P. 716-725.
 2. Environmentally assisted “in-bulk” steel degradation of long term service gas trunkline / H. Nykyforchyn, E. Lunarska, O. Tsyrulnyk, and et al. // Eng. Failure Analysis. – 2010. – 17. – P. 624–632.
 3. Nykyforchyn H.M., Lunarska E., Zonta P. Degradation of properties of long term exploited main oil and gas pipelines steels and role of environment in this process // In: Proc. of the NATO advanced research workshop on corrosion protection of pipelines transporting hydrocarbons. –Dordrecht: Springer, 2011. – P. 59-74.
 4. Корозійно-воднева деградація нафтових і газових трубопроводів та її запобігання: наук.-техн. посіб. у 3-х томах / Є. І. Крижанівський, Г. М. Никифорчин; під заг. ред. В. В. Панасюка. – Івано-Франківськ – Львів: вид-во Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу – Т. 1: Основи оцінювання деградації трубопроводів. – 2011. – 457 с. – Т. 2: Деградація нафтопроводів і резервуарів її запобігання – 447 с. –Т. 3: Деградація газопроводів та її запобігання. – 2012. – 433 с.
 5. Correlation between degradation of corrosion and mechanical properties of long-term exploited oil and gas pipeline steels / H. Nykyforchyn, O. Tsyrulnyk, M. Hredil, О. Zvirko // Mechanics. – 2011. – V.99. – P.41–43.
 6. Fatigue crack growth rates of S235 and S355 steels after friction stir processing / D. Kocanda, V. Hutsaylyuk, T. Slezak, J. Torzewski, H. Nykyforchyn, V. Kyryliv // Materials Science Forum. – 2012. – Vol. 726. – Р. 203–210.
 7. Цирульник О. Т. Використання методів електрохімії в діагностуванні технічного стану конструкційних матеріалів // Фіз.-хiм. механiка матерiалiв. – 2013. – 49, № 4. – С. 29–39.
 8. Оценка деградации физико-механических свойств сталей длительно эксплуатируемых магистральных газопроводов / Г. Н. Никифорчин, О. Т. Цирульник, О. И. Звирко, М. И. Гредиль, В. А. Волошин // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. - 2013. - том 79, № 9. – С. 48-55.
 9. Corrosion-hydrogen degradation of the Shukhov lattice construction steels // V. V. Panasyuk, M. Schuller, H. M. Nykyforchyn, A. I. Kutnyi // Procedia Materials Science. – 2014, Vol. 3. – P. 282–287.
 10. Fatigue Characteristic of S355J2 Steel After Surface Frictional-Mechanical Treatment in Corrosive Environment / D. Kocańda, A. Górka, K. Grzelak, J. Torzewski, E. Łunarska, H. Nykyforchyn and V. Kyryliv // Solid State Phenomena. – Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. – Vol. 224. – P. 21–26.
 11. H. Nykyforchyn, V. Kyryliv, O. Maksymiv. Physical and mechanical properties of surface nanocrystalline structures, generated by severe thermal-plastic deformation / In Book: Nanocomposites, Nanophotonics, Nanobiotechnology, and Applications. – Eds. Olena Fesenko, Leonid Yatsenko. – Inbunden: Springer, 2015 – Chapter 2, P. 31–41.

Українські Партнери:

 1. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ректор академік НАН України, д.т.н., проф. Є.І. Крижанівський, зав. кафедри технології машинобудування д.т.н., проф. Ю.Д. Петрина);
 2. Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України (чл.-кор НАН України, д.ф.-м.н. А.Я. Красовський);
 3. Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України (чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н. Ю.В. Мільман);
 4. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України (чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н. Ю.Я. Мешков).
Зарубіжні Партнери:
 1. Dr. G. Gabetta – Eni S.p.A.(Milan, Italy);
 2. Dr. M. E. Genarro, Dr. P. Zonta – Venezia Tecnologie S.p.A. (Porto Marghera, Italy);
 3. Prof. E. Lunarska – Institute of Physical Chemistry of Polish Academy of Sciences (Warsaw, Poland);
 4. Dr. W. Dietzel – Helmholtz-Zentrum (Geesthacht, Germany);
 5. Prof. K.-J. Kurzydlowski – Warsaw University of Technology (Warsaw, Poland);
 6. Prof. M. Shata – Wroclaw University of Technology (Wroclaw, Poland);
 7. Prof. D. Kocanda – Military University of Technology (Warsaw, Poland).

Зав. відділу Никифорчин Г.М. є головою підкомітету «Воднева деградація матеріалів» Технічного Комітету №10 «Розтріскування у середовищах» Європейського товариства з цілісності конструкцій (ESIS).

У 2012 році Г.М. Никифорчин нагороджений званням почесного члена ESIS (ESIS Fellow, Президент ESIS проф. Л. Бенкс-Силс вручає сертифікат почесного члена ESIS проф. Г. М. Никифорчину.

 

Звірко Ольга Іванівна        

            старший науковий співробітник, к. т. н., ст. н. с.         

  +38(032)22-96-294           petrushchak@ipm.lviv.ua

Наукове кредо:

 • розвиток методів акустичної та магнетоакустичної емісії для наукових досліджень і технічного діагностування та методів ультразвукового неруйнівного контролю;
 • створення засобів для реалізації акустичних методів технічного діагностування у реальних умовах експлуатації виробів та інженерних об’єктів.
 • встановлення закономірностей та механізмів експлуатаційної деградації матеріалів та характеристик роботоздатності елементів конструкцій за сумісної дії корозивно-наводнювальних середовищ і механічного навантаження;
 • розроблення механіко-електрохімічних методів діагностування і прогнозування технічного стану матеріалів і конструкцій.

Основні напрямки досліджень: Побудова теоретичних моделей випромінювання пружних хвиль АЕ під час зародження та розвитку тріщиноподібних дефектів у твердому тілі під дією квазістатичного і циклічного навантаження, високо- і низькотемпературної повзучості, а також за перемагнечення феромагнетиків у квазістатичному магнетному полі. Створення на цій основі методик та засобів неруйнівного контролю і технічної діагностики виробів елементів конструкцій, оцінювання типів руйнування конструкційних матеріалів за спектральним аналізом сигналів АЕ.

    Склад відділу:

 
Почапський Євген Петрович    
завідувач відділу;
доктор техн. наук; ст.н.с.;
тел.: +38(032) 229-65-46; 33-51, 35-46;
 
Скальський Валентин Романович                     
провідний науковий співробітник;
чл.-кор.НАНУ;
доктор техн. наук; проф.;
тел.: +38(032) 263-12-64; 37-88;
Андрейків Олександр Євгенович 
провідний науковий співробітник;
чл.-кор. НАНУ;
доктор техн. наук; проф.;
тел.: +38(032) 263-20-44; 35-06;
 
 
 
Рудавський Денис Володимирович                   
старший науковий співробітник;
доктор техн. наук; ст.н.с.;
тел.: +38(032) 229-65-46; 33-51;
Клим Богдан Петрович 
старший науковий співробітник;
канд. техн. наук; ст.н.с.;
тел.: +38(032) 229-63-51; 33-51;
 
 
Станкевич Олена Михайлівна                            
провідний науковий співробітник;
доктор техн. наук; ст.н.с.;
тел.: +38(032) 229-68-75; 38-75;
Мокрий Олег Мирославович
старший науковий співробітник;
канд. ф.-м. наук; доцент;
тел.:+38(032)229-68-75; 33-51
 
 
 
 

старший науковий співробітник д.т.н. Долінська Ірина Ярославівна  тел. 3875

старший науковий співробітник к.т.н., с.н.с Романишин Ігор Михайлович тел. 3351

науковий співробітник к.т.н. Канюк Юрій Ігорович тел. 3875

науковий співробітник к.т.н. Окрепкий Юрій Степанович тел. 3351

науковий співробітник к.т.н. Романишин Ростислав Ігорович тел. 3351

молодший науковий співробітник Мельник Наталя Петрівна тел. 3875

головний інженер Толопко Ярослав Дмитрович тел. 3520

головний технолог Великий Петро Пилипович тел. 3520

головний конструктор Долішній Петро Михайлович тел. 3520

провідний інженер (0,5 посадової ставки) Савицький Василь Михайлович тел. 3520

провідний інженер (0,5 посадової ставки) Карпів Богдан Васильович тел. 3520

інженер І категорії Семак Петро Михайлович тел. 3520

Публікації: 

Монографії

 1. Назарчук З.Т. Метод акустичної емісії в діагностуванні корпусів реакторів атомних електростанцій / З.Т. Назарчук, І. М. Неклюдов, В. Р. Скальський – К.: Наук. думка, 2016. – 306 с.
 2. Nazarchuk Z., Skalskyi V., Serhiyenko O. Acoustic Emission. Methodology and Application – Springer International Publishing AG, 2017. – XIV, 283 p.
 3. Гудрамович В.С., Скальський В.Р., Селіванов Ю.М. Голографічне та акустико-емі­сійне діагностування неоднорідних конструкцій і матеріалів – Львів: Простір-М. – 2017. – 492 с.
 4. Технічна діагностика матеріалів і конструкцій: довідн. Посібник у 8-ми т. / За заг. ред. акад. З.Т. Назарчука. – Т. 5.: Акустичні методи контрою деградації матеріалів і дефектності елементів конструкцій / Скальський В.Р., Карпаш О.М., Кошовий В.В., Недосєка А.Я., Станкевич О.М. – Львів: Простір-М, 2017. – 412 с.
 5. Технічна діагностика матеріалів і конструкцій: довідн. Посібник у 8-ми т. / За заг. ред. акад. З.Т. Назарчука. – Т. 8.: Методи оцінювання залишкової міцності та довговічності елементів конструкцій за даними неруйнівного контролю / Андрейків О.Є., Пустовий В.М., Рудавський Д.В., Долінська І.Я., Семенов П.О. – Львів: Простір-М, 2017. – 460 с.
 6. Андрейків О.Є. Заповільнене руйнування матеріалів за локальної повзучості / О.Є. Андрейків, В.Р. Скальський, І.Я. Долінська. – Львів: : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 400 с.
 7. Технічна діагностика матеріалів і конструкцій: довідн. Посібник у 8-ми т. / За заг. ред. акад. З.Т. Назарчука. – Т. 7.: Інформаційні технології неруйнівного контролю / Яворський І.М., Почапський Є.П., Воробель Р.А., Русин Б.П. – Львів: Простір-М, 2018. – 508 с.

Статті

 1. Stankevych O. Investigation and identification of fracture types of structural materials by means of acoustic emission analysis / Olena Stankevych, Valentyn Skalsky // Engineering Fracture Mechanics. – 2016. – 164. – P. 24–34.
 2. Stankevych O., Skalsky V. The vibration of a half-space due to a buried mode I crack opening // Wave Motion. – 2017. – 72. – P. 142–153.
 3. Olexandr Andreikiv, Valentyn Skalskyi, Iryna Dolinska Influence of corrosive-aggression medium on the residual resource of annular wheel of steam turbine under variable loads. International Journal of Modern Studies in Mechanical Engineering. 2017. Vol. 3. No 4. Р. 39–43.
 4. Valentyn Skalskyi, Olexandr Andreikiv, Iryna Dolinska Assessment of subcritical crack growth in hydrogen-containing environment by the parameters of acoustic emission signals. International Journal of Hydrogen Energy. 2018. Vol. 43. Р. 5217–5224.
 5. Skalskyi V., Makeev V., Stankevych O., Pavlychko R. Features of fracture of prosthetic tooth-endocrown constructions by means of acoustic emission analysis // Dental Materials. – 2018. – 34(3). – P. e46–e55.
 6. Skalskyi V., Stankevych O., Dubytskyi O. Estimation of effect of hydrogen on the parameters of magnetoacoustic emission signals // Journal of Magnetism end Magnetic Materials. – 2018. – 454. – P. 375–385.
 
Фотографії продукції, обладнання:
 
 
 
Патенти:

 

 1. Мокрий О.М., Муравський Л.І. Оптичний спосіб визначення локальної швидкості поверхневих акустичних хвиль. Патент на корисну модель №114501 від 10.03.2017.
 2. Скальський В.Р., Мокрий О.М. Спосіб визначення швидкості акустичних хвиль в твердих тілах із урахуванням впливу акустичного контакту. Патент на корисну модель № 119902 від 10.10.2017
 3. Скальський В.Р., Мокрий О. М., Рудавський Д.В., Канюк Ю.І. Спосіб визначення швидкості поверхневих акустичних хвиль на неплоскій поверхні твердого тіла. Патент на корисну модель №130511 від 10.12.2018
 
Перелік партнерів відділу:
 1. Філія “Магістральні нафтопроводи “Дружба” ПАТ “Укртранснафта”, 79058, м. Львів, вул. Липинського, 12
 2. ТзОВ “Укрзахіднафтогазсервіс”, 79017, м. Львів, вул. Коциловського, 7а.
 3. ПАТ “Укртрансгаз”, 01021, м. Київ, Кловський уз-віз, 9/1.
 4. СЕТЦ “Діалаб”, 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 9б.
 5. Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького, 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69.
 6. Приватне акціонерне товариство “Львівський локомотиво-ремонтний завод”, 79018, м. Львів, вул. Залізнична, 1 а.
 7. Державне підприємство “Західний експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України”, 79037, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 233 а.
 8. ТзОВ Науково-виробнича фірма «Зонд», 76002, м. Івано-Франківськ, вул.Микитинецька, 5а.
 9. Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П.Шульгіна, 03113, м. Київ, Проспект Перемоги.
 10. ТзОВ «Українсько-німецьке спільне підприємство “ФУКС МАСТИЛА УКРАЇНА”, 79069, м. Львів, вул. Шевченка, 327 А.
 11. ТзОВ ”Науково-технічний центр ”Промтехдіагностика”, 76014, м. Ів-Франківськ,  вул. С. Височана, 47.
 12. Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне», 49008, м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька, 3.
 13. Національний університет «Львівська політехніка», 79013, м. Львів, вул. Степана Бандери, 12.
 

 

 
 
 
 
 
Кредо відділу:
 • створення високопродуктивних оптико-цифрових та аналогових систем діагностування матеріалів, виробів і об’єктів; розроблення гібридних оптико-цифрових методів і засобів діагностування матеріалів, елементів конструкцій, а також змін їх фізико-механічних властивостей під час навантаження та дії зовнішнього середовища;
 • розроблення аналітико-числових методів розв’язування прямих та обернених задач теорії дифракції; визначення полів дефектів елементів конструкцій при їх зондуванні хвилями різної фізичної природи; оцінювання параметрів дефектів за характеристиками розсіяного поля; виявлення нових фізичних закономірностей дифракційної взаємодії для створення оптичних діагностичних систем;
 • розроблення інтелектуальних інформаційних технологій кількісного оцінювання параметрів і характеристик об’єктів за результатами опрацювання їх оптичних зображень.
Склад відділу:
 
Назарчук
Зіновій Теодорович
головний науковий співробітник
д.ф.-м.н., проф.
тел. 263-70-38, 3259
 
 
Вороняк
Тарас Іванович
в.о. завідувача відділу
д.т.н., с.н.с. 
тел. 3609,3614
Кулинич
Ярослав Петрович
заступник зав. відділу
к.т.н., с.н.с. 
тел. 3241
Муравський
Леонід Ігорович
провідний науковий співробітник
д.т.н., проф. 
тел. 3857
Воробель
Роман Антонович
провідний науковий співробітник
д.т.н., проф. 
тел. 3729
Куриляк
Дозислав Богданович
провідний науковий співробітник
д.ф.-м.н., проф. 
тел. 263-32-00, 3483
Максименко Олександр
Парфенович
старший науковий співробітник
к.т.н., с.н.с.
тел. 3441,3695 
Івасенко
Ірина Богданівна
старший науковий співробітник
к.т.н., с.н.с. 
тел. 3629
Сахарук
Олександр Миколайович 
науковий співробітник
 к.т.н. 
тел. 3609
Войтко
Мирон Васильович
науковий співробітник
к.ф.-м.н. 
тел. 3241
Тріщук
Оксана Богданівна
науковий співробітник;
к.ф.-м.н. 
тел. 3241
 
Лисечко
Віктор Олегович
науковий співробітник;
к.ф.-м.н. 
тел. 3241
Берегуляк
Олена Романівна
науковий співробітник
к.т.н.
тел. 3629 
Мандзій
Теодор Стефанович
молодший науковий співробітник
к.т.н. 
тел. 3629
Шарабура
Олексій Михайлович
молодший науковий співробітник;
к.ф.-м.н. 
тел. 3241

молодший науковий співробітник Коцюба Юрій Миколавич тел. 3695,3441

молодший науковий співробітник Стасишин Ігор Вікторович тел.  3609,3614

головний інженер Куць Олександр Григорович тел. 3681

провідний інженер Гаськевич Георгій Ігорович тел. 3313

провідний інженер Дрималик Андрій Романович тел. 3262, 3681

провідний інженер Іванська Надія Іванівна тел. 3241

провідний інженер Ковалевич Віра Михайлівна тел. 3265

інженер І категорії Андрущакевич Ульяна Юріївна тел. 3265,3233

інженер І категорії Сурядова Ольга Дмитрівна тел. 3313

технік І категорії Кулик Ігор Іванович тел. 3891

монтажник РЕАП 6 р. Лялюк Зіновій Юрійович тел. 3891

Фотографії продукції, обладнання:
       
 
 
 
 
Публікації:
 1. Kuryliak D.B. Diffraction of axially-symmetric TM-wave from Bi-cone formed by finite and semi-infinite shoulders / D.B. Kuryliak, O.M. Sharabura // Progress In Electromagnetic Research B. – 2016. – Vol. 68. – PP. 73–88.
 2. Kuryliak D.B. Axially-Symmetric TM-Waves Diffraction by Sphere-Conical Cavity / D.B. Kuryliak, Z.T. Nazarchuk, O.B. Trishchuk // Progress In Electromagnetic Research B. – 2017. – Vol. 73. – P. 1–16.
 3. Kuryliak D. Acoustic plane wave diffraction from a truncated semi-infinite cone in axial irradiation / D. Kuryliak, V. Lysechko // Journal of Sound and Vibration. – 2017. – Vol. 409. – P. 81–93.
 4. D. Kuryliak, V. Lysechko, “Plane wave diffraction from a finite soft cone at oblique incidence,” Journal of Sound and Vibration, Vol. 438, pp. 309-323, Available online 11 September 2018.
 5. D. Kuryliak, V. Lysechko, “Scattering of the plane acoustic wave from a finite hollow rigid cone at oblique incidence,” Journal of Applied Mathematics and Mechanics (ZAMM), published: 15 October 2018 (10p.).
 6. D. B. Kuryliak, K. Kobayashi, Z. T. Nazarchuk, “Wave diffraction problem from a semi-infinite truncated cone with the closed end,” Progress in Electromagnetics Research C, Vol. 88, pp. 251-267, 2018.
 7. D.B. Kuryliak, O.M. Sharabura “Axially symmetric TM-wave diffraction from bi-cone formed by semi-infinite and truncated semi-infinite cones” Journal of Electromagnetic Waves and Applications, Vol 32, Issue 7, P. 812-825, 2018.
 8. Лисечко В.О. Ближнє акустичне поле кругової апертури, утвореної зрізом вершини напівнескінченного конуса / В.О. Лисечко, Д.Б. Куриляк // Доповіді НАНУ. – 2016. – №8. – С. 63–69.
 9. Тетерко А.Я. Специфика формирования электромагнитного поля трещиной усталостного происхождения при вихретоковом контроле / А.Я. Тетерко, В.І. Гутник // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2016, № 3. – С. 38–43.
 10. Метод формування інформаційного сигналу та підвищення точності вихрострумового контролю питомої електричної провідності матеріалу із виключенням впливу зазору / А.Я. Тетерко, Г.Г. Луценко, В.І. Гутник, О.А. Тетерко // Відбір і обробка інформації. – 2016. – Вип. 43 (119). – С.5–11.
 11. Тригуб І.І. Локалізація видовжених дефектів у випадку переміщення джерела первинного поля по поверхні металевого виробу / І.І. Тригуб // Відбір і обробка інформації – 2016. – Вип. 43 (119). – С. 21–25.
 12. Джала В.Р. Виявлення межі неоднорідності у діелектричній структурі радіохвильовим методом / В.Р. Джала // Міжвідомчий збірник наукових праць “Відбір і обробка інформації”. – 2016. – Вип. 43 (119). – С.63–70.
 13. Джала В.Р. Принципи побудови апаратно-програмного комплексу для неруйнівного контролю композитних елементів конструкцій авіакосмічної техніки / Л.І. Муравський, Т.І. Вороняк, Я.Л. Іваницький, В.Р. Джала, О.Г. Куць // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2017. – №1. – С. 37–42.
 14. Muravsky L.I., Sakharuk O.M., Byczkowska-Lipińska L. Accurate definition of correlation peak position by optical speckle-displacement correlation technique // Opt Lasers Eng. 2009. V.47, N 6. P.712–720.
 15. Two-frame phase shifting interferometry for retrieval of smooth surface and its displacements / L.I. Muravsky, Ostash O.P., Kmet' A.B., Voronyak T.I., Andreiko I.M. // Opt. Lasers Eng. 2011. V.49, N.3. P. 305–312.
 16. Muravsky L.I., Kmet' A.B., Voronyak T.I. Retrieving the relief of a low-roughness surface using a two-step interferometric method with blind phase shift of a reference wave // Opt Lasers Eng. 2012. V. 50, No 11. P. 1508–1516.
 17. Muravsky L., Kmet' A., Voronyak T. Two approaches to the blind phase shift extraction for two-step electronic speckle pattern interferometry // Opt. Eng. 2013. V. 52, N 10. P. 101909–1-8.
 18. Interferometric technique for controlling wedge angle and surface flatness of optical slabs / A.S. Andrushchak, T.I. Voronyak, O.V. Yurkevych, N.A. Andrushchak, A.V. Kityk // Opt. Lasers Eng. 2013. 51, №4. P. 342–347.
 19. Вороняк Т.І. Визначення коефіцієнта Пуассона методами двокрокової фазозсувної інтерферометрії // Фіз.-хім. механіка матеріалів. 2013. №.4 С.83–89.
 20. Дослідження деформування та руйнування композитів засобами електронної спекл-інтерферометрії / Т.І. Вороняк, Я.Л. Іваницький, Л.І. Муравський, О.І. Семенець // Фіз.-хім. механіка матеріалів. 2013. №.2. С.121–125.
 21. Визначення поля локальних переміщень методом цифрової спекл-кореляції з адаптивною сегментацією зображень / О.М. Сахарук, Л.І. Муравський, І.С. Голинський, О.В. Личак // Фіз.-хім. механіка матеріалів. 2013. Т. 49, № 5. С. 92–97.
 22. Study of piezo-optic effect of calcium tungstate crystals by the conoscopic method / B.G. Mytsyk, Ya.P. Kost’, N.M. Demyanyshyn, V.M. Gaba , A.M. Sakharuk // Opt. Materials. 2015. Vol.39. Issue 1. P.69–73.
 23. Мыцык Б.Г., Кость Я.П., Демьянишин Н.М.  Влияние термообработки сплава Д16 на его механические свойства при малых напряжениях // Физика твердого тела. 2014. Т.56, №11. С. 2156–2161.
 24. Vorobel R. A. Logarithmic Image Processing. Kyiv. – Naukova Dumka, 2012. – 231 p. (In Ukrainian).
 25. R. A. Vorobel, I. B. Ivasenko, T. S. Mandzii, V. V. Botsyan, Influence of Primary Processing on the Segmentation of X-ray Images of Welds, Materials Science: Volume 49, Issue 4 (2014), с. 469-477.
 26. Mandziy T. Nonoptimizational approach to invariant object detection // Control Systems and Computers. – 2013. – №4. P. 20 – 25.
 27. Vorobel’ R. A., Zhuravel’ I. M., Svirs’ka L. M., Student O. Z., Automatic selection and quantitative analysis of carbides on grain boundaries of 12Kh1MF steel after operation at a steam pipeline of a thermal power plant,  Materials Science: Volume 47, Issue 3 (2011), с. 393-400.
 28. Vorobel R., Berehulyak O. Fuzzy membership function optimization for image contrast enhancement. In: Some New Ideas and Research Results in Computer Science. Rutkowska D., Kacprzyk J., Cader A., Przybyszewski K. Ed. Academic Publishing House EXIT, Warsaw. – 2010. – P.302-311.
 29. Vorobel R. Logarithmic typy image processing algebras. 2010 International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves. Kharkov, Ukraine, June 21-26, 2010. Session C16. IEEE Catalog Number: CFP10780-CDR, ISBN: 978-1-4244-7898-9.
 30. Vorobel R.A., Opyr N.V., Bernyk Z.A., Berehulyak O.R. A computer technology for determining radiographic testing sensitivity by the image of a groove standard. Russian Journal of Nondestructive testing. – 2009, Vol. 45, Issue 5. – P. 355-361.
 31. Ivasenko I. B., Posuvailo V. M., Klapkiv M. D., Vynar V. A., Ostap’yuk S. I. Express method for determining the presence of defects of the surface of oxide-ceramic coatings Materials Science: Volume 45, Issue 3 (2009), с. 460-464.
 32. Vorobel R., Berehulyak O. Gray Image Contrast Enhancement by Optimal Fuzzy Transformation. // In: Artificial Intelligence and Soft Computing. L.Rutkowski et al. (Eds.) – Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Vol. 4029, – 2006, - p. 860–869.
 33. 1Vorobel R., Berehulyak O. Method for Impulse Noise Removal from Images Using Fuzzy Logic // Selected Problems of Computer Science. D. Rutkowska, J. Kacpszyk, W. Kosiński, K. Prybyszewski, J. Starczewski (editors). – Warsaw, Academic Publishing House EXIT, Warsaw, 2005, pp. 290–298.
 34. Dosyn D., Lytvyn V., Yatsenko A. DP-OPTIMIZATION OF STEEL CORROSION PROTECTION TECHNIQUES IN THE INTELLIGENT DIAGNOSTIC SYSTEM // Physicochemical Mechanics of Materials.– № 9.– Львів, 2012.– С. 329-333.
 35. Lytvyn V. Searching the Relevant Precedents in Dataspaces Based on Adaptive Ontology / Vasyl Lytvyn, Natalya Shakhovska, Volodymyr Pasichnyk, Dmytro Dosyn // Computational Problems of Electrical Engineering: International journal.– Lviv, 2012.– Vol.2, Num.1.– P.75-81.
 36. Lytvyn V. Intelligent Agent on the Basis of Adaptive Ontologies/ Vasyl Lytvyn Mykola Medykovskyj, Natalya Shakhovska, Dmytro Dosyn // Journal of applied computer science.– 2012.– Vol. 20, № 2.– P.71-77.
 37. Lytvyn V. Design of intelligent decision support systems using ontological approach / V.Lytvyn // An international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. – Lublin-Lviv. – 2013. – Vol. II. – No 1. – 31-38.
 38. Lytvyn V. An ontology based intelligent diagnostic systems of steel corrosion protection / V.Lytvyn, D.Dosyn, A.Smolarz. – Elektronika. – Poland. – N 8. – 2013. – Р. 22-24.
 39. Ковалевич В.М. Метод оцінювання новизни знань під час навчання онтологій / В.М.Ковалевич, В.В. Литвин // Відбір і обробка інформації. – 2013. – Вип. 39(115). – С. 82-90.
 40. Литвин В.В. Підхід до побудови інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень на основі онтологій // Проблеми програмування : наук. журн. / Національна академія на­ук України; Інститут програмних систем. – Київ, 2013. – №4. – С. 43-52.
 41. Досин Д.Г. Компютерна система автоматизованії розбудови базової онтології Crocus // Д.Г. Досин, В.В. Литвин, Р.В. Вовнянка / Електротехнічні та комп’ютерні системи : наук.-техн. журн. / Одеський Національний політехнічний університет. – Одеса, 2014. – № 13(89). – С. 135-143.
 42. Vasyl Lytvyn, Mariya Hopyak, Oksana Oborska. Method of automated development and evaluation of ontologies qualities of knowledge bases // Applied-computer-science-volume-10-number-4-2014 -p.92-97.
Монографії:
1.Муравський Л.І. Методи спекл-кореляції для дослідження механічних властивостей конструкційних матеріалів. – Київ: Науково-видавниче підприємство «Видавництво «Наукова думка» НАН України, 2010. – 208 с.
2.Муравський Л.І., Бобицький Я.В., Гаськевич Г.І. Оптичні інформаційні системи: Підручник (лист МОНМС України №1/1-11436 від 06.12.2011р.). –Львів: СПОЛОМ, 2011. – 200 с.
3.Мицик Б. Г. Фотопружність анізотропних матеріалів. – Львів: Ліга-прес, 2012. – 440 с.
4.Муравський Л.І., Вороняк Т.І., Кметь А.Б. Лазерна інтерферометрія поверхні для потреб технічної діагностики / Наук. ред. акад. НАН України З.Т. Назарчук. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – 272 с.
Патенти:
 1. Патент на корисну модель № 42549 Україна. Спосіб визначення розмірів втомної зони передруйнування / Осташ О.П., Муравський Л.І., Андрейко І.М., Вороняк Т.І., Кметь А.Б., Віра В.В.; опубл 10.07.2009, Бюл. № 13.
 2. Патент на корисну модель № 92126 Україна. Спосіб підвищення точності визначення коефіцієнтів розкладу поля механічних напружень в околі вершини тріщини у степеневі ряди Вільямса / Личак О.В., Голинський І.С., Муравський Л.І.; опубл. 11.08.2014, Бюл. № 15
 3. Патент на корисну модель № 79499 Україна. Спосіб вимірювання змін механічних властивостей металів / Мицик Б.Г., Дем’янишин Н.М., опубл. 25.04.2013, Бюл. №8.
 4. Патент на корисну модель № 91143 Україна. Поляризаційно-оптичний пристрій для визначення поворотних п’єзооптичних коефіцієнтів оптично одновісних матеріалів / Мицик Б.Г., Габа В., Дем’янишин Н.М., Кость Я.П., опубл. 25.06.2014, Бюл. №12.
 5. Патент на корисну модель №73511 Україна. Спосіб виготовлення чутливого елемента з анізотропного кристалічного матеріалу для електрооптичної або фотопружної комірки / Дем’янишин Н.М., Мицик Б.Г. Андрущак А. С., опубл. 25.09.2012, Бюл. №18.
 6. Патент на корисну модель №83390 Україна. Спосіб виготовлення кристалічного зразка для Брегівської комірки світла / Андрущак А.С., Бурий О.В., Дем’янишин Н.М., Убізський С.Б., опубл. 10.09.2013, Бюл. №17.
 7. Гапонюк Я.В., Воробель Р.А.,  Спосіб та пристрій вимірювання діаметру паропроводу. Патент на винахід №108008 виданий 10.03.2015 р.
 
 
Партнери:
 1. Національний університет “Львівська політехніка”, 79013, м. Львів, вул. Степана Бандери, 12.
 2. Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України, вул. Академіка Проскури 12, 61085,   м. Харків.
 3. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 79060, м. Львів,  вул. Наукова, 3-б.
 4. Department of Mathematical Sciences, Delaware State University, Dover, USA
 5. Department of Electrical, Electronic, and Communication Engineering, Chuo University 1-13-27 Kasuga, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8551, Japan
 6. Відділ №8 “Оптимізації зварних конструкцій нової техніки”, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, вул. Боженко, 11, м. Київ, Україна
 7. Кафедра фотоніки, Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна
 8. Факультет електроніки, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна
 9. Державна установа "Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України", 01601, м.Київ, вул. Олеся Гончара, 55-Б
 10. Інститут агрофізики ім. Богдана Добжанського Польської Академії Наук, вул. Досвядчальна 4, 20-290 м. Люблін, Польща.
 11. Кафедра “Оптичних та оптико-електронних приладів”, приладобудівний факультет, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», пр. Перемоги 37, м. Київ, Україна
 12. Академік НАН України, проф., д.т.н. Л.М. Лобанов, Відділ №8 “Оптимізації зварних конструкцій нової техніки”, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, вул. Боженко, 11, Київ, Україна
 13. Пров.н.с., к.ф-м.н. В.А. Півторак, відділ №8 “Оптимізації зварних конструкцій нової техніки”, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, вул. Боженко, 11, Київ, Україна
 14. Проф., д.т.н. В.Г. Колобродов, кафедра “Оптичних та оптико-електронних приладів”, приладобудівний факультет, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», пр. Перемоги 37, м. Київ, Україна
 15. Проф., д.т.н. В.М. Боровицький, кафедра “Оптичних та оптико-електронних приладів”, приладобудівний факультет, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», пр. Перемоги 37, м. Київ, Україна
 16. Інститут інформатики, Лодзький технічний університет, вул. Вульчанська 215, будинок B9, м. Лодзь, Польща
 17. Проф. Паскаль Пікар, Лабораторія акустики, Університет Ман, м. Ле-Ман, Франція
 18. Проф. Вім Ван Паепегем, інженерний факультет, Гентський університет, м. Гент, Бельгія,
 19. Проф., др. габ. Цезарій Славіньскі, Інститут агрофізики ім. Богдана Добжанського Польської Академії Наук, вул. Досвядчальна 4, 20-290 м. Люблін, Польща
 20. Проф., др. габ. Юзеф Хорабік, Інститут агрофізики ім. Богдана Добжанського Польської Академії Наук, вул. Досвядчальна 4, 20-290 м. Люблін, Польща
 21. Проф., др. габ. Войцех Скєруха, Інститут агрофізики ім. Богдана Добжанського Польської Академії Наук, вул. Досвядчальна 4, 20-290 м. Люблін, Польща
 22. Проф., др. габ. Богуслав Усовіч, Інститут агрофізики ім. Богдана Добжанського Польської Академії Наук, вул. Досвядчальна 4, 20-290 м. Люблін, Польща
 23. Проф., др. габ. Єжи Ліпєц, Інститут Агрофізики ім. Богдана Добжанського Польської Академії Наук, вул. Досвядчальна 4, 20-290 м. Люблін, Польща
 24. Проф., др. габ. Артур Здунек, Інститут агрофізики ім. Богдана Добжанського Польської Академії Наук, вул. Досвядчальна 4, 20-290 м. Люблін, Польща
 25. Проф., др.габ. Збігнев Колаковскі, кафедра стійкості матеріалів і конструкцій, факультет механіки, Лодзський технічний університет, м.Лодзь, Польща
 26. Проф., др.габ. інж. Пйотр Щепаняк, інститут інформатики, Лодзський технічний університет, вул. Вульчанська 215, будинок B9, м. Лодзь, Польща
 27. Проф., др.габ. інж. Вальдемар Вуйцік, факультет електротехніки і інформатики, Інститут електроніки та інформаційних технологій, Люблінська політехніка, вул. Надбистшицка 38А, 20-618, м. Люблін, Польща
 28. Проф. Генрик Cобчук. Наукова станція Польської академії наук в Києві, вул. Б.Хмельницького 49/1, м. Київ, Україна
 29. Інститут електрозварювання імені Євгена Патона НАН України
 30. Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України
 31. "Науково-виробнича фірма "Зонд"
 32. Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету "Львівська політехніка"
 33. Інститут системного аналізу Польської академії наук, Варшава, Польща;
 34. Кафедра інформаційних технологій факультету технологій і управління Політехнічного інституту м. Леірія, Португалія.
 
 
 
Powered by CuteNews