ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Відділ № 5
Оптико-цифрових систем діагностики

Кредо відділу: Діагностика матеріалів, елементів конструкцій та виробів, а також змін їх фізико-механічних характеристик під час навантаження, експлуатації або дії агресивних середовищ гібридними оптико-цифровими методами і засобами. Створення високопродуктивних оптико-цифрових та аналогових систем діагностування матеріалів, виробів та біооб’єктів.
Основні напрямки досліджень: Oптична спекл-метрологія, зокрема електронна спекл-інтерферометрія і цифрова кореляція спекл-зображень, оптична інтерферометрія, цифрова голографія, оптико-акустичні технології, діагностика та неруйнівний контроль напружено-деформованого стану матеріалів і конструкцій, оптична та цифрова обробка зображень і сигналів, комп’ютерне моделювання.

Склад відділу:

Муравський
Леонід Ігорович
Завідувач
Доктор технічних наук, професор
+38(032)2296857;
+38(032)263-33-88
 
 
Мицик
Богдан Григорович
провідний науковий співробітник
+38(032)2296752
Вороняк
Тарас Іванович
старший науковий співробітник
+38(032)2296609; 2296614
Кметь
Аркадій Борисович
старший науковий співробітник
+38(032)2296313
Личак
Олег Васильович
старший науковий співробітник
+38(032)2296891
olehlychakyahoocom
Максименко Олександр
Парфенович
старший науковий співробітник
+38(032)2296695
Мокрий
Олег Мирославович
старший науковий співробітник
+38(032)2296769

Дем`янишин Наталія Михайлівна    науковий співробітник    +38(032)2296752    nmdem@ipm.lviv.ua
Мельник Микола Омелянович    науковий співробітник       
Сахарук Олександр Миколайович    науковий співробітник    +38(032)2296609    sakharuk@ipm.lviv.ua
Кость Ярослав Павлович    молодшийнауковий співробітник    +38(032)2296442    kost_y@ukr.net
Половинко Тарас Ігорович    молодший науковий співробітник    +38(032)2296313    polovynkot@gmail.com
Куць Олександр Григорович    головний інженер    +38(032)2296890    kuts@ipm.lviv.ua
Гаськевич Георгій Ігорович    провідний інженер    +38(032)2296313    gas@ipm.lviv.ua
Дрималик Андрій Романович    провідний інженер    +38(032)2296442    drymalyk@ipm.lviv.ua
Голинський Іван Стахович    інженер 1 категорія    +38(032)2296708    golynskij@ipm.lviv.ua
Ільчишин Богдан Дмитрович    інженер 1 категорія    +38(032)2296705    
Штабський Микола Кірович    інженер 1 категорія   +38(032)2296442    
Стасишин Ігор Вікторович    інженер 2 категорія    +38(032)2296313    
Беген Іванна Михайлівна    технік 1 категорія    +38(032)2296442    
Кулик Ігор Іванович    технік 1 категорія    +38(032)2296442    
Дячук Маряна Олександрівна    інженер 2 категорія        

Фотографії продукції, обладнання:

 
 
 
   
  Публікації:

Монографії:
1.Муравський Л.І. Методи спекл-кореляції для дослідження механічних властивостей конструкційних матеріалів. – Київ: Науково-видавниче підприємство «Видавництво «Наукова думка» НАН України, 2010. – 208 с.
2.Муравський Л.І., Бобицький Я.В., Гаськевич Г.І. Оптичні інформаційні системи: Підручник (лист МОНМС України №1/1-11436 від 06.12.2011р.). –Львів: СПОЛОМ, 2011. – 200 с.
3.Мицик Б. Г. Фотопружність анізотропних матеріалів. – Львів: Ліга-прес, 2012. – 440 с.
4.Муравський Л.І., Вороняк Т.І., Кметь А.Б. Лазерна інтерферометрія поверхні для потреб технічної діагностики / Наук. ред. акад. НАН України З.Т. Назарчук. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – 272 с.
Публікації:
1.Muravsky L.I., Sakharuk O.M., Byczkowska-Lipińska L. Accurate definition of correlation peak position by optical speckle-displacement correlation technique // Opt Lasers Eng. 2009. V.47, N 6. P.712–720.
2.Two-frame phase shifting interferometry for retrieval of smooth surface and its displacements / L.I. Muravsky, Ostash O.P., Kmet' A.B., Voronyak T.I., Andreiko I.M. // Opt. Lasers Eng. 2011. V.49, N.3. P. 305–312.
3.Muravsky L.I., Kmet' A.B., Voronyak T.I. Retrieving the relief of a low-roughness surface using a two-step interferometric method with blind phase shift of a reference wave // Opt Lasers Eng. 2012. V. 50, No 11. P. 1508–1516.
4.Muravsky L., Kmet' A., Voronyak T. Two approaches to the blind phase shift extraction for two-step electronic speckle pattern interferometry // Opt. Eng. 2013. V. 52, N 10. P. 101909–1-8.
5.Interferometric technique for controlling wedge angle and surface flatness of optical slabs / A.S. Andrushchak, T.I. Voronyak, O.V. Yurkevych, N.A. Andrushchak, A.V. Kityk // Opt. Lasers Eng. 2013. 51, №4. P. 342–347.
6.Вороняк Т.І. Визначення коефіцієнта Пуассона методами двокрокової фазозсувної інтерферометрії // Фіз.-хім. механіка матеріалів. 2013. №.4 С.83–89.
7.Дослідження деформування та руйнування композитів засобами електронної спекл-інтерферометрії / Т.І. Вороняк, Я.Л. Іваницький, Л.І. Муравський, О.І. Семенець // Фіз.-хім. механіка матеріалів. 2013. №.2. С.121–125.
8.Визначення поля локальних переміщень методом цифрової спекл-кореляції з адаптивною сегментацією зображень / О.М. Сахарук, Л.І. Муравський, І.С. Голинський, О.В. Личак // Фіз.-хім. механіка матеріалів. 2013. Т. 49, № 5. С. 92–97.
9.Study of piezo-optic effect of calcium tungstate crystals by the conoscopic method / B.G. Mytsyk, Ya.P. Kost’, N.M. Demyanyshyn, V.M. Gaba , A.M. Sakharuk // Opt. Materials. 2015. Vol.39. Issue 1. P.69–73.
10.Мыцык Б.Г., Кость Я.П., Демьянишин Н.М.  Влияние термообработки сплава Д16 на его механические свойства при малых напряжениях // Физика твердого тела. 2014. Т.56, №11. С. 2156–2161.

Патенти:
 1. Патент на корисну модель № 42549 Україна. Спосіб визначення розмірів втомної зони передруйнування / Осташ О.П., Муравський Л.І., Андрейко І.М., Вороняк Т.І., Кметь А.Б., Віра В.В.; опубл 10.07.2009, Бюл. № 13.
 2. Патент на корисну модель № 92126 Україна. Спосіб підвищення точності визначення коефіцієнтів розкладу поля механічних напружень в околі вершини тріщини у степеневі ряди Вільямса / Личак О.В., Голинський І.С., Муравський Л.І.; опубл. 11.08.2014, Бюл. № 15
 3. Патент на корисну модель № 79499 Україна. Спосіб вимірювання змін механічних властивостей металів / Мицик Б.Г., Дем’янишин Н.М., опубл. 25.04.2013, Бюл. №8.
 4. Патент на корисну модель № 91143 Україна. Поляризаційно-оптичний пристрій для визначення поворотних п’єзооптичних коефіцієнтів оптично одновісних матеріалів / Мицик Б.Г., Габа В., Дем’янишин Н.М., Кость Я.П., опубл. 25.06.2014, Бюл. №12.
 5. Патент на корисну модель №73511 Україна. Спосіб виготовлення чутливого елемента з анізотропного кристалічного матеріалу для електрооптичної або фотопружної комірки / Дем’янишин Н.М., Мицик Б.Г. Андрущак А. С., опубл. 25.09.2012, Бюл. №18.
 6. Патент на корисну модель №83390 Україна. Спосіб виготовлення кристалічного зразка для Брегівської комірки світла / Андрущак А.С., Бурий О.В., Дем’янишин Н.М., Убізський С.Б., опубл. 10.09.2013, Бюл. №17.
Партнери:
 1. Відділ №8 “Оптимізації зварних конструкцій нової техніки”, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, вул. Боженко, 11, м. Київ, Україна
 2. Кафедра фотоніки, Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна
 3. Факультет електроніки, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна
 4. Державна установа "Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України", 01601, м.Київ, вул. Олеся Гончара, 55-Б
 5. Інститут агрофізики ім. Богдана Добжанського Польської Академії Наук, вул. Досвядчальна 4, 20-290 м. Люблін, Польща.
 6. Кафедра “Оптичних та оптико-електронних приладів”, приладобудівний факультет, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», пр. Перемоги 37, м. Київ, Україна
 7. Академік НАН України, проф., д.т.н. Л.М. Лобанов, Відділ №8 “Оптимізації зварних конструкцій нової техніки”, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, вул. Боженко, 11, Київ, Україна
 8. Пров.н.с., к.ф-м.н. В.А. Півторак, відділ №8 “Оптимізації зварних конструкцій нової техніки”, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, вул. Боженко, 11, Київ, Україна
 9. Проф., д.т.н. В.Г. Колобродов, кафедра “Оптичних та оптико-електронних приладів”, приладобудівний факультет, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», пр. Перемоги 37, м. Київ, Україна
 10. Проф., д.т.н. В.М. Боровицький, кафедра “Оптичних та оптико-електронних приладів”, приладобудівний факультет, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», пр. Перемоги 37, м. Київ, Україна
 11. Інститут інформатики, Лодзький технічний університет, вул. Вульчанська 215, будинок B9, м. Лодзь, Польща
 12. Проф. Паскаль Пікар, Лабораторія акустики, Університет Ман, м. Ле-Ман, Франція
 13. Проф. Вім Ван Паепегем, інженерний факультет, Гентський університет, м. Гент, Бельгія,
 14. Проф., др. габ. Цезарій Славіньскі, Інститут агрофізики ім. Богдана Добжанського Польської Академії Наук, вул. Досвядчальна 4, 20-290 м. Люблін, Польща
 15. Проф., др. габ. Юзеф Хорабік, Інститут агрофізики ім. Богдана Добжанського Польської Академії Наук, вул. Досвядчальна 4, 20-290 м. Люблін, Польща
 16. Проф., др. габ. Войцех Скєруха, Інститут агрофізики ім. Богдана Добжанського Польської Академії Наук, вул. Досвядчальна 4, 20-290 м. Люблін, Польща
 17. Проф., др. габ. Богуслав Усовіч, Інститут агрофізики ім. Богдана Добжанського Польської Академії Наук, вул. Досвядчальна 4, 20-290 м. Люблін, Польща
 18. Проф., др. габ. Єжи Ліпєц, Інститут Агрофізики ім. Богдана Добжанського Польської Академії Наук, вул. Досвядчальна 4, 20-290 м. Люблін, Польща
 19. Проф., др. габ. Артур Здунек, Інститут агрофізики ім. Богдана Добжанського Польської Академії Наук, вул. Досвядчальна 4, 20-290 м. Люблін, Польща
 20. Проф., др.габ. Збігнев Колаковскі, кафедра стійкості матеріалів і конструкцій, факультет механіки, Лодзський технічний університет, м.Лодзь, Польща
 21. Проф., др.габ. інж. Пйотр Щепаняк, інститут інформатики, Лодзський технічний університет, вул. Вульчанська 215, будинок B9, м. Лодзь, Польща
 22. Проф., др.габ. інж. Вальдемар Вуйцік, факультет електротехніки і інформатики, Інститут електроніки та інформаційних технологій, Люблінська політехніка, вул. Надбистшицка 38А, 20-618, м. Люблін, Польща
 23. Проф. Генрик Cобчук. Наукова станція Польської академії наук в Києві, вул. Б.Хмельницького 49/1, м. Київ, Україна
Powered by CuteNews