Page 1 - Zmist-n5-2015
P. 1

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
            В. В. ПАНАСЮК (головний редактор), В. М. ФЕДІРКО (заст. головного редактора),
         Р. Р. КОКОТ (відповідальний секретар), О. Є. АНДРЕЙКІВ, С. А. БИЧКОВ, Л. О. ВАСИ-
         ЛЕЧКО, Р. Є. ГЛАДИШЕВСЬКИЙ, І. М. ДМИТРАХ, І. Ю. ЗАВАЛІЙ, І. М. ЗІНЬ, Г. С. КІТ,
         Р. М. КУШНІР, Л. М. ЛОБАНОВ, З. Т. НАЗАРЧУК, Г. М. НИКИФОРЧИН, І. В. ОРИНЯК,
         О. П. ОСТАШ, В. І. ПОХМУРСЬКИЙ, І. К. ПОХОДНЯ, О. В. РЕШЕТНЯК, М. П. САВРУК,
         З. А. СТОЦЬКО, О. В. СУБЕРЛЯК, Г. Т. СУЛИМ, В. В. ФЕДОРОВ, С. О. ФІРСТОВ,
         М. С. ХОМА, П. В. ЯСНІЙ
         МІЖНАРОДНА РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
            Р. АКІД (Великобританія), С. ВОДЕНІЧАРОВ (Болгарія), І.-Р. ГАРРІС (Велико-
         британія), Ґ. ҐЛІНКА (Канада), В. ДІЦЕЛЬ (Німеччина), О. М. ЛОКОЩЕНКО (Росія),
         Е. ЛУНАРСЬКА (Польща), М. А. МАХУТОВ (Росія), М. Ф. МОРОЗОВ (Росія), А. НЕЙМІЦ
         (Польща), Дж.-Ф. НОТТ (Великобританія), Ґ. ПЛЮВІНАЖ (Франція), Я. ПОКЛЮДА
         (Чехія), Р.-О. РІЧІ (США), Д.-М.-Р. ТЕПЛІН (Великобританія), Л. ТОТ (Угорщина),
         Є. ТОРІБІО (Іспанія)
         EDITORIAL BOARD
           V. V. PANASYUK (Editor-in-Chief), V. M. FEDIRKO (Deputy Editor-in-Chief), R. R. KO-
         KOT (Secretary), O. Ye. ANDREIKIV, S. A. BYCHKOV, I. M. DMYTRAKH, V. V. FEDOROV,
         S. O. FIRSTOV, R. Ye. GLADYSHEVSKII, М. S. KHОМА, H. S. KIT, R. M. KUSHNIR,
         L. M. LOBANOV, Z. T. NAZARCHUK, H. M. NYKYFORCHYN, I. V. ORYNIAK, O. P. OSTASH,
         V. I. POKHMURSKII, I. K. POKHODNIA, О. V. RESHETNYAK, M. P. SAVRUK, Z. A. STOTSKO,
         О. V. SUBERLYAK, H. T. SULYM, L. O. VASYLECHKO, P. V. YASNII, І. Yu. ZAVALIY, I. M. ZIN¢
         INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD
            R. AKID (Great Britain), W. DIETZEL (Germany), I. R. HARRIS (Great Britain),
         H. HLINKA (Canada), J. F. KNOTT (Great Britain), A. M. LOKOSHCHENKO (Russia),
         E. LUNARSKA (Poland), N. A. MAKHUTOV (Russia), N. F. MOROZOV (Russia), A. NEIMITZ
         (Poland), G. PLUVINAGE (France), Ya. POKLUDA (Czech Republic), R. O. RITCHIE (USA),
         D. M. R. TAPLIN (Great Britain), J. ТОRIBIO (Spain), L. TÓTH (Hungary), S. VODENICHA-
         ROV (Bulgaria)
         Відповідальний за випуск чл.-кор. НАНУ, д-р техн. наук, проф. В. І. Похмурський
         Responsible for issue corr.-member NASU, Dr. (Engn.), Prof. V. I. Pokhmurskii

         Адреса редакції:   79601, Львів МСП, Наукова, 5. Фізико-механічний інститут
                    ім. Г. В. Карпенка НАН України.  Тел.: (032) 263-73-74,
                    (032) 229-62-30.      Факс: (032) 264-94-27.
                    E-mail: pcmm@ipm.lviv.ua
         WWW-address: http://www.ipm.lviv.ua/journal/Journal.htm
         Editorial office address: Karpenko Physiсo-Mechanical Institute, 5, Naukova St.,
                    Lviv 79601, Ukraine.    Tel.: (380) 322 63-73-74,
                    (380) 322 29-62-30.     Fax: (380) 322 64-94-27.
                    E-mail: pcmm@ipm.lviv.ua
         Відповідальний секретар редакції Р. Р. Кокот
         Редактори Д. С. Бриняк, О. Т. Досин, Л. Є. Єлейко
         Технічний редактор І. В. Калинюк
         Зав. групою комп’ютерної підготовки видання І. В. Калинюк
         Комп’ютерний набір Л. Г. Копчак, Г. М. Кулик
          
          Підписано до друку 12.11.2015. Формат 70´108/16. Папір офсетний № 1. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 12.
           Умовн. фарбо-відбитків 12,5. Тираж 200 прим. Замовлення 121115 від 12.11.2015. Ціна договірна.
                   Реєстраційне свідоцтво серія КВ №203 від 10.11.93
                 Друкарня ТзОВ “Простір-М”, 79000, Львів, вул. Чайковського, 8

               Ó ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г. В. Карпенка НАН УКРАЇНИ,
                  “ФІЗИКО-ХІМІЧНА МЕХАНІКА МАТЕРІАЛІВ”, 2015
   1   2   3   4   5   6