Page 8 - Zmist-n4-2015
P. 8

Ô³çèêî-õ³ì³÷íà ìåõàí³êà ìàòåð³àë³â. – 2015. – ¹ 4. – Physicochemical Mechanics of Materials

         УДК 546.3-19'11
           НОВІ МЕТАЛОГІДРИДНІ ЕЛЕКТРОДНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ
               СПЛАВІВ R 1–xMg xNi 3–4 ДЛЯ ХІМІЧНИХ ДЖЕРЕЛ СТРУМУ

                           Ю. В. ВЕРБОВИЦЬКИЙ, І. Ю. ЗАВАЛІЙ

               Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, Львів
          Подано короткий огляд праць зі структури та воденьсорбційних властивостей виб-
          раних сплавів систем R–Mg–Ni. Проаналізовані переваги їх як електродних матеріа-
          лів для хімічних джерел струму. Зосереджено увагу на властивостях сплавів складу
          R 1–x Mg x Ni 3–4 . Оцінено взаємозв’язок між їх складом, характером ізотерм та елек-
          трохімічними характеристиками.
          Ключові слова: сплави рідкісноземельних металів, сплави магнію, гідриди, електро-
          хімічні властивості, електродні матеріали.

           Інтенсивний розвиток гідридного матеріалознавства за останні десятиліття
         обумовлений як науковим інтересом, так і перспективою застосування гідридів у
         різних областях техніки. Нижче зосереджено увагу на металогідридах, які утво-
         рюються під час взаємодії металів, інтерметалічних сполук чи сплавів з воднем і
         використовуються для зберігання, транспортування, очищення водню, вилучення
         його із газових сумішей, а також як електродні матеріали в хімічних джерелах
         струму. Саме нікель-металогідридні (Ni-МH) акумулятори вже довели свою ко-
         мерційну доцільність. Їх широко застосовують у портативних електронних при-
         строях, а також гібридних електричних транспортних засобах. Вони мають висо-
         ку питому ємність, безпечні в експлуатації та технічному обслуговуванні, прості
         в управлінні, екологічно сумісні з можливістю переробки матеріалів.
           Акумулятор Ni-МH (рис. 1) складається з воденьсорбційного сплаву MH
         (негативного електрода) та гідроксиду нікелю Ni(OH) 2 (позитивного електрода),
         що знаходяться у водному розчині електроліту на основі гідроксиду калію. Прин-
         цип його дії ґрунтується на сумарній електрохімічній реакції Ni(OH) 2 + M ↔
         ↔ NiOOH + MH (розряд ↔ заряд). Під час заряду на негативному та позитивно-
         му електродах протікають такі реакції:
                                 –
                           –
                     M + H 2O + e → MH + OH ,           (1)
                                  –
                        –
                  Ni(OH) 2 + OH → NiOOH + H 2O + e .         (2)           Рис. 1. Електрохімічні процеси заряду
             та розряду у Ni-MH батареї.
          Fig. 1. Electrochemical charge and discharge
             reactions in Ni-MH batteries.

           Контактна особа: Ю. В. ВЕРБОВИЦЬКИЙ, e-mail: yuryvv@bigmir.net


                                              7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13