Page 13 - Zmist-n4-2015
P. 13

була фаза складу La 2±xMg 1±xNi 9 (x ~ 0). Литим зразкам притаманна більша почат-
         кова ємність, а відпаленим – поліпшена циклічна стабільність.

           Рис. 5. Циклічна стабільність сплавів RNi 3 [48] та La 2±х Mg 1±х (Ni, Co, Al) 9 [50–52].
            Fig. 5. Cyclic stability of the RNi 3 [48] and La 2±х Mg 1±х (Ni, Co, Al) 9 alloys [50–52].

           Сплави складу R 2–xMg xNi 7.  Ізотерми сорбції водню для систем R 2–xMg xNi 7–H 2
         (0 ≤ x ≤ 0,5) досліджували в працях [26, 27, 41, 45, 54–56]. Ізотерми системи
         La 1,5Mg 0,5Ni 7–H 2 мали одне плато [45] з двофазною областю між 1 та 8 H/ф.о. Ізо-
         терми похилі і їх нахил зростає з підвищенням температури. Максимальне відно-
         шення H/La 1,5Mg 0,5Ni 7 при 25°C дорівнює 9 і незначно менше для La 2Ni 7–H 2, де
         при –10°C досягає 10. Сплав La 1,5Mg 0,5Ni 7 оборотно поглинає водень, десорбую-
         чи до 90% його вмісту. У сплаві La 2Ni 7–H 2 цей показник набагато нижчий (50%)
         і, як у сполуках LaNi 3–H 2 та LaNi 2–H 2, обумовлений диспропорціонуванням.
           Електрохімічні дослідження сплавів R–Mg–Ni, в яких основною є фаза
         R 2–xMg xNi 7, описані в працях [54, 55, 57–60] (табл. 2; рис. 6). Розрядна ємність
         сплавів La 2Ni 7 [54] ~150 mАh/g. Вони володіють вищою високошвидкісною роз-
         рядністю, ємність електродів знижується на 12% за струму 2 А/g. Багатофазні
         зразки складу La 2–xMg xNi 7 (x = 0,3…0,6) досліджували раніше [57]. Крім основної
         фази типу Ce 2Ni 7, в них також є невелика кількість фаз LaNi 5 та La 2±xMg 1±xNi 9.
         При x = 0,6 основної фази було лише 60%. Зі зростанням x до 0,5 поліпшуються
         активаційні характеристики, зокрема, зростають максимальна розрядна ємність
         (від ~200 до ~390 mАh/g) та високошвидкісна розрядність, але дещо понижується
         циклічна стабільність.
           Багатофазні сплави La 1,5+xMg 0,5–xNi 7 (x = 0; 0,1 та 0,2) [58] містили 40…60%
         фази типу Ce 2Ni 7. Зі зростанням x підвищується вміст домішкової фази AB 5, по-
         нижуються розрядна ємність та високошвидкісна розрядність, а також поліпшу-
         ється циклічна стабільність. У праці [59] синтезовано сплави La 1,4Mg 0,6Ni 7 лазер-
         ним спіканням потужністю W = 1000…1400 W. Зразки, спечені при 1200 W, міс-
         тили 68% основної фази та володіли поліпшеними електрохімічними характерис-
         тиками. Запропонований [60] новий сплав A 2B 7 складу Mm 0,83Mg 0,17Ni 3,1Al 0,2
         (Mm – мішметал, суміш рідкісноземельних металів, церію, лантану, неодиму то-
         що) та досліджено електрохімічні властивості готової батареї (Eneloope). Відмі-
         12
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18