Page 10 - Zmist-n4-2015
P. 10

Воденьсорбційні властивості та кристалічну структуру дейтеридів La 2Ni 7D 6,5,
         Ce 2Ni 7D 4,7 та Ce 2Ni 7D 4,1 описано раніше [20, 22, 23, 25–28].
           Системи R–Mg–Ni (R = La–Sm):
         діаграми стану, кристалічна структу-
         ра тернарних фаз R 1–xMg xNi y (3 ≤ y ≤ 4)
         та їх гідридів. Діаграми стану цих сис-
         тем досліджували для R = La, Ce, Pr, Nd
         [29–33] та окремі сплави – для R = Sm
         [34, 35]. У системі La–Mg–Ni при 500°С
         в області сплавів La 1–xMg xNi y із y = 2…5
         (рис. 2) існують [30] обмежені тверді
         розчини заміщення на основі бінарних
         сполук  La 2Ni 7  (структурний  тип
         Ce 2Ni 7), LaNi 3 (структурний тип PuNi 3)  Рис. 2. Система La–Mg–Ni
         та “LaNi 2” (метастабільна, структурний  (66,7…100 at.% Ni) при 500°C [30].
         тип MgCu 2), які розчиняють до 3; 17 та
         20 at.% Mg відповідно. Їх граничні   Fig. 2. Ternary system La–Mg–Ni
                               (66.7…100 ат.% Ni) at 500°C [30].
         склади такі: La 1,74Mg 0,26Ni 7 (структур-
         ний тип Ce 2Ni 7), La 0,33Mg 0,67Ni 3 (або
         LaMg 2Ni 9) (частково впорядкований структурний тип PuNi 3), La 0,4Mg 0,6Ni 2 (або
         La 0,8Mg 1,2Ni 4) (частково впорядкований структурний тип AuBe 5). На діаграмах
         стану систем {Ce, Pr, Nd}–Mg–Ni, досліджених раніше [31–33], склади RMgNi 4
         (структурний тип MgCu 4Sn, надструктура до типу AuBe 5) та LaMg 2Ni 9 (власний
         структурний тип, надструктура до типу PuNi 3) позначені як індивідуальні тернар-
         ні сполуки. У цих системах також не виявлено твердих розчинів заміщення на ос-
         нові бінарних сполук. Ці результати суперечать численним повідомленням інших
         наукових груп про існування низки твердих розчинів із різним співвідношенням
         R/Mg [36].

            Рис. 3. Схематичне зображення фаз R–Ni та R–Mg–Ni як структур зрощення
                   фрагментів AB 2 та AB 5 , де n = (AB 5 )/(AB 2 ).
          Fig. 3. Schematic representation of the R–Ni and R–Mg–Ni phases as intergrowth structures
                  of the AB 2 and AB 5 slabs, where n = (AB 5 )/(AB 2 ).

         Склади RMgNi 4 [37, 38] та RMg 2Ni 9 [34], ймовірно, є частиною цих розчинів. Ві-
         домості про тернарні фази складу R 2–xMg xNi 7 та R 5–xMg xNi 19, які кристалізуються

                                              9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15