Page 9 - Zmist-n3-2015-new
P. 9

Оскільки радіаційна повзучість переважно обумовлена рухом дислокацій,
         який стимулює напруження, теоретичні дослідження в цьому напрямку охоплю-
         ють процеси переповзання дислокацій у результаті поглинання ними точкових
         дефектів. Тут відомі теоретичні моделі В. В. Кірсанова [9], Ю. С. П’ятилетова
         [10] та інших.
           У зв’язку з тим, що реактори атомних станцій побудовані наприкінці мину-
         лого століття і відпрацювали уже багато років, питання про їх залишкову довго-
         вічність постало дуже гостро. Популярними стали експерименти з відновлення
         експлуатаційних характеристик і продовження ресурсу їх корпусів (напр., [11−13]).
         Проте для прогнозування залишкової довговічності використовують лише теорії,
         які не враховують конкретні експлуатаційні дефекти [14] реакторних компонен-
         тів. Є низка методів досліджень їх розвитку та оцінки залишкової довговічності
         реакторних компонентів [15]. Але теоретичних моделей, що беруть до уваги
         вплив дефектів типу тріщин на залишкову довговічність реакторного устаткуван-
         ня, нема [16].
           Тому нижче зроблено спробу побудувати розрахункову модель для визна-
         чення періоду докритичного росту тріщин високотемпературної повзучості в ме-
         талевих матеріалах, що знаходяться під дією довготривалих статичних наванта-
         жень і нейтронного опромінення.
                              Побудова рівняння для тріщини
                            високотемпературної повзучості за
                            опромінення. Розглянемо пластину з
                            макроскопічною тріщиною, що знахо-
                            диться під дією розтягальних зусиль p,
                            прикладених симетрично до лінії трі-
                            щини, нагріту рівномірно до темпера-
                            тури T 0 (високотемпературна повзу-
                            чість [17]). Ступінь опромінення плас-
                            тини є функція часу. Введемо у верши-
                            ні тріщини систему координат (x, y)
                            (рис. 1). Вважаємо, що внаслідок си-
          Рис. 1. Схема навантаження пластини.  метричності навантаження тріщина по-
                            ширюватиметься вздовж осі x. Зону пе-
             Fig. 1. Plate loading mode.
                            редруйнування моделюватимемо d c-мо-
         деллю, тобто замінимо пластичну зону розрізом фіксованої довжини і прикладе-
         мо до його берегів усереднені напруження s T. Це дає змогу записати рівняння
         енергетичного балансу для пружних тіл з тріщинами [18]:
                           ɺ
                               ɺ
                                  ɺ
                      u n d s =
                    ∫ s ɺ   U - ɺ 2 Σg,  Σ > .        (1)
                                   0
                            TS +
                      ij i j
                    ∑
         Тут s ij, u i та n j – компоненти тензора деформацій, вектора переміщень та зовніш-
         ньої нормалі на боковій поверхні пластини в області ∑ (включаючи тріщину); U,
         T, S – внутрішня енергія, температура та ентропія відповідно; g – питома енергія
         руйнування, яка припадає на одиницю вільної поперечної поверхні пластини і
                            ɺ
                             ɺ ɺ
         яку вважаємо константою матеріалу; u ɺ i , , ,U S S – похідні відповідних компонент
         за часом.
                                   0
           Розглянемо адіабатичний процес, для якого TdS = . Тоді енергетичний ба-
         ланс під час поширення тріщини на довжину стрибка lD буде:
                        D U + 2 g lD 0=.            (2)
           Рівняння (2) – не що інше, як узагальнення Орованом критерію Ґріффітса
         8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14