Page 8 - Zmist-n3-2015-new
P. 8

Ô³çèêî-õ³ì³÷íà ìåõàí³êà ìàòåð³àë³â. – 2015. – ¹ 3. – Physicochemical Mechanics of Materials


         УДК:539.375;539.4:536.543
           ПОШИРЕННЯ ТРІЩИН ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ПОВЗУЧОСТІ
               В МЕТАЛАХ ЗА НЕЙТРОННОГО ОПРОМІНЕННЯ (ОГЛЯД)
                             1       1         2
                    О. Є. АНДРЕЙКІВ , В. З. КУХАР , І. Я. ДОЛІНСЬКА
                 1
                  Львівський національний університет ім. Івана Франка;
               2
                Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, Львів
          Отримано нове рівняння для визначення швидкості поширення тріщини високотем-
          пературної повзучості з урахуванням впливу нейтронного опромінення. На його ос-
          нові побудована математична модель розрахунку залишкової довговічності пласти-
          ни з макротріщиною, що знаходиться в умовах високотемпературної повзучості під
          опроміненням. Застосування моделі продемонстровано на аналозі задачі Ґріффітса.
          Встановлена хороша кореляція одержаних аналітичних результатів з відомими екс-
          периментальними.
          Ключові слова: високотемпературна повзучість, нейтронне опромінення, d c -мо-
          дель, енергетичний баланс, швидкість росту тріщини високотемпературної повзу-
          чості, коефіцієнт інтенсивності напружень, залишковий ресурс.
           Вихід з ладу внутрішніх компонентів через радіаційно-індуковане високо-
         температурне розтріскування властивий реакторам різних типів, зокрема водо-
         водяним і реакторам кипіння.
           Опромінення аустенітних сталей, що зазвичай використовують як структур-
         ні елементи у реакторах на легкій воді, призводить до зміни їх механічних влас-
         тивостей та мікроструктури. Границя текучості в них зростає, тоді як в’язкість
         руйнування знижується. Радіаційно зумовлена сегрегація обумовлює перерозпо-
         діл основних легувальних і домішкових елементів на межах зерен. Поряд із роз-
         пуханням та окрихченням виявлено так звану радіаційну повзучість металів і
         сплавів внаслідок опромінення, яка викликає небажані зміни розмірів та форми
         деталей і вузлів ядерного реактора, що може спричинити катастрофічні наслідки.
         Вже з 80-х років минулого століття до цієї проблеми прикута увага матеріало-
         знавців. З’явилось багато праць, де розглядають радіаційну повзучість та її зв’я-
         зок з характеристиками матеріалу. Вивчено, зокрема, вплив опромінення на
         швидкість радіаційної повзучості. Наприклад, у працях [1, 2] досліджували коре-
         ляцію швидкості повзучості з границею текучості неопроміненого матеріалу.
         Проте такий підхід критикують інші автори, які стверджують, що швидкість пов-
         зучості визначає структура, що неперервно еволюціонує під дією опромінення.
         Вони пропонують будувати залежності швидкості від енергії дефекту упаковки
         [3−5]. Більшість науковців все-таки стверджують, що швидкість радіаційної пов-
         зучості найкоректніше подавати як залежність від дози опромінення (флюенса)
         чи щільності потоку (флаксу) [6, 7]. Часто її також описують через характеристи-
         ку пошкодження самого матеріалу – “зміщень на атом”, що увійшла до докумен-
         тів комісії з регулювання атомної енергетики США. Проте є певні застереження
         для застосування такого підходу [8]. Загалом, особливо серед учених-експери-
         ментаторів, розповсюджена практика лінійної апроксимації дози пошкодженості
         матеріалу флюенсом.


           Контактна особа: О. Є. АНДРЕЙКІВ, e-mail: andreykiv@ipm.lviv.ua
                                              7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13