Page 7 - Zmist-n3-2015-new
P. 7

Dobrovetska O. Ya., Kuntyi O. I., Zozula G. I., Saldan I. V., and Reshetnyak O. V.
           Galvanic sedimentation of gold and palladium on magnesium
           by replacement method ..............................................................................................112
         Petryna Yu. D., Yakym I. S., Kret N. V., and Nykyforchyn Yu. M. Contact
           durability of arm pins races of three-cone rock bits...................................................117
         Kushmyruk A. I., Kosohin O. V., Linyucheva O. V., Reveko V. A.,
           and Miroshnychenko Yu. S. Electrochemical behaviour of porous titanium
           electrode in phosphoric acid ......................................................................................121
         Chervatiuk V. A., Slobodian Z. V., Kushnir I. M., Vysotska L. M., Kupovych R. B.,
           and Mahlatiuk L. A. Physicomechanical and corrosion-resistant properties
           of inhibited fast-hardening bitumen-latex emulsions.................................................127
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12