Page 10 - Zmist-n3-2015-new
P. 10

для квазікрихких матеріалів [18]. Іншими словами, руйнування відбувається тоді,
         коли швидкість вивільнення внутрішньої енергії досягне приросту питомої енер-
         гії руйнування. Подаючи зміну внутрішньої енергії як роботу сил s t у зоні перед-
         руйнування завдовжки Dl на величину розкриття вершини тріщини d t (рис. 1) та
         записуючи вираз для розкриття через коефіцієнт інтенсивності напружень (КІН)
              2
         як d = K I /( s ) E , з критерію Ірвіна (K I = K IC) знаходимо питому енергію руйну-
           t
               T
         вання g:
                   K 2   dl      K 2 s d
                                IC
                      2 g ×
                                    = .
                   - IC +   0=  ® g =   T c        (3)
                       
                   E    dt      2E   2
                                 2
           Зауважимо, що за введеною величиною d = K IC /( s E )  вдається сформу-
                               c
                                    T
         лювати деформаційний критерій локального руйнування: тріщина почне поши-
         рюватись, коли розкриття її вершини досягне певного критичного значення d c.
           Розглянемо такий процес. Уявимо момент після чергового стрибка тріщини.
         Береги новоутвореної тріщини в її вершині розходяться на величину d =
                                             t
           2
         = K I /( s T E ) , далі внаслідок високотемпературної повзучості вони розкривати-
         муться до моменту досягнення критичного значення d c, що означатиме локальне
         руйнування, просування тріщини на довжину Dl та початок нового циклу. Вва-
         жаючи, що початкове розкриття d t миттєве, зміну внутрішньої енергії подамо так:
                      D l d c        t D 
                               t ∫
                                 ɺ
                             t 
                                  dt d .
                   D U = - ∫ ∫ s d dld = -s d +   l D       (4)
                              
                                 t
                         y
                      0 0        0  
           Високотемпературна повзучість матеріалів, що перебували під впливом
         нейтронного опромінення, пришвидшується внаслідок дефектоутворення та раді-
         аційного розпухання металу (рис. 2). Тому, базуючись на відомих результатах
         [6−7, 19], в широкому діапазоні напружень швидкість усталеної повзучості мо-
         жемо записати так: ( )Ne ɺ = ɺ (0)(1e + Na ( ))t , де N ( )t  – нейтронний флюенс, або
         кількість нейтронів, що потрапила до пластини через одиничну поверхню; a –
         константа, що визначає ступінь впливу опромінення на повзучість. Запишемо
         аналогічний вираз для швидкості розкриття вершини тріщини:
                       ɺ
                           ɺ
                       d t ( )N = d (1 + Na ( ))t .        (5)
                           0
           ɺ
         Тут d – швидкість розкриття вершини тріщини для неопроміненого матеріалу.
            0
           Тоді рівняння енергетичного балансу (2) буде:
                      a  t D            l D
                   ɺ
                             
                  s d 0  1 + N ∫ N (t + )dt t D (2= g ) - s d.  (6)
                              l
                                  T t
                  t
                      t D 0            t D
           У працях [20−24] наведені теоретичні та числові результати розподілу на-
         пружень та деформацій у зоні передруйнування. В них стверджують, що відстань
         від вершини тріщини до місця пікових значень напружень та деформацій на лінії
                                  2
         розміщення тріщини описує величина x pm = b (K I / s ) . У праці [23] встановле-
                                 T
         но, що коефіцієнт b = 1/9 p, тоді як у [24] методом рентгенівської дифракції вия-
         вили, що для металів він не перевищує 0,20. Наше припущення ґрунтується на
         фізичних міркуваннях. Вважаємо, що тріщина стрибає на величину, сумірну з
         x pm:


                                              9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15