Page 9 - Zmist-n2-2015
P. 9

сидної плівки Cr 2O 3 шпінель типу (MnCr) 2O 4 [7], а також наносять на поверхню
         інтерконекта, яка контактує з катодом і перебуває в окиснювальному середовищі,
         електропровідні покриви. Найпоширеніші – покриви на основі оксидів рідкіснозе-
         мельних елементів типу La 2O 3, Nd 2O 3 і Y 2O 3 [5, 8], перовскитів типу LaMnCoO 3,
         LaSrCoO 3, LaSrMnCoO 3, YСoMnO 3 [9], шпінелі типу MnCr 2O 4, MnCo 2O 4, CoCr 2O 4,
         NiCr 2O 4 [8], а також комплексні покриви [10]. Ще одним їх недоліком з точки зо-
         ру аерокосмічного і автомобілебудівного використання, є висока густина, що зу-
         мовлює значну масу ТОПК.

                               Рис. 1. Схематичне зображення
                                  елементів ТОПК:
                                1 – інтерконект; 2 – катод;
                                3 – електроліт; 4 – анод;
                                 5 – анод-підкладка.
                             Fig. 1. Schematic view of solid-oxide fuel
                                  cells (SOFC) units:
                                1 – interconnect; 2 – cathode;
                             3 – electrolyte; 4 – anode; 5 – anode-support.
           Крім вказаних, сьогодні як перспективний для виготовлення інтерконектів
         розглядають новий клас матеріалів на основі МАХ-фаз [11–16] – складних кар-
         бідних та нітридних сполук перехідних металів, які описують загальною форму-
         лою M n+1AХ n, де n = 1÷3, М – перехідні метали; А – елементи А-груп (переважно
         ІІІА та IVА) та Х – вуглець або азот. Їм властиві високі електро- та теплопровід-
         ність, близький до керамік коефіцієнт термічного розширення, підвищена жорст-
         кість у поєднанні з низькою густиною і краща тривкість до пошкодженості, які
         зберігаються за високих температур, а також високі термотривкість та стійкість
         до окиснення [12–16]. Однак поведінка матеріалів на основі МАХ-фази у техно-
         логічних середовищах ТОПК вивчена недостатньо.
           Мета роботи – дослідити вплив технологічних середовищ ТОПК на механіч-
         ні і фізичні властивості матеріалів на основі МАХ-фази порівняно з відомими
         феритними сталями.
           Матеріали і методика випробувань. Використовували сплав Crofer JDA,
         який містить (wt.%) 0,005 C; 22 Cr;  0,5 Mn; 0,1 Si; 0,08 Ті; 0,1 Al; решта – Fe,
         виготовлений у Дослідному Центрі Юліха FZJ (Forschungszentrum Jülich) у Ні-
         меччині, а також матеріали на основі МАХ-фази Ti 3AlC 2 [16], виготовлені в Інс-
         титуті надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України.
           Структурний аналіз виявив, що сплав Crofer JDA складається з феритних
         зерен розміром 50…200 µm і дисперсних включень карбонітриду титану (рис.2а).
         Матеріал на основі фази Ti 3AlC 2, отриманий спіканням суміші порошків TiC,
         TiH 2 і Al у вакуумі (варіант № 1), містить 95 wt.% Ti 3AlC 2 і 5 wt.% TiC (рис. 2e).
         Він має порувату будову (поруватість 22%) [14], де переважають зерна фази
         Ti 3AlC 2 (рис. 2b, e). Після гарячого пресування (варіант № 2) зерна істотно подріб-
         нилися і зменшилися розміри пор (рис. 2c). Поруватість знизилась до 1%, а фазо-
         вий склад став таким (wt.%): 89 Ti 3AlC 2; 6 TiC; 5 Al 2O 3. Додаткове легування ніо-
         бієм (3,5 wt.%) (варіант № 3) сприяє ще більшому подрібненню структурних
         елементів і зменшенню розмірів пор (рис. 2d). Фазовий склад цього матеріалу та-
         кий (wt.%): 56 Ti 3AlC 2; 41 TiC; 2,6 Al 2O 3. Локальний спектральний аналіз засвід-
         чив, що ніобій рівномірно розподілений в об’ємі матеріалу і в рівній кількості
         присутній у всіх його фазах.
           Під час дослідження міцності матеріалів використовували гладкі призматич-
         ні зразки розмірами 2,5´5´40 mm, які навантажували за схемою триточкового

         8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14