Page 8 - Zmist-n2-2015
P. 8

Ô³çèêî-õ³ì³÷íà ìåõàí³êà ìàòåð³àë³â. – 2015. – ¹ 2. – Physicochemical Mechanics of Materials


         УДК 539.4.015:669
         ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СЕРЕДОВИЩ НА МЕХАНІЧНІ І ФІЗИЧНІ
               ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПАЛИВНИХ КОМІРОК
                              1       1       2
                     А. Д. ІВАСИШИН , О. П. ОСТАШ , Т. О. ПРІХНА ,
                                      1
                                              2
                            В. Я. ПОДГУРСЬКА , Т. В. БАСЮК
               1
               Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, Львів;
              2
               Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України, Київ
          Досліджено вплив технологічних середовищ твердооксидних паливних комірок (ТОПК)
          на механічні і фізичні властивості сплаву Crofer JDA і матеріалів на основі МАХ-фази
          типу Ti 3 AlC 2 . Встановлено, що матеріали Ti 3 AlC 2 і Ti 3 AlC 2 –Nb з поруватістю 1% ма-
          ють сумірну зі сплавом Crofer JDA електропровідність, однак, вищі міцність і жаро-
          стійкість та нижчу густину. Тому їх можна рекомендувати для виготовлення інтер-
          конектів ТОПК.
          Ключові слова: твердооксидна паливна комірка, інтерконект, МАХ-фаза, висока
          температура, водень, електропровідність, міцність, жаростійкість.
           Твердооксидна паливна комірка (ТОПК), робота якої полягає у прямому пе-
         ретворенні енергії хімічної реакції в електричну, є високоефективним і екологіч-
         но чистим джерелом енергії. Коефіцієнт її корисної дії становить 40…55% [1]. За
         конструкційними особливостями ТОПК поділяють на трубчасті і плоскі. Останні
         перспективніші, оскільки продуктивніші і простіші у виготовленні [2]. Вони скла-
         даються з набору елементарних паливних комірок (пластин із шарами анода,
         твердого електроліту і катода), з’єднаних між собою інтерконектами (рис. 1).
           Інтерконект має багатофункціональне призначення. Як каркас, в якому вмон-
         товано елементарну паливну комірку, його використовують для подачі високо-
         температурного газового середовища до анода (відновлювального) і катода (окис-
         нювального), а також для відведення струму. Тому матеріали для його виготов-
                                        2
         лення повинні мати [3, 4]: високі електро- (нижчий, ніж 0,1 Ω×cm поверхневий
                                –1
                               –1
         питомий опір) і теплопровідність (понад 5 W m ×K ); задовільну мікроструктур-
         ну, хімічну і фазову стабільність за температур до 800°С; стійкість до негативно-
         го впливу високотемпературного відновнювального і окиснювального середовищ
         упродовж всього терміну роботи (понад 40000 h); коефіцієнт термічного розши-
                                           –6 –1
         рення, сумірний з матеріалами анода, електроліту і катода (біля 10,5×10 K );
         задовільну міцність і опір повзучості за температур до 800°С; низьку густину
         (для аерокосмічного і автомобілебудівного призначення); добру оброблюваність
         та низьку вартість.
           На сьогодні серед найуживаніших матеріалів інтерконектів ТОПК є хромис-
         ті феритні сталі типу Crofer з вмістом (wt.%): 0,03 C; 20…24 Сr; 0,3…0,8 Mn;
         0,1…0,6 Si; до 0,2 Ti; до 0,2 La; до 0,1 Al, які мають високі значення електро- і
         теплопровідності, задовільну жаростійкість і близький до електроліту коефіцієнт
         термічного розширення [5]. Основний їх недолік – схильність до утворення лет-
         ких сполук CrO 3 і CrO 2(OH) 2 [6], які зумовлюють “забруднення катода”, а отже,
         знижують продуктивність ТОПК. Щоб запобігти цьому і знизити швидкість окси-
         доутворення, ці сплави додатково легують марганцем, який утворює поверх ок-

           Контактна особа: О. П. ОСТАШ, e-mail: ostash@ipm.lviv.ua
                                              7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13