Page 10 - Zmist-n2-2015
P. 10

згину при 20 і 600°С у повітрі і високочистому газоподібному водні (99,99 vol.%).
         Характеристику міцності s bend визначали як напруження, що відповідає кінцю лі-
         нійної ділянки діаграми згину.


         Рис. 2. Структура матеріалів: a – Crofer JDA; b – d – на основі МАХ-фази, варіанти № 1, 2
          і 3 відповідно, а також рентгенограма варіанта № 1 (e): ○ – Ti 3 AlC 2 ; □ – Al 2 O 3 ; ■ – TiC.
          Fig. 2. Structure of materials: a – Crofer JDA; b – d – based on the MAX-phases, variants № 1,
          2 and 3, respectively and X-ray diffractogram of variant № 1 (e): ○ – Ti 3 AlC 2 ; □ – Al 2 O 3 ; ■ – TiC.
           Жаростійкість матеріалів визначали за такою методикою. Зразки розмірами
         5´5´8 mm заздалегідь зважували на аналітичній вазі ВЛА-200г-М і заміряли лі-
         нійні розміри мікрометром МК-25. Далі їх поміщали у піч електроопору, в якій
         забезпечується вільний доступ повітря, і нагрівали до 600°С. Після кожного ета-
         пу витримування впродовж 250 h зразки охолоджували до кімнатної температури
         разом з піччю, зважували і заміряли. Загальна тривалість випробування 1000 h.
         Жаростійкість сплавів оцінювали за приростом маси на одиницю площі поверхні
         зразка ∆m i/S i на кожному етапі випробування (і – номер етапу; ∆m i, S i – приріст
         маси і площа поверхні зразка на і-му етапі). Приріст маси визначали за форму-
         лою ∆m i = m i – m i–1, де m i – маса зразка на і-му етапі випробування, а m i–1 – на по-
         передньому.
           Питому електропровідність матеріа-
         лів встановлювали у повітрі при 20°С за
         чотириточковою схемою, яка полягала у
         вимірюванні падіння потенціалу між
         двома точками зразка за заданої сили по-
         стійного струму [17].
           Результати та їх обговорення. До-
         слідження міцності під статичним наван-
         таженням виявило, що у сплаві Crofer JDA
         при 20°С водень практично не впливає на
         значення σ bend (рис. 3, крива 2 проти
                               Рис. 3. Діаграми міцності під згином
         кривої 1). У повітрі і водні воно знахо- сплаву Crofer JDA при 20 (криві 1 і 2)
         диться в межах 410…440 MPa. З підви- та 600°С (криві 3 і 4) у повітрі (криві 1, 3)
         щенням температури випробувань до       та водні (криві 2, 4).
         600°С матеріал істотно знеміцнюється
                              Fig. 3. Stress-strain diagrams under bending
         (рис. 3), причому більше у повітрі (кри-
                              loading of Crofer JDA alloy at 20 (1 and 2)
         ва 3) і менше у водні (крива 4): 275 MРa у  and at 600°С (3 and 4) in air (1, 3)
                                  and in hydrogen (2, 4).
                                              9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15